Evropske uredbe

Skladno z zakonodajo je družba ELES kot sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja dolžna javnost obveščati o postopkih sprejemanja in implementacije evropskih uredb, ki urejajo področje prenosa električne energije.

FCA GL

3. sprememba priloge k Harmoniziranim pravilom o dodeljevanju za dolgoročne pravice do prenosa za območje določanja zmogljivosti Core

Dokument predstavlja tretjo spremembo priloge k Priloga k Harmoniziranim pravilom o dodeljevanju za dolgoročne pravice do prenosa v skladu s členom 52 Uredbe Komisije (EU) 2016/1719 z dne 26. septembra 2016 o določitvi smernic za terminsko dodeljevanje zmogljivosti glede posebnosti za območje določanja zmogljivosti Core.

S tretjo dopolnitvijo Priloge glede posebnosti za območje določanja zmogljivosti Core sistemski operaterji prenosnih omrežij območja določanja zmogljivosti Core v skladu s členom 59(2) harmoniziranih pravil o dodeljevanju zmogljivosti uvajajo omejitev višine nadomestila, ki velja za mejo območja trgovanja HU-SI.

Agencija za energijo je na predlog izdala soglasje dne 13.1.2022.

Podrobnosti v

Metodologija delitve dolgoročne prenosne zmogljivosti na mejah območja določanja zmogljivosti Italy North

Ta dokument je metodologija za usklajeno delitev dolgoročne prenosne zmogljivosti med trgovalnimi območji med različnimi dolgoročnimi časovnimi obdobji v okviru območja Italy North v skladu s členom 16 Uredbe Komisije (EU) 2016/1719 z dne 26. septembra 2016 o določitvi smernic za terminsko dodeljevanje zmogljivosti.

Agencija za energijo je na predlog izdala soglasje dne 13.1.2021.

Podrobnosti v

Metodologija sistemskih operaterjev prenosnih omrežij območja Core za delitev dolgoročne prenosne zmogljivosti

Ta dokument je metodologija za usklajeno delitev dolgoročne prenosne zmogljivosti med trgovalnimi območji med različnimi dolgoročnimi časovnimi obdobji v okviru območja Core v skladu s členom 16 Uredbe Komisije (EU) 2016/1719 z dne 26. septembra 2016 o določitvi smernic za terminsko dodeljevanje zmogljivosti.

Metodologija zajema metodologijo za usklajeno delitev dolgoročne prenosne zmogljivosti med dolgoročnimi časovnimi obdobji za meje trgovalnih območij znotraj območja Core, kot to določa člen 16 Uredbe FCA. Načela, določena v tej Metodologiji, se uporabijo za delitev dolgoročne zmogljivosti med letna in mesečna dolgoročna časovna obdobja, kot je opredeljeno v členu 6 regionalne zasnove dolgoročnih pravic do prenosa sistemskih operaterjev prenosnih omrežij območja Core v skladu s členom 31 Uredbe FCA.

Agencija za energijo je na predlog izdala soglasje dne 4.8.2020.

Podrobnosti v

3. sprememba regionalne zasnove dolgoročnih pravic do prenosa sistemskih operaterjev prenosnih omrežij območja Core

Dokument predstavlja tretjo spremembo metodologije sistemskih operaterjev prenosnih omrežij območja Core za regionalno zasnovo dolgoročnih pravic do prenosa v skladu s členom 31 Uredbe FCA.

S tretjo spremembo zasnove dolgoročnih pravic do prenosa sistemskih operaterjev prenosnih omrežij območja Core je bil na mejah trgovalnih območij AT-SI, CZ-DE/LU, CZ-SK, HU-SK, HU-RO, HR-HU, PL-CZ, PL-DE/LU, PL-SK in SI-HU uveden prehod s pravic do fizičnega prenosa po načelu »uporabi ali prodaj« k finančnim pravicam do prenosa.

Agencija za energijo je na predlog izdala soglasje dne 4.8.2020.

