Evropske uredbe

Skladno z zakonodajo je družba ELES kot sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja dolžna javnost obveščati o postopkih sprejemanja in implementacije evropskih uredb, ki urejajo področje prenosa električne energije.

Omrežni kodeksi

Trg

Uredba o določitvi smernic za dodeljevanje zmogljivosti in upravljanje prezasedenosti (CACM)

Uredba 2015/1222 o določitvi smernic za dodeljevanje zmogljivosti in upravljanje prezasedenosti (v nadaljevanju: CACM) je prvi od kodeksov omrežij, ki je že začel veljati, in sicer 14. 8. 2015. Kodeks ureja dodeljevanje in določanje čezmejnih prenosnih zmogljivosti (ČPZ) za dan vnaprej in znotraj dneva ter predstavlja ključni dokument v želji po oblikovanju enotnega evropskega trga z električno energijo.

Ko govorimo o dodeljevanju ČPZ, govorimo o poenotenju pravil dodeljevanja, uveljavljanju naprednih mehanizmov dodeljevanja, ki temeljijo na t. i. spajanju trgov (angl. Market Coupling). Vse to so procesi, v katere je ELES aktivno vključen že nekaj let ter katerih pozitivni vplivi so za tržne udeležence in končne odjemalce nesporni. Med najpomembnejše tako štejemo:

  • učinkovitejše dodeljevanje ČPZ in s tem boljša izkoriščenost prenosnih poti;
  • večja likvidnost lokalnih trgov in s tem oblikovanje transparentnega cenovnega signala;
  • preprečevanje špekulativnega trgovanja (arbitraže med trgi);
  • znižanje stroškov vstopa na trg na debelo (kot posledico poenotenja pravil) in s tem povečanje konkurence na lokalnem trgu.

To je tudi področje, na katerem je bil v zadnjih letih storjen največji korak naprej.

V sklopu priprave na implementacijo CACM GL potekajo številne aktivnosti na dveh področjih: znotraj ENTSO-E in na regionalnih ravneh, zaradi česar so bile ustanovljene številne projektne skupine.

Dokumenti:

Uredba o določitvi smernic za terminsko dodeljevanje zmogljivosti (FCA GL)

Smernice za dodeljevanje dolgoročnih prenosnih zmogljivosti (angl. Forward Capacity Allocation Guideline – FCA GL) pokrivajo področje določanja in dodeljevanja dolgoročnih ČPZ, njihovo dodeljevanje, trdnost in obliko, prav tako kot drugi kodeksi omrežij pa zasledujejo načelo enotnega evropskega trga. Eden od teh ciljev je tudi enotna evropska platforma za dodeljevanje dolgoročnih prenosnih zmogljivosti.

Dokumenti:

Uredba o določitvi smernic za izravnavo v elektroenergetskem sistemu (EB GL)

Uredba obravnava področje izravnave, za katero je odgovoren sistemski operater, tudi na področju obračuna odstopanj, za katerega je po slovenski zakonodaji sicer odgovoren operater trga. Ključno sporočilo uredbe je harmonizacija in integracija, tj. delitev energije, tudi zakupa, za izravnavo s sosednjimi sistemskimi operaterji. 

Pravila, metodologije in izvedbeni okviri, ki so jih odobrili/sprejeli regulativni organi:

Dostop do omrežja

Uredba o vzpostavitvi kodeksa omrežja za zahteve za priključitev proizvajalcev električne energije na omrežje (NC RfG)

Uredba o vzpostavitvi kodeksa omrežja za zahteve za priključitev proizvajalcev električne energije na omrežje (NC RfG) je začela veljati 17. 5. 2016. Kodeks omrežja opredeljuje podrobne zahteve glede priključitve proizvodnih elektroenergijskih modulov na omrežje in zadeva nove uporabnike, ki se bodo priključevali v elektroenergetsko omrežje.

Dokumenti:

Uredba o vzpostavitvi kodeksa omrežja za priključitev odjemalcev (DCC)

Uredba o vzpostavitvi kodeksa omrežja za zahteve za priključitev odjemalcev na omrežje (DCC) je začela veljati 6. 9. 2016. Kodeks omrežja opredeljuje podrobne zahteve glede priključitve odjemalcev na omrežje in zadeva nove uporabnike, ki se bodo priključevali v elektroenergetsko omrežje.

Dokumenti:

Uredba o vzpostavitvi kodeksa omrežja za zahteve za priključitev visokonapetostnih sistemov prenosa z enosmernim tokom in modulov v proizvodnem polju, priključenih na enosmerni tok, na omrežje (NC HVDC)

Uredba o vzpostavitvi kodeksa omrežja za zahteve za priključitev visokonapetostnih sistemov prenosa z enosmernim tokom na omrežje (NC HVDC) je začela veljati 28. 9. 2016. Kodeks omrežja opredeljuje podrobne zahteve glede priključitve HVDC sistemov na omrežje in zadeva nove uporabnike, ki se bodo v prihodnje priključevali v elektroenergetsko omrežje.

Dokumenti:

Obratovanje EES

Uredba o določitvi smernic za obratovanje prenosnih sistemov za električno energijo (SO GL)

Posamezni kodeksi omrežja, ki se navezujejo na obratovanje prenosnega sistema (planiranje in priprava voznih redov (OPS), varno obratovanje sistema (OS), regulacija frekvence in dimenzioniranje rezerv (LFCR)), so bili konec leta 2015 združeni v enovito uredbo Smernice za obratovanje sistema in prenos električne energije (SO GL). Smernice imajo povsem enako veljavo kot kodeksi, zato jih bo ELES obravnaval enakovredno z drugimi kodeksi omrežja. Uredba SO GL je bila sprejeta 2. avgusta 2017 in začne veljati s 14. septembrom 2017.

SO GL je z vidika obratovanja EES ključen dokument, saj pokriva vse obratovalne tematike od vseh časovnih horizontov planiranja obratovanja in obratovanja v realnem času, relacij z uporabniki omrežja, do odgovornosti za pripadajočo infrastrukturo vključno s fizičnim varovanjem in kibernetsko varnostjo.

Dokumenti:

Uredba o kriznem obratovanju in vzpostavitvi sistema po razpadu (NC ER)

Kodeks omrežja o kriznem obratovanju in vzpostavitvi sistema po razpadu (NC ER) je ključen za zagotavljanje zanesljivega obratovanja prenosnega sistema in nemoteno dobavo električne energije po vsej Evropi, saj določa zahteve za upravljanje omrežja in izvedbo ukrepov v kriznem stanju, stanju razpada sistema in pri vzpostavitvi sistema po razpadu. To vključuje pripravo načrtov za preprečitve razpada, za vzpostavitev sistema po razpadu in načrt ponovne sinhronizacije z drugimi prenosnimi omrežji. Hkrati določa tudi nabor podatkov, potrebnih za izmenjavo in procedure obratovanja v kriznih situacijah in analize po kriznih dogodkih.

Dokument je bil sprejet 25. oktobra na sestanku čezmejnega komiteja Evropske komisije in bo predvidoma začel veljati v letu 2017.

Dokumenti: