Dostop do prenosnega omrežja

Skladno z merili v Sistemskih obratovalnih navodilih imajo vse osebe, ki želijo postati uporabniki omrežja, in elektrooperaterji pravico do priključitve v omrežje.

Oskrba z elektriko se izvaja po načelu reguliranega dostopa tretje strani do omrežja. Uporabniki omrežja plačujejo stroške omrežja na podlagi tarifnih postavk, ki jih Agencija za energijo najmanj pet dni pred začetkom veljavnosti objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Potek priključitve na prenosno omrežje

  • Osebe, ki želijo postati uporabniki omrežja in elektrooperaterji, imajo pravico do priključitve v omrežje skladno z merili v Sistemskih obratovalnih navodilih.
  • Elektrooperater vsakemu uporabniku omrežja ali elektrooperaterju v soglasju za priključitev v omrežje iz 147. člena EZ-1 določi obseg pravice do uporabe omrežja, tako da določi največjo priključno moč ali drugače opredeljeno obratovalno omejitev.
  • Pred začetkom oddaje elektrike v omrežje ali odjema elektrike iz omrežja oziroma pred priključitvijo v omrežje elektrooperater in uporabnik omrežja skleneta pogodbo o priključitvi na omrežje. Po plačilu omrežnine za priključno moč skleneta pogodbo o uporabi omrežja v okviru omejitev iz prejšnjega odstavka.
  • Pogoj za priklop v omrežje je sklenjena pogodba o dobavi električne energije.

Zahteve za dostop, ki jo sistemskemu operaterju posredujejo uporabniki omrežja, morajo vsebovati načrtovano količino električne energije in konično moč odjema ali oddaje električne energije ter čas trajanja pogodbe o prodaji in/ali nakupu električne energije. Uporabnik omrežja, ki kupuje električno energijo, mora navesti tudi podatke o dobavitelju.

Dokumenti

Povezave

© 2024 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAA Politika zasebnosti in piškotki/ Videonadzor/
Dostopnost/Avtorji