Podrobnosti v

Pravila vseh sistemskih operaterjev prenosnih omrežij za metodologijo razdeljevanja prihodkov od dražb (CID-FCA)

Dokument določa metodologijo razdeljevanja prihodkov od dražb v skladu s členom 57 Uredbe Komisije (EU) 2016/1719 o določitvi smernic za terminsko dodeljevanje zmogljivosti.

Pravila zlasti upoštevajo metodologijo razdeljevanja prihodkov v skladu s členom 73 Uredbe CACM in splošna načela uporabe prihodkov od dražb iz člena 16(6) Uredbe (ES) št. 714/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o pogojih dostopa do omrežja za čezmejne izmenjave električne energije.

Ta metodologija razdeljevanja prihodkov od dražb v skladu z Uredbo FCA se v skladu s členom 57 Uredbe FCA šteje za skupni predlog vseh sistemskih operaterjev prenosnih omrežij in zajema delitev prihodkov od dražb za terminsko dodeljevanje zmogljivosti za:
 

  • vse obstoječe in prihodnje meje trgovalnih območij in povezovalne daljnovode znotraj posameznih in med posameznimi državami članicami za katere veljata uredbi CACM in FCA in kjer se zbirajo prihodki od dražb za terminsko dodeljevanje zmogljivosti,
  • povezovalne daljnovode, ki so v lasti sistemskih operaterjev prenosnih omrežij ali drugih pravnih oseb.

Agencija za energijo je na pravila izdala soglasje dne 6.6.2019.

Podrobnosti v Predlogu vseh sistemskih operaterjev prenosnih omrežij za metodologijo razdeljevanja prihodkov od dražb v skladu s členom 57 Uredbe Komisije (EU) 2016/1719 z dne 26. Septembra 2016 o določitvi smernic za terminsko dodeljevanje zmogljivosti in Prilogi 1

 

Pravila dopolnilnih regionalnih dražb znotraj dneva za območje določanja zmogljivosti Italy North (CRIDA)

Dokument predstavlja skupna pravila za obliko in izvajanje dopolnilnih regionalnih dražb, ki so ga imenovani operaterji trga z električno energijo in sistemski operaterji prenosnih omrežij območja določanja zmogljivosti Italy North oblikovali v skladu s členom 63 Uredbe (EU) 2015/1222 o dodeljevanju zmogljivosti in upravljanju prezasedenosti (Uredba CACM). Predlog zlasti upošteva metodologijo razdeljevanja prihodkov v skladu s členom 73 Uredbe CACM in splošna načela uporabe prihodkov od dražb iz člena 16(6) Uredbe (ES) št. 714/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o pogojih dostopa do omrežja za čezmejne izmenjave električne energije.

Pravila vključujejo izvedbo mehanizma sprotnega trgovanja z energijo ob upoštevanju implicitnega dodeljevanja prenosne zmogljivosti znotraj dneva in izvedbe mehanizma dopolnilnih regionalnih dražb znotraj dneva na območju določanja zmogljivosti Italy North.

Agencija za energijo je na pravila izdala soglasje dne 4.6.2019.

Podrobnosti v Predlogu dopolnilnih regionalnih dražb znotraj dneva za območje določanja zmogljivosti Italy North v skladu s členom 63 Uredbe Komisije (EU) 2015/1222 z dne 24. julija 2015 o določitvi smernic za dodeljevanje zmogljivosti in upravljanje prezasedenosti

Nominacijska pravila glede pravic do fizičnega prenosa na mejah trgovalnega območja med Avstrijo, Hrvaško, Češko republiko, Nemčijo, Madžarsko, Poljsko, Slovaško in Slovenijo

Dokument predstavljajo skupna pravila, ki so jih razvili sistemski operaterji prenosnih omrežij na mejah trgovalnega območja med Avstrijo, Hrvaško, Češko republiko, Nemčijo, Madžarsko, Poljsko, Slovaško in Slovenijo, za nominacijska pravila glede pravic do fizičnega prenosa  v skladu s členom 36 Uredbe Komisije (EU) 2016/1719 o določitvi smernic za terminsko dodeljevanje zmogljivosti (FCA).

