Kontrolni laboratorij

Kontrolni laboratorij družbe ELES izvaja overitve števcev električne energije za matično organizacijo in tudi za zunanje stranke.

V kontrolnem laboratoriju izvajamo prve, redne in izredne kontrole ter overitve naslednjih števcev:

 • statične števce jalove energije razredov 2 in 3;
 • statične števce delovne energije razredov 0,2 S in 0,5 S*.

*za števce razreda točnosti 0,5S izvajamo samo redne in izredne overitve.

ELES, d.o.o. je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije K-078 na področju kontrole (SIST EN ISO/IEC 17020, tip C).

ELES, d.o.o. izvaja overitve skladno z odločbo o imenovanju, izdano s strani Urada RS za meroslovje in se predstavlja s trimestno identifikacijsko številko imenovanje osebe »MIRS ID 395«, ki je določena z odločbo o imenovanju.

 

POGOJI POSLOVANJA KONTROLNEGA LABORATORIJA DRUŽBE ELES, d.o.o.

 

1. Splošne odločbe

Kontrolni laboratorij družbe ELES, d.o.o. izvaja overitve števcev električne energije za matično organizacijo kot tudi za zunanje stranke.

Pogoji poslovanja veljajo za sodelovanje s strankami in so priloga vsake pogodbe ali ponudbe.

 

2. Storitve kontrolnega laboratorija

Tehnični obseg kontrolnega laboratorija je overitev števcev električne energije. Kontrolni laboratorij izvaja prve, redne in izredne overitve za naslednje vrste števcev:

 • statični števci delovne električne energije točnostnih razredov 0,2 S in 0,5 S (Pravilnik o overitvah števcev električne energije (Ur. list RS, št. 18/13, 40/13-popr.in 66/16)) (za števce razreda točnosti 0,5S izvajamo samo redne in izredne overitve)
 • statični števci jalove električne energije točnostnih razredov 2 in 3 (Pravilnik o overitvah števcev električne energije (Ur. list RS, št. 18/13, 40/13-popr.in 66/16))

 

3. Lokacija in čas poslovanja

Kontrolni laboratorij se nahaja na naslednji lokaciji:

 • RTP Kleče
  Avšičeva 70
  1000 Ljubljana

Kontrolni laboratorij posluje od ponedeljka do petka od 7.00 do 15.00.

 

4. Naročilo overitev

Naročila se sprejemajo pisno po pošti, elektronski pošti, telefaksu in telefonu.
Kontaktna oseba za sprejem naročil je:

 • Tadej Lukan
  Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana
  T: 01 474 27 54
  F: 01 474 27 22
  E: tadej.lukan@eles.si

Naročnik lahko izvede naročilo na naslednji način:

 • pošlje naročilnico (naročilo mora vsebovati točne podatke o vrsti in obsegu naročene storitve),
 • sklene pisno pogodbo.

 

5. Cenik storitev in plačilni pogoji

Cene storitev, ki jih opravlja kontrolni laboratorij so določene na podlagi veljavnega cenika družbe ELES, d.o.o. Veljavni cenik je na vpogled v prostorih kontrolnega laboratorija.

Po izvedbi overitvi števcev se zunanji stranki izda račun, katerega mora poravnati v roku 30 dni na transakcijski račun podjetja. Naročnik lahko račun zavrne v roku 8 dni po prejemu računa. Po preteku tega roka zavrnitev računa ni več mogoča. V primeru zamude pri plačilu se kupcu zaračuna zakonsko določene zamudne obresti od dneva zapadlosti računa do dneva plačila računa.

 

6. Rok izvedbe

Rok za izvedbo storitve je 10 delovnih dni od oddaje naročila. O zamudi, ki nastane zaradi kakršnega koli razloga, je naročnik obveščen.

 

7. Dostava in oddaja števcev

Zunanji naročniki lahko dostavijo števce za overitev v sprejemno pisarno laboratorija ali pa jih pošljejo po pošti. V primeru pošiljanja po pošti mora naročnik o tem obvestiti kontaktno osebo kontrolnega laboratorija.

 

8. Reklamacija storitev

V primeru, da pride do nekakovostne ali nepopolne izvedbe storitev, navedenih v programu, lahko stranka zahteva ponovitev izvedenih storitev. ELES prevzema tudi vso odgovornost za poškodbe, ki nastanejo na primerkih za kontrolo v času njihove kontrole.

 

9. Zaupnost

Vodstvo družbe se z definiranjem politike kakovosti zavezuje, da bo omogočeno izpolnjevanje zahtev standarda SIST EN ISO/IEC 17020:2012, akreditacijskega organa in Urada RS za meroslovje na vseh ravneh delovanja kontrolnega laboratorija. Politika je objavljena v prostorih laboratorija.

Kontrolni laboratorij posreduje zaupne podatke o strankah le posameznikom iz državnih ustanov, kot sta SA, MIRS. Če mora kontrolni organ izdati zaupne informacije zaradi drugih zahtev zakona ali pogodb, mora o tem predhodno obvestiti stranko, razen če mu zakon to prepoveduje.

 

10. Pritožbe in prizivi

Pritožbe in prizivi se lahko oddajo v prostorih kontrolnega laboratorija, po pošti ali elektronski pošti. Vse prejete pritožbe in prizive bo osebje KL obravnavalo in rešilo v najkrajšem možnem času. Pritožnik oziroma prizivnik bo pisno obveščen o poteku reševanja in končni odločitvi.

 

11. Končna določila

V primeru spora med strankami je za vse spore pristojno sodišče v Ljubljani.

 

OVERITVE

Vsa zakonska merila, ki se dajejo v uporabo ali so že v uporabi, morajo biti v skladu z Zakonom o meroslovju (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo) overjena.

V skladu s Pravilnikom o postopku overitve meril (Uradni list RS, št. 97/14) je overitev postopek, katerega namen je ugotovitev ali merilo izpolnjuje predpisane meroslovne zahteve. Če so zahteve izpolnjene, se tako merilo zaščiti in označi z overitvenimi oznakami.

Skladno z Zakonom o meroslovju overitve izvaja Urad RS za meroslovje ali pooblaščena pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik, t. i. imenovana oseba. Zahteve za imenovane osebe, postopek imenovanja, njihove naloge in način nadzora s strani Urada RS za meroslovje določa Pravilnik o zahtevah, postopku imenovanja, nalogah in nadzoru imenovanih oseb na področju meroslovja (Uradni list RS, št. 131/04, 71/06, 64/08 in 27/17).

ELES, d.o.o. izvaja overitve skladno z odločbo o imenovanju, izdano s strani Urada RS za meroslovje in se predstavlja s trimestno identifikacijsko številko imenovanje osebe »MIRS ID 395«, ki je določena z odločbo o imenovanju.

Več podatkov o imenovanju in meroslovnem sistemu v Republiki Sloveniji najdete na spletnih straneh www.mirs-info.si in www.mirs.gov.si.

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAAPolitika zasebnosti in piškotki/Avtorji