Gradnja

Prenosno omrežje Republike Slovenije kot investitor gradimo za potrebe slovenskega gospodarstva in prebivalcev. Z vlaganjem v gradnjo novih daljnovodov in v obnovo že obstoječih povečujemo prenosne zmogljivosti in zanesljivost prenosa električne energije.

Ko se zaključi umeščanje v prostor, projektant izdela projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD). Na njegovi podlagi v družbi ELES preverimo podatke o lastnikih zemljišč v varovalnih pasovih, vključimo cenilce kmetijske, gozdarske, gradbene ali druge stroke, ki opravijo ogled nepremičnin in izdelajo cenitvena poročila. Na podlagi zbranih podatkov pripravimo pogodbo o vzpostavitvi služnosti, ki jo pošljemo lastniku v podpis. Lastnik mora svoj podpis na pogodbi overiti pri notarju. Kadar ni mogoče doseči dogovora in podpisa pogodbe z lastnikom zemljišča, moramo sprožiti postopek ustanovitve služnosti v javno korist. Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) nam nato izda gradbeno dovoljenje na podlagi projekta za PGD in dokazil o pravici graditi, ki jih predstavljajo pogodbe z lastniki, odločbe upravne enote ali druge listine.

Večja gradbena dela na trasi daljnovoda so:

  • izkop gradbene jame za temelje stebrov,
  • betoniranje temeljev oziroma nožnih delov stebrov,
  • sestavljanje delov konstrukcije stebrov na tleh,
  • postavljanje stebrov,
  • montaža druge opreme in vodnikov.

Po zaključku del in ureditvi zemljišč cenilci ocenijo višino škode, povzročene z gradnjo objekta, ki jo družba ELES izplača po končani gradnji objekta. Sledijo zagonski in funkcionalni preizkusi, pri čemer je obvezna izvedba prvih meritev elektromagnetnega sevanja. Na podlagi izdelane projektne in tehnične dokumentacije, drugih listin in dokazil zaprosimo za pridobitev uporabnega dovoljenja. V tem postopku opravimo tudi tehnični pregled, odpravimo morebitne ugotovljene pomanjkljivosti in izvedemo vpis v kataster infrastrukture.

 

Potek gradnje 400 kV daljnovoda

 

 

Potek gradnje 110 kV daljnovoda

Temelji 110 kV daljnovoda
Temelji 110 kV daljnovoda
Montaža stebra s helikopterjem
Montaža stebra s helikopterjem
Montaža vodnikov
Montaža vodnikov
Prehodni steber
Prehodni steber
Prehod kabla na daljnovod
Prehod kabla na daljnovod
Zgrajen 2 x 110 kV daljnovod
Zgrajen 2 x 110 kV daljnovod

Oglejte si aktualne gradbene projekte.

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAAPolitika zasebnosti in piškotki/Avtorji