Obratovanje

Družba ELES je kot sistemski operater odgovorna za zagotavljanje varnega in zanesljivega obratovanja prenosnega omrežja. Zaupano nalogo izpolnjujemo v sodelovanju s centri vodenja v tujini, vzdrževanjem ravnovesja med proizvodnjo in prevzemom električne energije ter izvajanjem sistemskih storitev.

Obratovanje
Obratovanje

Obratovanje prenosnega omrežja

Družba ELES vzpostavlja ravnovesje med proizvodnjo in prevzemom električne energije iz prenosnega omrežja z uporabo zakupljenih sistemskih storitev in nakupom/prodajo energije za izravnavo odstopanj, tako da odstopanja prevzema električne energije od predvidenega plana ne ogrožajo varnega obratovanja prenosnega omrežja in dobave električne energije končnim porabnikom.

Obratovanje
Obratovanje

Prevzem in proizvodnja

Prevzem električne energije iz prenosnega omrežja se nanaša na tisto energijo, ki jo iz prenosnega omrežja prevzemajo priključeni odjemalci, to so sistemski operater distribucijskega omrežja SODO, ki energijo posreduje končnim porabnikom, in neposredni odjemalci, ki so priključeni neposredno na prenosno omrežje. Med proizvajalce električne energije, ki oddajajo električno energijo v prenosno omrežje, spadajo jedrska elektrarna, termoelektrarne in hidroelektrarne.

Obratovanje
Obratovanje

Čezmejne prenosne zmogljivosti

Posamezno elektroenergetsko omrežje ne more obratovati samo zase, zato je ključno njeno povezovanje z omrežji sosednjih držav. Slovenski elektroenergetski sistem je dobro povezan z avstrijskim, italijanskim, hrvaškim in madžarskim elektroenergetskim sistemom. Družba ELES je zato vključena v oblikovanje in razvoj enotnega evropskega trga. V skladu s tem organizira tudi avkcije za dodeljevanje čezmejnih prenosnih zmogljivosti (ČPZ).

Obratovanje
Obratovanje

Dostop do prenosnega omrežja

Oskrba z elektriko se izvaja po načelu reguliranega dostopa tretje strani do omrežja. Skladno z merili v Sistemskih obratovalnih navodilih imajo vse osebe, ki želijo postati uporabniki omrežja, in elektrooperaterji pravico do priključitve v omrežje. Uporabniki omrežja plačujejo stroške omrežja na podlagi tarifnih postavk, ki jih Agencija za energijo najmanj pet dni pred začetkom veljavnosti objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Obratovanje
Obratovanje

Sistemske storitve

Sistemski operater je skladno z nacionalno energetsko zakonodajo dolžan zagotavljati nemoten prenos električne energije ter omogočiti varno in zanesljivo obratovanje sistema. Da lahko v pogojih prostega trga zagotovi nemoteno delovanje elektroenergetskega sistema, mora pri ponudnikih na trgu zagotoviti različne vrste sistemskih storitev.

Obratovanje
Obratovanje

Novice za poslovne uporabnike

Udeležence trga z električno energijo obveščamo o vseh pomembnih dogodkih, ki lahko vplivajo na njihovo delovanje. Ko sosednji sistemski operaterji sporočijo, da bodo spremenili vrednosti NTC ali omejili čezmejne prenosne zmogljivosti, o tem takoj obvestimo poslovne uporabnike.

Obratovanje
Obratovanje

Republiški center vodenja

Republiški center vodenja je srce slovenskega elektroenergetskega sistema. Njegovi operaterji 24 ur na dan in vse dni v letu skrbijo za zanesljiv prenos električne energije in ravnovesje elektroenergetskega sistema. Zato nam je električna energija vselej na dosegu roke.

Z vrhunsko tehnološko opremo in visoko strokovno usposobljenim kadrom se uvrščamo ob bok najsodobnejšim evropskim operaterjem prenosnih omrežij.

Obratovanje
Obratovanje

Mednarodni projekti

Družba ELES se zaveda pomena mednarodnega sodelovanja in inovacij na področju elektroenergetike. Zato sodelujemo v številnih mednarodnih projektih, v katerih s partnerji iz tujine iščemo rešitve za najbolj pereča vprašanja na področju elektroenergetike. Eno od področij, kjer izvajamo številne aktivnosti, je tudi področje pametnih omrežij, ki so vse pomembnejša.

Obratovanje
Obratovanje

Kontrolni laboratorij

Kontrolni laboratorij družbe ELES izvaja overitve števcev električne energije za matično organizacijo kot in tudi za zunanje stranke. Laboratorij ima imenovanje za izvajanje prvih rednih in izrednih overitev s strani Urada RS za meroslovje MIRS ID 395. ELES, d.o.o. je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije K-078 na področju kontrole (SIST EN ISO/IEC 17020, tip C).

Obratovanje
Obratovanje

Naročilo kode EIC

Koda EIC (Energy Identification Code) je edinstvena koda za identifikacijo posameznega udeleženca na trgu z električno energijo in zagotavlja učinkovitejšo medsebojno elektronsko izmenjavo podatkov.

Družba ELES ima status lokalnega podeljevalca kod EIC, zato lahko tukaj naročite svojo kodo EIC.

Obratovanje
Obratovanje

Poročila

Družba ELES objavlja tedenska, mesečna in letna poročila o obratovanju prenosnega omrežja, indikativno energetsko bilanco in letna poročila o kakovosti. Prav tako objavljamo plan tržno pomembnih izklopov, letni plan izklopov elektroenergetskih naprav za tekoče leto in napovedi tarif.

Obratovanje
Obratovanje

Dokumenti

Na tej strani lahko najdete najpomembnejše dokumente, povezane z obratovanjem prenosnega omrežja, ter obrazce za prijavo za uporabo sistema za nominacijo voznih redov in na dodeljevanje čezmejnih prenosnih zmogljivosti znotraj dneva na SI-AT ali SI-HR meji ter za naročilo certifikata za dostop do sistema za elektronsko najavo voznega reda.

Obratovanje
Obratovanje

Pojmovnik

Tukaj obširneje predstavljamo vsebine, povezane s čezmejnimi prenosnimi zmogljivostmi, obratovanjem prenosnega omrežja, proizvodnjo in prevzemom električne energije iz prenosnega omrežja, razvojem, priključitvijo in dostopom do prenosnega omrežja ter sistemskimi storitvami.

Obratovanje
Obratovanje

Implementacija evropskih uredb

Skladno z zakonodajo je družba ELES kot sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja dolžna javnost obveščati o postopkih sprejemanja in implementacije evropskih uredb, ki urejajo področje prenosa električne energije.

V tem sklopu predstavljamo aktualne evropske uredbe, soglasja Agencije za energijo in druge sprejete dokumente ter javnost obveščamo o aktualnih javnih posvetovanjih glede postopkov in metodologij, pripravljenih na podlagi določil veljavnih uredb.