Rekonstrukcija daljnovoda 2 x 110 kV Gorica–Divača (Renče)

Z rekonstrukcijo daljnovoda 2 x 110 kV Gorica–Divača bo zagotovljen zanesljiv prenos električne energije za oskrbo porabnikov na celotnem območju severne Primorske in Goriške.

Potek projekta

Odsek Sežana–Divača je bil rekonstruiran oktobra 2006, odsek Gorica–Vrtojba pa decembra 2006. Rekonstrukcija daljnovoda na odseku Vrtojba–Sežana se je začela marca 2007. Zaradi zapletov v Renčah dokončanje del na tem odseku ni bilo mogoče, zato je oskrba z električno energijo po tem daljnovodu začasno prekinjena. Marca 2010 je bil podan predlog za začetek postopka priprave novega državnega prostorskega načrta (DPN) za gradnjo daljnovoda Gorica–Divača (odsek Vrtojba–Sežana, na območju naselja Renče).

Pobuda za DPN je bila večkrat dopolnjena (nazadnje 24. avgusta 2011), med drugim tudi zaradi na novo sprejetega Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP). Sklep o pripravi DPN je Vlada RS sprejela 23. avgusta 2013. Študija variant je bila dvakrat recenzirana in tudi dvakrat predstavljena predstavnikom lokalne skupnosti (občini Renče-Vogrsko, krajevni skupnosti Renče in zainteresiranim krajanom).

Javna razgrnitev osnutka državnega prostorskega načrta, osnutka okoljskega poročila in vseh drugih izdelanih strokovnih podlag je potekala od 12. novembra do 12. decembra 2014, javna obravnava o razgrnjenih dokumentih je bila 1. decembra 2014 v KS Renče. Stališča do prejetih pripomb in predlogov z javne razgrnitve in javne obravnave so bila podpisana ter so od 21. julija 2015 javno objavljena na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor.

Postopek celovite presoje vplivov na okolje je bil zaključen z odločbo Ministrstva za okolje in prostor št. 35409-517/2011/38 z dne 23. marca 2016, da so vplivi na okolje sprejemljivi.

Vlada Republike Slovenije je na svoji 94. redni seji 30. junija 2016 s sklepom sprejela Uredbo o državnem prostorskem načrtu za to prostorsko ureditev in jo 1. julija 2016 objavila v Uradnem listu RS, št. 47. V predhodnem postopku za ta poseg v prostor je MOP-ARSO izdal že drugi sklep št. 35405-71/2014-32 z dne 26. novembra 2015, da za ta poseg ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja, vendar postopek še ni pravnomočno zaključen.

Pridobljene so bile pravice graditi skladno z DGD, pridobljena so bila mnenja pristojnih mnenjedajalcev, na podlagi DGD je bilo izdano gradbeno dovoljenje z oznako 35105-64/2022-2550-50 z dne 18. 4. 2023 za manjkajoči del daljnovoda.

© 2024 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAA Politika zasebnosti in piškotki/ Videonadzor/
Dostopnost/Avtorji