Služnosti in odškodnine

Obseg omejitev rabe zemljišč zaradi daljnovodov je odvisen od dejanske rabe zemljišča ob gradnji oziroma od opredelitve rabe zemljišča v prostorskem aktu občine.

Dovoljenja za gradnjo objektov, omejitev rabe prostora, izvajanje vzdrževalnih del in dovoljenje za dostop na zemljišče so urejeni s sklenitvijo pogodbe o ustanovitvi služnosti med lastnikom zemljišča in družbo ELES. Pogodba določa odnose med lastnikom in družbo ELES ter odškodnino za ustanovitev služnosti. Pogodbe o ustanovitvi služnosti sklepamo za nove in rekonstruirane elektroenergetske prenosne vode, pred tem pa smo poleg pogodb pridobivali tudi dogovore in izjave lastnikov, ki so predstavljali pravico graditi.

Na podlagi podatkov iz zemljiške knjige in podatkov o načrtovani gradnji si sodno zapriseženi cenilec kmetijske, gozdarske ali gradbene stroke, po možnosti ob navzočnosti lastnika, ogleda zemljišče in izdela cenitveno poročilo. Z uporabo podatkov iz zemljiške knjige in cenitvenega poročila se pripravi pogodba o ustanovitvi služnosti. Pogodbo prejme lastnik zemljišča, ki mu družba ELES ob tem predstavi tudi nameravano gradnjo. Lastnik preveri pravilnost podatkov v pogodbi in cenitvenem poročilu ter če se s pogodbo strinja, pogodbo podpiše in overi svoj podpis pri notarju. Po prejemu overjene pogodbe družba ELES plača odškodnino in pripravi predlog za ustanovitev služnosti, ki se vpiše v zemljiško knjigo. Sklenjena pogodba o ustanovitvi služnosti je podlaga za sklenitev vseh poznejših dogovorov o škodi, povzročeni med gradnjo ali pri vzdrževalnih delih med obratovanjem objekta.