Sporočila za javnost

S sporočili za javnost medije obveščamo o vseh pomembnih dogodkih v družbi in o dejavnostih za zagotavljanje zanesljivega prenosa električne energije v primeru večjih izpadov daljnovodov iz omrežja.

Čezmejna daljnovodna povezava med Slovenijo in Madžarsko bo predvidoma dokončana do marca 2022

Sistemska operaterja prenosnega omrežja Slovenije (ELES) in Madžarske (MAVIR) najavljata zaključek izgradnje daljnovoda in pričetek dodeljevanja čezmejnih prenosnih zmogljivosti na meji med Slovenijo in Madžarsko predvidoma v marcu 2022

Izgradnja čezmejne daljnovodne povezave med Slovenijo in Madžarsko DV 2x400 kV Cirkovce–Pince je v polnem razmahu. ELES ima sklenjene in v teku vse pogodbe za izvedbo del ter dobavo visokonapetostne opreme.

Gradbena dela se izvajajo na celotni trasi, kjer so že pridobljena delna gradbena dovoljenja. Dela so v fazi, ko se na določenih stojnih mestih že vrši montaža jeklene konstrukcije.

Zaradi epidemije covida-19 je prišlo do zamika v pričetku del, ki je bil planiran 1. 3. 2020, tako da so se dela na terenu pričela s 6-mesečno zamudo. Dela so prilagojena pogojem, ki jih narekujejo vsi potrebni ukrepi za obvladovanje epidemije. Zaradi nepredvidenih zapletov na projektu je ELES pripravil rebalans terminskega plana izgradnje daljnovoda. V skladu s prenovljenimi terminskimi plani, ki predvidevajo pridobitev končnega gradbenega dovoljenja najkasneje v mesecu juliju 2021, bo tako daljnovod predvidoma zgrajen in pripravljen za poskusno obratovanje v mesecu marcu 2022. To pomeni, da je z marcem 2022 predvidena tudi vključitev slovensko-madžarske meje v evropske projekte oblikovanja enotnega trga z električno energijo in s tem komercialno dodeljevanje čezmejnih prenosnih zmogljivosti.

Formalen zaključek projekta je predviden konec leta 2022, ko bodo izvedena vsa zaključna gradbena dela in ureditev krajinske arhitekture, ki je predpisana v skladu z Državnim prostorskim načrtom.

»Sedaj zaključujemo manjkajočo povezavo s Slovenijo, edino sosedo, ki je do sedaj bila brez neposrednega dostopa,« je poudaril g. András Biczók, generalni direktor sistemskega operaterja MAVIR. »Madžarski del povezave je bil dokončan že pred leti in vzpostavitev te manjkajoče 80-kilometrske povezave 400 kV Cirkovce–Pince bo pomemben korak za sistemska operaterja prenosnega omrežja obeh držav pri zagotavljanju oskrbe z elektriko.«

O MAVIR Ltd.:

Podjetje MAVIR Hungarian Independent Transmission Operator Company Ltd. je lastnik in operater prenosnega omrežja. MAVIR nudi zanesljivo, učinkovito in varno upravljanje madžarskega električnega sistema vključno z zahtevanimi rezervnimi proizvodnimi kapacitetami in prenosom. Poleg tega, podjetje nadzira in povečuje sredstva prenosnega sistema, opravlja vse obnove, vzdrževanja in razvojne aktivnosti, ki so potrebne za pravilno ter varno oskrbo. MAVIR zagotavlja nemoteno delovanje in nadaljnje širjenje trga z električno energijo in uravnoteženje skupinskega sistema v podporo trgu ter zagotavlja dostop uporabnikom sistema pod enakimi pogoji. Nadalje MAVIR usklajuje delovanje madžarskega električnega sistema s sosednjimi sistemi, koordinira strokovna mednarodna sodelovanja in pripravlja razvojne strategije omrežja ter podaja predloge za razvoj nabora proizvodnje. E-pošta: media@mavir.hu