RTP Ravne s priključnim 220 kV daljnovodom

Z izgradnjo 4 kilometre dolge dvosistemske 220 kV povezave z obstoječega 220 kV daljnovoda Podlog–Obersielach in njegovo vključitvijo v načrtovano RTP Ravne bomo lažje zagotovili dobavo kakovostne električne energije odjemalcem na Koroškem.

Predstavitev projekta

Načrtovana gradnja približno 4-kilometrske dvosistemske 220 kV povezave z obstoječega 220 kV meddržavnega daljnovoda Podlog–Obersielach in njegova vključitev v priključna polja planirane razdelilne transformatorske postaje 220/110/(20) kV Ravne na lokaciji v industrijskem območju Železarn Ravne sovpada z načrtovanim razvojem regije ter je posledica povečanja odjemne moči in reševanja problematike motenj (flikerja) v 110 kV omrežju Koroške.

V analizah kakovosti napetosti, skladnih s standardom SIST EN 50160, je ugotovljena vzročna povezava obratovanja elektroenergetskih naprav v zaokroženem gospodarskem območju Raven z nihanjem napetosti v električnem omrežju Koroške statistične regije, kar posledično vpliva na kakovost električne energije pri končnih odjemalcih. Z uresničitvijo projekta bi vpliv flikerja (nihanje napetosti) obvladovali v predpisanih mejah, zagotovili dolgoročen razvoj regije in omogočili pogoje za nemoteno dobavo kakovostne električne energije vsem odjemalcem.

Izbrana varianta poteka priključnega 220 kV daljnovoda na območju lokacije nove RTP 220/110/(20) kV Ravne bo pogojevala tudi usmeritev postavitve na novo predvidenega 220 kV stikališča s preureditvijo obstoječih 110 kV daljnovodov HE Dravograd–RTP Železarna Ravne in HE Dravograd–RTP Ravne (distribucijska).

  

Osnovni podatki

  • Ime projekta: RTP Ravne s priključnim 220 kV daljnovodom
  • Vrsta objekta: Dvosistemski daljnovod
  • Nazivna napetost: 220 kV
  • Dolžina: pribl. 3,2 km

 

Trasa

  • Potek trase priključnega 220 kV daljnovoda je določen s sklepom Vlade Republike Slovenije v postopku priprave državnega prostorskega načrta z dne 19. 9. 2019.

© 2024 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAA Politika zasebnosti in piškotki/ Videonadzor/
Dostopnost/Avtorji