Pogosta vprašanja

V družbi ELES odgovarjamo na pogosta vprašanja s področja hrupa daljnovodov.

Pogosta vprašanja – hrup

1. Kateri so vzroki za nastanek hrupa v bližini elektroenergetskih naprav?

Hrup v bližini visokonapetostnih prenosnih daljnovodov in z zrakom izoliranih stikališč povzroča tako imenovana korona, ki se pojavlja na faznih vodnikih, spončnem materialu in drugih delih, priključenih na visoko napetost. Pojav korone je izrazitejši v slabem vremenu oziroma kadar je vlažnost zraka izredno visoka, še izrazitejši pa v času padavin. Stalen vir hrupa v razdelilnih transformatorskih postajah so tudi visokonapetostni energetski transformatorji, pri katerih hrup povzročajo hladilni ventilatorji in vibriranje lamelnih plošč v transformatorskem jedru.

2. Kakšne so dovoljene mejne vrednosti hrupa v bližini elektroenergetskih naprav?

Zakonodaja, ki obravnava hrup v bližini elektroenergetskih naprav, je opredeljena z Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18 in 59/19). Ta uredba med drugim določa mejne vrednosti za vire hrupa, med katere uvrščamo tudi elektroenergetske vire. Elektroenergetski objekti spadajo med industrijske vire hrupa, zato je treba upoštevati mejne vrednosti v preglednici 4 Priloge 1 k Uredbi.

 

Območje varstva pred hrupom Ldan [dBA] Lvečer [dBA] Lnoč [dBA] Ldvn [dBA]
IV. območje 73 68 63 73
III. območje  58 53 48 58
II. območje  52 47 42 52
I. območje  47 42 37 47

3. Kdaj in kdo je zadolžen za opravljanje meritev ter kako pogosto se te izvajajo?

V skladu s 13. členom Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18 in 59/19) je upravljavec vira hrupa dolžan izvajati obratovalni monitoring hrupa.
V skladu z 9. členom Pravilnika o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje je treba obratovalni monitoring za elektroenergetske vire hrupa opraviti na tri leta.
Meritve hrupa in modelne izračune lahko izvaja organizacija, ki je od Ministrstva za okolje in prostor pridobila pooblastilo za izvajanje prvih meritev in obratovalnega monitoringa za vire hrupa.

4. Komu lahko posredujemo zaznavo povečanega ali nenavadnega hrupa v bližini elektroenergetskih naprav?

Informacije o tovrstnih motnjah pošljite na e-naslov info@eles.si.

© 2024 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAA Politika zasebnosti in piškotki/ Videonadzor/
Dostopnost/Avtorji