Rekonstrukcija daljnovoda 2 x 110 kV Brestanica–Hudo

Obstoječi enosistemski daljnovod bo nadgrajen v dvosistemski 110 kV daljnovod, s čimer se bo povečala njegova prenosna zmogljivost. Zagotovljeni bosta tudi večja kakovost in zanesljivost oskrbe Dolenjske in Bele krajine z električno energijo.

Potek projekta

Za novi del trase daljnovoda, ki poteka le od Družinske vasi do Bajnofa, so bili opravljeni naslednji postopki:

 • v letu 2009 je bila dana pobuda za državni prostorski načrt (DPN);
 • marca 2011 je bila dopolnjena pobuda DPN;
 • do maja 2011 so bile pridobljene smernice od nosilcev urejanja prostora (NUP);
 • junija 2011 je bila izdelana analiza smernic NUP;
 • oktobra 2011 je bila izvedena prva prostorska konferenca, izdelana sta bila poročilo o vplivih na okolje in okoljski elaborat;
 • novembra 2011 je bila izdelana študija variant;
 • januarja 2012 je bil izdelan osnutek DPN;
 • od 9. februarja do 13. marca 2012 je bila izvedena javna razgrnitev osnutka DPN;
 • junija 2012 so bila izdelana stališča do pripomb na osnutek DPN;
 • julija 2012 je bil izdelan predlog DPN;
 • avgusta 2012 so bila pridobljena mnenja NUP na predlog DPN;
 • septembra 2012 so bile izdelane dopolnitve in lektoriran predlog DPN.

Uredbo o DPN je Vlada RS sprejela 16. novembra 2012 in je objavljena v Uradnem listu RS, št. 87/2012.

Na drugem odseku daljnovoda od Družinske vasi do Bajnofa, kjer je sprejeta uredba o DPN, je MOP 29. junija 2016 izdal gradbeno dovoljenje, medtem ko na preostalem delu daljnovoda nadaljujemo postopek pridobivanja dokazil o pravici graditi (služnostne pravice), kjer imamo trenutno pridobljenih več kot 90 odstotkov dokazil za vsa zemljišča pod daljnovodom (varovalni pas, stojna mesta, dostopne poti do stojnih mest in gozdni poseki). Gradnja daljnovoda od Družinske vasi do RP Hudo je predvidena v letu 2018.

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAAPolitika zasebnosti in piškotki/Avtorji