Člen 31 FCA predvideva dodeljevanje dolgoročne prenosne zmogljivosti med trgovalnimi območji udeležencem na trgu v obliki pravic do fizičnega prenosa v skladu z načelom UIOSI ali v obliki finančnih pravic do prenosa – opcij ali finančnih pravic do prenosa – obveznosti. Ta predlog velja samo za pravice do fizičnega prenosa, pridobljene med terminskim dodeljevanjem zmogljivosti. Določa pravila o nominiranju za pravice do fizičnega prenosa na mejah trgovalnega območja med Avstrijo, Hrvaško, Češko republiko, Nemčijo, Madžarsko, Poljsko, Slovaško in Slovenijo.

Pravila so v skladu z FCA in veljavnimi Harmoniziranimi pravili o dodeljevanju dolgoročnih pravic do prenosa zavezujoč za imetnike pravic do fizičnega prenosa, njihove nasprotne stranke, in če je mogoče, in v njihovem imenu pooblaščene tretje osebe.

Agencija za energijo je k pravilom izdala soglasje dne 27.08.2018.

Podrobnosti v

Nominacijska pravila glede pravic do fizičnega prenosa na mejah trgovalnega območja Italy NORTH – Slovenija

Dokument predstavlja pravila, ki sta jih razvila sistemska operaterja prenosnih omrežij na meji trgovalnega območja Italy NORTH – Slovenija, za nominacijska pravila glede pravic do fizičnega prenosa  v skladu s členom 36 Uredbe Komisije (EU) 2016/1719 o določitvi smernic za terminsko dodeljevanje zmogljivosti (FCA).

Člen 31 FCA predvideva dodeljevanje dolgoročne prenosne zmogljivosti med trgovalnimi območji udeležencem na trgu v obliki pravic do fizičnega prenosa v skladu z načelom UIOSI ali v obliki finančnih pravic do prenosa – opcij ali finančnih pravic do prenosa – obveznosti. Ta predlog velja samo za pravice do fizičnega prenosa, pridobljene med terminskim dodeljevanjem zmogljivosti. Določa pravila o nominiranju za pravice do fizičnega prenosa na mejah trgovalnega območja Italy NORTH – Slovenija.

Pravila so v skladu z FCA in veljavnimi Harmoniziranimi pravili o dodeljevanju dolgoročnih pravic do prenosa zavezujoč za imetnike pravic do fizičnega prenosa, njihove nasprotne stranke, in če je mogoče, in v njihovem imenu pooblaščene tretje osebe.

Agencija za energijo je k pravilom izdala soglasje dne 18.05.2018.

Podrobnosti v

Pravila sistemskih operaterjev prenosnih omrežij območja Italy North za zasnovo dolgoročnih pravic do prenosa

Dokument predstavlja pravila sistemskih operaterjev prenosnih omrežij (SOPO) območja določanja zmogljivosti Italy North (Italy North CCR) za regionalno zasnovo dolgoročnih pravic do prenosa, kot ga zahteva člen 31 Uredbe FCA. V skladu s tem členom morajo SOPO znotraj CCR, na katerem obstajajo dolgoročne pravice do prenosa, razviti skupni predlog za regionalno zasnovo dolgoročnih pravic do prenosa, ki se bodo dodeljevale med posameznimi trgovalnimi območji v okviru območja določanja zmogljivosti.

Agencija za energijo je k pravilom izdala soglasje dne 19.10.2017.

Pravila sistemskih operaterjev prenosnih omrežij regije CORE CCR za regionalno zasnovo dolgoročnih pravic do prenosa

Dokument predstavlja pravila sistemskih operaterjev prenosnega omrežja (SOPO) območja določanja zmogljivosti CORE (CORE CCR) za regionalno zasnovo dolgoročnih pravic do prenosa, kot ga zahteva člen 31 Uredbe FCA. V skladu s tem členom morajo SOPO znotraj CCR, na katerem obstajajo dolgoročne pravice do prenosa, razviti skupni predlog za regionalno zasnovo dolgoročnih pravic do prenosa, ki se bodo dodeljevale med posameznimi trgovalnimi območji v okviru območja določanja zmogljivosti.

