Daljnovod 2 x 400 kV Cirkovce–Pince in RTP 400/110 kV Cirkovce

Daljnovod Cirkovce–Pince in novo stikališče RTP Cirkovce bosta omogočila vzpostavitev prve meddržavne povezave s prenosnim omrežjem sosednje Madžarske.

Potek projekta

Februarja in marca 2013 je družba ELES v desetih občinah, skozi katere poteka trasa DV 2 x 400 kV Cirkovce–Pince, organizirala informativne dneve. Namenjeni so bili vsem 3300 lastnikom 4000 zemljišč na tej trasi visokonapetostnega daljnovoda, za katerega je bil sprejet Državni prostorski načrt (že julija lani). Odziv obiskovalcev je bil nad pričakovanji.

V nadaljevanju projekta so se izvedli postopki cenitev za odškodnino za služnostno pravico in pričakovano škodo po predhodnem obvestilu vsakemu lastniku oziroma solastniku. Predmet cenitve so nepremičnine, dostopne poti in stojna mesta v območju DPN. Cenitev so izvedli sodno zapriseženi cenilci za posamezna področja (stavbno, kmetijsko in gozdno zemljišče) ob navzočnosti lastnikov. Višina odškodnine je bila določena po izmerah sodno zapriseženih cenilcev skladno z normativi Cenilne zbornice Slovenije. Na podlagi cenitev so bile skoraj v celoti izdelane služnostne pogodbe, ki so bile dane lastnikom v pregled in podpis ter overitev podpisov pri notarju. Na podlagi podpisane pogodbe se bo izvedel še vpis služnostne pravice v zemljiško knjigo. Poteka priprava dokumentacije za prisilne služnosti, ki jo je treba posredovati upravnim enotam, ki vodijo te postopke.

Agencija RS za okolje je 24. maja 2016 objavila javno naznanilo v zvezi z izdajo okoljevarstvenega soglasja za izgradnjo daljnovoda 2 x 400 kV Cirkovce–Pince. Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je bil zagotovljen od 24. maja do 23. junija 2016 v času uradnih ur na sedežih:

  • Upravne enote Ptuj, Slomškova ulica 10, 2250 Ptuj;
  • Upravne enote Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož;
  • Upravne enote Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer;
  • Upravne enote Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota;
  • Upravne enote Lendava, Trg Ljudske pravice 5, 9220 Lendava.

 

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki oddati tudi na naslov Agencije RS za okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali na e-naslov gp.arso@gov.si.

 

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAAPolitika zasebnosti in piškotki/Avtorji