SLOVAR KRATIC

Za vas smo pripravili slovar najpogostejših kratic s področja elektroenergetike.

KRATICE POMEN
A amper (enota za določanje toka)
ACER Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (angl. Agency for the Cooperation of Energy Regulators)
APV avtomatski ponovni vklop
CV center vodenja
ČPZ čezmejna prenosna zmogljivost
DCV distribucijski center vodenja
DV daljnovod
EEN  elektroenergetska naprava
EEO elektroenergetski objekt
EES elektroenergetski sistem
EMP elektromagnetno polje
ENTSO-E  Združenje  evropskih sistemskih operaterjev prenosnih  omrežij (angl. European Network Transmission System Operators for Electricity)
EP električno polje običajno izraženo v kV/m
ESS ENTSO-E sistem za najavo voznih redov (angl. ENTSO-E Scheduling System)
EZ Energetski zakon
GIS s plinom SF6 izolirano stikališče (angl. Gas Insulated System)
HE hidroelektrarna
HIS delno s plinom SF6 izolirano stikališče (angl. Hybrid Insulation System)
HVDC enosmerna visoka napetost
KBV kablovod
KD koordinator del 
KSM koordinator stikalnih manipulacij
kV kilovolt (1000 V – enota za določanje napetosti omrežja ali naprave)
kV/m kilovolt na meter (1000 V/m – enota za določanje jakosti električnega polja)
kW kilowatt (1000 W – enota za določanje moči naprave)
kWh kilowattura ura (enota za električno energijo)
MP magnetno polje izraženo merjeno v µT
NE  jedrska elektrarna
NN nizka napetost
NTC neto prenosna zmogljivost
OBS odgovorni bilančne skupine
OCV območni center vodenja EES Slovenije, ki je v sestavi sistemskega operaterja
PCI projekt skupnega interesa (angl. Project of common interest)
RCV republiški center vodenja EES Slovenije, ki je v sestavi sistemskega operaterja
RP  razdelilna postaja
RTP razdelilna transformatorska postaja
SN 1 kV < srednja napetost < 45 kV
SONPO sistemska obratovalna navodila za prenosno omrežje električne energije
SOPO sistemski operater prenosnega omrežja
TE termoelektrarna
TTC celotna prenosna zmogljivost 
VN visoka napetost
VR vozni red
μ T mikrotesla (0,000001 T – enota za določanje jakosti magnetnega polja)

 

Modul ni nastavljen

© 2024 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAA Politika zasebnosti in piškotki/ Videonadzor/
Dostopnost/Avtorji