PRENOVA DALJNOVODA DV 110 KV DIVAČA – KOPER I S PREHODOM NA 2 X 110 KV

Potek projekta

Obstoječi daljnovod DV 110 kV Divača Koper 1 se je izvajal v treh fazah, med leti 1957 in 1964. Odločitev o prenovi obstoječega daljnovoda je narekovala izdelavo Analize prostora in v nadaljevanju Pobude za DPN s strokovnimi podlagami.

S strani RS MzI, Direktorat za energijo je bila v maju 2021, na podlagi predanega gradiva in skladno z določili 84. člena Zakona o urejanju prostora (Ur.l. RS, št. 61/17; ZUreP-2) podana pobuda za pripravi državnega prostorskega načrta za DV 2 x 110 kV Divača Koper 1, investitorja družbe Eles d.o.o.

Javna razgrnitev pobude je izvedena v prostorih MOP ter pristojnih občin, preko katerih poteka predmetni DV, v digitalni obliki pa na spletnem portalu GOV.SI, za potrebe podajanja smernic državnih in lokalnih nosilcev urejanja prostora.

V mesecu septembru 2021 so potekale seznanitve javnosti v pristojnih občinah, kjer so predvidene javne predstavitve.

Vlada RS je dne 5.1.2023 izdala Sklep o izvedbi združenega postopka načrtovanja in dovoljevanja za prenovo daljnovoda 110 kV Divača–Koper I s prehodom na 2 × 110 kV, ki je bil objavljen na spletnih straneh prostorskega informacijskega sistema (št. 35000-7/2022/4).

V mesecu februarju je bila izdelana Analiza smernic s pregledom in komentarjem predlogov javnosti s predlogom optimizacije rešitve, kar je osnova za pripravo študije variant – ŠV, ki je v teku.

© 2024 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAA Politika zasebnosti in piškotki/ Videonadzor/
Dostopnost/Avtorji