Agencija za energijo je k pravilom izdala soglasje dne 19.10.2017.

Pravila vseh sistemskih operaterjev prenosnih omrežij za vzpostavitev enotne platforme za dodeljevanje (SAP)

Dokument predstavlja skupna pravila, ki so ga razvili vsi sistemski operaterji prenosnih omrežij (SOPO) za niz zahtev in za vzpostavitev enotne platforme za dodeljevanje v skladu s členom 49 in za metodologijo deljenja stroškov v skladu s členom 50 Uredbe Komisije (EU) 2016/1719 o določitvi smernic za terminsko dodeljevanje zmogljivosti (Uredba FCA).

V teh Pravilih za vzpostavitev enotne platforme za dodeljevanje vsi SOPO določijo funkcionalne zahteve, način za upravljanje platforme, obveznosti in metodologijo delitve stroškov v povezavi z enotno platformo za dodeljevanje. Enotna platforma za dodeljevanje bo SOPO omogočila, da bodo izpolnili zahteve iz člena 50 Uredbe FCA in bo zajela vse meje trgovalnih območij, kjer je v uporabi terminsko dodeljevanje zmogljivosti v skladu z veljavnimi Pravili za dodeljevanje dolgoročnih zmogljivosti (HAR), vključno z občasnimi spremembami in dopolnitvami, kot to določa Uredba FCA.

Vsi SOPO soglašajo, da bodo kot operaterja enotne platforme za dodeljevanje uporabili JAO in da bodo prek JAO kot nosilca sodelovanja zagotovili, da bo enotna platforma za dodeljevanje delovala in da bo izpolnjevala vse funkcionalne zahteve, kot to določajo ta Predlog za vzpostavitev enotne platforme za dodeljevanje, HAR in Uredba FCA.

Agencija za energijo je k pravilom izdala soglasje dne 11.12.2017

Metodologija skupnega modela omrežja (CGMM)

Namen metodologije CGMM je opisati zahteve in postopke za pripravo t. i. individualnih modelov omrežja (angl. Individual Grid Model, IGM) s strani posameznega sistemskega operaterja prenosnega omrežja, ki bodo omogočali izračun čezmejnih prenosnih zmogljivosti in na splošno analize sigurnosti obratovanja. Ciljne časovne značke, za katere se bodo izdelovali ti modeli, so »D-2«, »D-1« in »ID«. V individualnih modelih omrežja (IGM) morajo biti obvezno modelirani elementi elektroenergetskega omrežja na napetostni ravni 220 kV ali višje. Poleg tega je treba pri izdelavi modelov IGM upoštevati vozne rede proizvodnje, napovedan odjem in planirane izklope za ciljni datum. Vse zahteve metodologije ELES že danes upošteva in uporablja pri izdelavi modelov »D-2«, »D-1« in »ID«. Do zdaj so bili izdelava modela ter priprava in upoštevanje vhodnih podatkov prepuščeni presoji posameznega sistemskega operaterja, z novo metodologijo pa se postavljajo podrobnejši standardi, ki jih morajo upoštevati vsi sistemski operaterji.

ELES z današnjimi modeli že izpolnjuje vse zahteve metodologije, zato dodatno usklajevanje obstoječih procesov glede na predlagano metodologijo ni potrebno.

Na podlagi sprejete metodologije CGMM, ki je zahtevana v uredbi CACM GL in je bila sprejeta s strani regulatorjev, je ENTSO-E pripravil enako metodologijo tudi na zahtevo iz urebe FCA GL.

© 2024 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAA Politika zasebnosti in piškotki/ Videonadzor/
Dostopnost/Avtorji