Gradnja

Prenosno omrežje Republike Slovenije gradimo za potrebe slovenskega gospodarstva in prebivalcev. Z vlaganjem v gradnjo novih daljnovodov in v obnovo že obstoječih povečujemo prenosne zmogljivosti in kakovost prenosa prenosa električne energije.

Gradnjo je mogoče pričeti na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja,  zakoličenja objekta in popolne prijave začetka gradnje v skladu z Gradbenim zakonom GZ-1 (Ur. l. RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP). Postopek do pričetka gradnje je opisan v poglavju Umeščanje v prostor in dovoljevanje.

Najprej ELES izvede javna naročila za dobavo opreme in izvedbo del. Glede na vrsto in obseg objekta projektant izdela dokumentacijo za izvedbo gradnje. 

Večja gradbena dela na trasi daljnovoda so:

  • gradnja dostopnih poti,
  • izvedba gozdnih posekov, spravilo lesa in vzpostavitev gozdnega reda,
  • izkop gradbene jame za temelje stebrov,
  • betoniranje temeljev oziroma nožnih delov stebrov,
  • sestavljanje delov konstrukcije stebrov na tleh,
  • postavljanje stebrov,
  • montaža druge opreme in vodnikov.

Po zaključku del in ureditvi zemljišč cenilci ocenijo višino škode, povzročene z gradnjo objekta, ki jo družba ELES izplača po končani gradnji objekta. Sledijo zagonski in funkcionalni preizkusi, pri čemer je obvezna izvedba prvih meritev elektromagnetnega polja. Na podlagi izdelane projektne in tehnične dokumentacije, drugih listin in dokazil zaprosimo za pridobitev uporabnega dovoljenja. V tem postopku opravimo tudi tehnični pregled, odpravimo morebitne ugotovljene pomanjkljivosti in izvedemo vpis v kataster gospodarske javne infrastrukture.

 

Potek gradnje 400 kV daljnovoda

 

 

Potek gradnje 110 kV daljnovoda

Temelji 110 kV daljnovoda
Temelji 110 kV daljnovoda
Montaža stebra s helikopterjem
Montaža stebra s helikopterjem
Montaža vodnikov
Montaža vodnikov
Prehodni steber
Prehodni steber
Prehod kabla na daljnovod
Prehod kabla na daljnovod
Zgrajen 2 x 110 kV daljnovod
Zgrajen 2 x 110 kV daljnovod

Oglejte si aktualne gradbene projekte.