Informacije javnega značaja

Naše delovanje je transparentno, zato vsem zainteresiranim omogočamo dostop do informacij javnega značaja.

1. Temeljni podatki o katalogu

Firma: ELES, d.o.o., operater kombiniranega prenosnega in distribucijskega elektroenergetskega omrežja
Skrajšana firma: ELES, d.o.o.
Sedež: Ljubljana
Poslovni naslov: Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 474 30 00
Telefaks: 01 474 25 02
Spletni naslov: http://www.eles.si
Logotip:  
   
Osnovni kapital: 105.214.575,01 EUR
Identifikacijska št. za DDV: SI20874731
Matična številka: 5427223000
Registracija: Vložna številka 1-09227-00, Okrožno sodišče v Ljubljani
Ustanovitev in lastništvo: Družba je bila ustanovljena novembra 1990, ustanovitelj in edini lastnik javne družbe ELES, d.o.o., je Republika Slovenija.
E-pošta: info@eles.si
Odgovorna oseba: mag. Aleksander Mervar, direktor
Datum prve objave kataloga: 29. 11. 2005
Datum zadnje spremembe: 12. 2. 2024
Druge oblike kataloga: /
Dostop do kataloga: Spletni naslov: http://www.eles.si
Fizični dostop: /

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

a) Organigram in podatki o organizaciji organa

Opis delovnega področja organa:
ELES je družba v stoodstotni državni lasti, ki po svojem prenosnem omrežju na 400, 220 in 110 kV napetostnem nivoju prenaša električno energijo od proizvajalcev do uporabnikov. Kot sistemski operater slovenskega elektroenergetskega omrežja je odgovorna za obratovanje, vzdrževanje in razvoj nacionalnega prenosnega omrežja, opravljanje sistemskih storitev ter usklajeno delovanje s sosednjimi omrežji.
Seznam notranjih organizacijskih enot:

 

b) Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

 • Uradna oseba: Živa Makovec, Pravna služba
  Naslov: Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 474 24 12
  E: ziva.makovec@eles.si

 

c) Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropske skupnosti z delovnega področja organa

Zakoni in akti s področja energetike


Drugi zakoni in akti


Podzakonski akti

 

d) Seznam predlogov predpisov (prek državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

 

e) Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

 

f) Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oziroma drugih uradnih ali javnih storitev

 • Dajanje smernic in mnenj na prostorske akte, skladno s predpisi o urejanju prostora
 • Določanje projektnih pogojev pred začetkom izdelave projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja
 • Izdaja soglasij k projektnim rešitvam, skladno s predpisi o graditvi objektov za posege, ki se nanašajo na omrežje ali vplivajo nanj
 • Izdaja soglasja za priključitev v prenosno elektroenergetsko omrežje

 

g) Seznam javnih evidenc, ki jih organ upravlja

Seznam visokonapetostnih naprav in daljnovodov

1. Naziv institucije ELES, d.o.o.
2. Naziv zbirke podatkov Seznam visokonapetostnih naprav in daljnovodov
3. Področje (šifrant) Energetika
4. Opis vsebine Seznam visokonapetostnih naprav in daljnovodov
5. Pravne podlage EZ-1
6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC-a) električna energija
7. Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo Slovenija
8. Dostopnost podatkov  (šifrant) Podatki niso javno dostopni
9. Morebitni posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo Podatki se lahko uporabijo za namen za katerega so  bili pridobljeni.
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo Če bodo uporabljeni za drug namen je potrebno ponovno zaprositi za podatke.
11. Internetni naslov za dostop/vpogled podatkov /
12. Internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika) /
13. Datum nastanka 1. januar 2004
14. Pogostnost osveževanja podatkov (šifrant) Stalno
15. Oblika zapisa xls, csv
16. Jezik zapisa slv
17. Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave /
18. Odgovorna oseba PUSP - Služba za tehnologijo in diagnostiko, Dušan Kozjek: dusan.kozjek@eles.si, Roman Tomažič: roman.tomazic@eles.si

 

h) Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

 • Letno poročilo
 • Javni razpisi
 • Obvestila o načrtovanih odklopih električne energije
 • Objava prostih delovnih mest
 • Letno poročilo o izvajanju zakona o dostopu do informacij javnega značaja
 • Razpisna dokumentacija, kadar gre za postopek oddaje naročil z razpisom

 

i) Druge pomembnejše informacije

 • Pomembnejše novice v zvezi z delovanjem družbe ELES
 • Informacije, ki jih je družba ELES posredovala na podlagi zahteve in pri katerih obstaja velika možnost, da bo dostop do njih zahtevan tudi v prihodnje
 • Strokovni napotki za uporabnike prenosnega elektroenergetskega omrežja
 • Podatki o posameznih ukrepih in dejavnostih pri izvajanju javne službe (izklopi daljnovodov, prenovitvena dela, investicijski posegi, vzdrževalna dela in drugo)

3. Stroškovnik

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16), 16., 17. in 18. člen.
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED3688

Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 evrov (z vključenim DDV).

Besedilo Enota mere Cene v EUR brez DDV
Fotokopija formata A4 stran 0,06
Fotokopija formata A3 stran 0,13
Fotokopija večjega formata stran 1,25
Barvna fotokopija formata A4 stran 0,63
Barvna fotokopija formata A3 stran 1,25
Barvna fotokopija večjega formata stran 2,50
Elektronski zapis na zgoščenki CD kos 2,09
Elektronski zapis na zgoščenki DVD-R kos 2,92
Elektronski zapis na USB ključku kos cena USB ključka
Pretvorba dok. formata A4 iz fizične v elektronsko obliko stran 0,08
Pretvorba dok. formata A3 iz fizične v elektronsko obliko stran 0,20

Zaračuna se tudi poštnina v skladu z vsakokratnim cenikom za poštne storitve.

4. Način dostopa do drugih informacij javnega značaja

Prosilka oziroma prosilec lahko zahteva dostop do informacij javnega značaja ustno ali pisno. Postopek je določen v 14.–16. členu Zakona o dostopu do informacij javnega značaja. Informacije so fizično dostopne po predhodni najavi.

5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Med najpogosteje zahtevanimi informacijami javnega značaja so vprašanja, povezana z:

 • možnostjo gradnje v bližini daljnovodov in pod njimi,
 • poseki v bližini daljnovodov in pod njimi,
 • načrtovanimi daljnovodnimi trasami ter
 • zakonodajo, ki ureja področje elektromagnetnega sevanja ter drugih vplivov elektroenergetskih objektov in naprav na okolje.

© 2024 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAA Politika zasebnosti in piškotki/ Videonadzor/
Dostopnost/Avtorji