Elektromagnetno polje

V družbi ELES izvajamo previdnostno načelo in na vseh svojih objektih opravljamo ustrezne meritve elektromagnetnega polja.

V Sloveniji elektromagnetnemu sevanju že vrsto let posvečamo posebno pozornost. Ker v preteklosti mejne vrednosti elektromagnetnega sevanja niso bile določene, se je pri ljudeh pojavila bojazen, da so jim čezmerno izpostavljeni. Decembra 1996 je zato začela veljati Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96 in 41/04 – ZVO-1) (v nadaljevanju besedila: Uredba), sprejet pa je bil tudi Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu za vire elektromagnetnega sevanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 70/96, 41/04 – ZVO-1 in 17/11 – ZTZPUS-1) (v nadaljevanju besedila: Pravilnik). Oba predpisa kot vire električnega in magnetnega polja frekvence 50 Hz obravnavata tudi elektroenergetske objekte z nazivnimi napetostmi večjimi od 1 kV. Z navedenima dokumentoma smo v Sloveniji dobili predpisa, ki glede zaščite pred elektromagnetnim poljem električnih naprav in nadzora nad njimi spadata med strožje – ne samo v evropskem, temveč tudi v svetovnem merilu – saj so zahtevane mejne vrednosti elektromagnetnega polja med najnižjimi v Evropski uniji, mejne vrednosti elektromagnetnega polja za nove vire pa so desetkrat nižje od priporočila Evropske komisije, ki je objavljeno na povezavi. O vrednostih magnetnega polja v povezavi z epidemiološkimi študijami o njegovih vplivih na zdravje se je opredelila tudi delovna skupina WG C3.01 v mednarodnem združenju CIGRE (International Council on Large Electric Systems) v članku Magnetna polja mrežne frekvence 50-60 Hz in rak, štirideset let raziskovanja: čas je za pomiritev (original v angleškem jeziku in sodno overjeni prevod v slovenskem jeziku), ki je bil objavljen v junijski številki glasila ELECTRA 2016 (št. 286). Povzetek članka pa je bil objavljen aprila 2017 v 291. številki glasila ELECTRA z naslovom Living with electric and magnetic fields (EMF).

Elektromagnetni spekterElektromagnetni spekter

Na spletni strani o električnih in magnetnih poljih ter zdravju so predstavljeni različni nivoji električnega in magnetnega polja, obvezne mejne vrednosti v nekaterih državah in priporočene vrednosti ter pogoji, pod katerimi se te vrednosti merijo.

Elektromagnetno sevanje je podrobno predstavljeno tudi v brošuri Energija, sevanje, življenje, ki jo je izdalo društvo EN-LITE, v brošuri Elektromagnetno sevanje, ki jo je izdal Elektroinštitut Milan Vidmar – EIMV, in na spletni strani Inštituta za neionizirna sevanja – INIS.

 Energija, sevanje, življenje (gradivo projekta EN-LITE)

Interaktivna ozaveščevalna aplikacija iSevanje (gradivo projekta EN-LITE)

Na podlagi podatkov o minulem večletnem obratovanju elektroenergetskih vodov 110 kV in večje napetosti je izdelana spletna aplikacija E-karta obremenitve okolja z magnetnim poljem.

 

Spoštovanje previdnostnega načela

Številne mednarodne študije in raziskave bioloških vplivov nizkofrekvenčnih elektromagnetnih polj na človeka niso dale zanesljivih rezultatov, ki bi potrjevali zdravstveno tveganje. Prav tako ni bila nedvoumno dokazana povezava med izpostavljenostjo elektromagnetnemu sevanju in nekaterimi hudimi boleznimi. V reviji Electra je bilo objavljeno tudi stališče združenja CIGRE o tem vprašanju.

Ne glede na take ugotovitve v družbi ELES izvajamo previdnostno načelo skladno z 8. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20)« in opravljamo ustrezne meritve na vseh svojih objektih. Ker so zaposleni v družbi ELES tudi delovno izpostavljena skupina, si prizadevamo zmanjšati izpostavljenost vplivom elektromagnetnega sevanja na okolje na najnižjo možno mero povsod v prostoru.

 

Izvedba obratovalnega monitoringa za električno in magnetno polje (OM EMS)

Varstvo pred čezmernimi vplivi električnega in magnetnega polja na okolje opredeljujeta Uredba in Pravilnik. Nadzor nad obremenjevanjem okolja z električnim in magnetnim poljem zaradi obratovanja daljnovodov oziroma nad obratovalnimi monitoringi je naloga države. V njenem imenu ga izvaja Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO).

Obratovalne monitoringe je dolžan zagotoviti upravljavec virov sevanja, njihovo izvedbo pa lahko opravljajo usposobljene organizacije. Te morajo imeti akreditirane preskusne metode po standardu SIST EN ISO/IEC 17025, s čimer se izkazuje kredibilnost meritev, hkrati pa je tudi predpogoj za izdajo pooblastila za opravljanje obratovalnega monitoringa. Seznam pooblaščenih oseb in nadzor nad njihovim delom vodi ARSO, ki na svoji spletni strani objavlja podatke o izvedenih obratovalnih monitoringih.

Pojasnila v zvezi z elektromagnetnimi polji so objavljena na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor.