Prehod 220kV omrežja na 400 kV Beričevo–Divača: začasna zamrznitev aktivnosti

Direktor družbe ELES ustavil projekt prehoda 220 kV omrežja na 400 kV Beričevo-Divača

»Dokler se okoljska zakonodaja, vključno s postopki sprejemanja DPN, ter potrebe po nadgrajeni daljnovodni povezavi ne spremenijo, je projekt s strani družbe ELES ustavljen,« poudarja direktor, mag. Aleksander Mervar. Read More

V soboto, 27. maja 2017, je novinar Janez Petkovšek v članku »S plakati proti severni trasi daljnovoda« izpostavil problematiko umeščanja prehoda 220 kV omrežja na 400 kV na trasi Beričevo–Divača v prostor in prizadevanja civilne iniciative (CI) Zaščitimo otroke pred sevanjem, da načrtovani daljnovod ne bi potekal skozi močno poseljeno območje Vižmarje-Brod in skozi naselja občine Dobrova-Polhov Gradec.

Direktor družbe ELES, mag. Aleksander Mervar se je odločil zaustaviti projekt prehoda 220 kV omrežja na 400 kV Beričevo-Divača, in to že pred plakatno kampanjo omenjene civilne iniciative. Po besedah direktorja, mag. Mervarja, se postopek priprave državnega prostorskega načrta ne bo nadaljeval. S strani pristojnega ministrstva pričakuje temeljito preučitev obstoječih uteži vrednotenja vplivov na okolje, ki določajo opredelitev najprimernejših tras novih daljnovodov. ELES ima namreč že dovolj problemov z nespametno določitvijo trase daljnovoda Cirkovce – Pince, kjer gre približno 2 km trase po ozemlju, ki je predmete arbitraže. 

»Družba ELES, ki je po Energetskem zakonu med drugim zadolžena za varno in zanesljivo vzdrževanje prenosnega sistema ter tudi dolgoročno zmogljivost prenosnega sistema, s tem pa tudi primarno oskrbo vseh odjemalcev v Republiki Sloveniji z električno energijo, se zavzema, da se v postopkih umeščanja elektroenergetskih objektov v prostor postavi človeka na prvo mesto,« dodaja mag. Mervar. »Tudi ponovna preučitev fizičnih tranzitnih tokov električne energije je pokazala, da omenjenega daljnovoda še ne potrebujemo. Ravno tako nas ocena preostanka fizične življenjske dobe obstoječih daljnovodov ne sili v sprejemanje prehitrih odločitev,« je izpostavil mag. Mervar. Predmetni daljnovod je bil uvrščen v razvojne načrte družbe ELES že v času, ko mag. Mervar še ni bil direktor družbe. 

Da je bil projekt začasno zaustavljen, je razvidno tudi iz veljavnega Razvojnega načrta prenosnega sistema RS od leta 2017 do leta 2026 (https://www.eles.si/Portals/0/Novice/aktualne-teme/Dokumenti/Razvojni%20nacrt%202017-2026.pdf), za katerega je dalo soglasje Ministrstvo za infrastrukturo (MzI). V načrtu so za omenjeni daljnovod predvideni le stroški za različne študije, na pa tudi gradbene aktivnosti na trasi daljnovoda Beričevo-Divača. »Dokler se okoljska zakonodaja, vključno s postopki sprejemanja DPN, ter potrebe po nadgrajeni daljnovodni povezavi ne spremenijo, je projekt s strani družbe ELES ustavljen,« poudarja direktor, mag. Aleksander Mervar.

Odločitev za začasno zaustavitev projekta prehoda 220 kV omrežja na 400 kV Beričevo-Divača ter umik pobude za DPN je bila s strani direktorja družbe ELES, mag. Aleksandra Mervarja, sprejeta še preden je CI Zaščitimo otroke pred sevanjem začela s plakatno kampanjo proti gradnji daljnovoda. O začasni ustavitvi projekta je direktor družbe ELES obvestil tako MzI kot tudi predstavnike CI. Predstavnikom CI  je direktor v sporočilu zapisal, da bo pri gradnji novih ali rekonstrukciji starih daljnovodov vedno zasledoval cilj, da je potrebno človeka postaviti na prvo mesto ter zagovarjal enakopravno obravnavanje vseh, z zakonom opredeljenih deležnikov v postopkih DPN, vendar tudi ekonomsko optimizacijo tras. Družba ELES se je do sedaj, in se bo tudi v prihodnje, zavzemala za vključevanje javnosti v procese umeščanja elektroenergetskih objektov v prostor.

Od CI pričakujemo, da spoštuje zakonsko določeno vlogo številnih deležnikov v postopku umeščanja v prostor. »Glede na omenjeno vlogo družbe ELES v postopkih sprejemanja DPN pričakujemo od zainteresirane javnosti, da se s svojimi pobudami in predlogi obračajo na Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, saj le oni koordinirajo omenjeni postopek,« je zaključil direktor družbe ELES, mag. Aleksander Mervar.
 

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAAPolitika zasebnosti in piškotki/Avtorji