Smernice in mnenja

Smernice in mnenja določajo usmeritve, pogoje in omejitve za uporabo prostora znotraj varovalnih pasov obstoječih sistemov elektrike ali v območju  za katere je že sprejet prostorski akt, namenjen gradnji elektroenergetskega omrežja.

Smernice in mnenja se izdajo ob pripravi in sprejemanju prostorskih aktov, namenjenih gradnji drugih objektov ali opravljanju dejavnosti na območjih:

  • na katerih je elektroenergetsko omrežje že zgrajeno;
  • za katera je prostorski akt, namenjen gradnji elektroenergetskega omrežja, že sprejet;
  • na katerih je elektroenergetsko omrežje vključeno v 10-letni razvojni načrt sistemskega operaterja prenosnega ali distribucijskega omrežja električne energije.

Določajo se s smernicami za načrtovanje prostorskih ureditev in izdajo mnenj k predlaganim prostorskim ureditvam. Njihov namen je dati usmeritve, priporočila, pogoje in omejitve za uporabo prostora znotraj varovalnega pasu elektroenergetskih objektov v upravljanju sistemskega operaterja, družbe ELES.

Splošne smernice pripravi pristojno ministrstvo, izdelovalec prostorskega razvoja pa si mora pridobiti tudi posebne smernice.

Naslov za vlogo: ELES, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana ali info@eles.si. 

© 2024 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAA Politika zasebnosti in piškotki/ Videonadzor/
Dostopnost/Avtorji