Kontrolni laboratorij

Kontrolni laboratorij družbe ELES izvaja overitve števcev električne energije za matično organizacijo in tudi za zunanje stranke.

V kontrolnem laboratoriju izvajamo prve, redne in izredne kontrole ter overitve naslednjih števcev:

  • statične števce jalove energije razredov 2 in 3;
  • statične števce delovne energije razredov 0,2 S in 0,5 S*.

*za števce razreda točnosti 0,5S izvajamo samo redne in izredne overitve.

ELES, d.o.o. je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije K-078 na področju kontrole (SIST EN ISO/IEC 17020, tip C).

ELES, d.o.o. izvaja overitve skladno z odločbo o imenovanju, izdano s strani Urada RS za meroslovje in se predstavlja s trimestno identifikacijsko številko imenovanje osebe »MIRS ID 395«, ki je določena z odločbo o imenovanju.

Pogoji poslovanja so dostopni na tej povezavi.

OVERITVE

Vsa zakonska merila, ki se dajejo v uporabo ali so že v uporabi, morajo biti v skladu z Zakonom o meroslovju (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo) overjena.

V skladu s Pravilnikom o postopku overitve meril (Uradni list RS, št. 97/14) je overitev postopek, katerega namen je ugotovitev ali merilo izpolnjuje predpisane meroslovne zahteve. Če so zahteve izpolnjene, se tako merilo zaščiti in označi z overitvenimi oznakami.

Skladno z Zakonom o meroslovju overitve izvaja Urad RS za meroslovje ali pooblaščena pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik, t. i. imenovana oseba. Zahteve za imenovane osebe, postopek imenovanja, njihove naloge in način nadzora s strani Urada RS za meroslovje določa Pravilnik o zahtevah, postopku imenovanja, nalogah in nadzoru imenovanih oseb na področju meroslovja (Uradni list RS, št. 131/04, 71/06, 64/08 in 27/17).

ELES, d.o.o. izvaja overitve skladno z odločbo o imenovanju, izdano s strani Urada RS za meroslovje in se predstavlja s trimestno identifikacijsko številko imenovanje osebe »MIRS ID 395«, ki je določena z odločbo o imenovanju.

Več podatkov o imenovanju in meroslovnem sistemu v Republiki Sloveniji najdete na spletnih straneh www.mirs-info.si in www.mirs.gov.si.

© 2024 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAA Politika zasebnosti in piškotki/ Videonadzor/
Dostopnost/Avtorji