Politike upravljanja

Družba ELES je nosilec štirih certifikatov za sisteme upravljanja, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 in ISO/IEC 27001. Od leta 1999, ko smo formalno pridobili certifikat kakovosti ISO 9001, sistematično vpeljujemo nove standarde in poslovne modele ter obnavljamo obstoječe.

Politika kakovosti in poslovna odličnost sta v družbi vpeti v vse poslovne procese, usmerjene v pravilen odnos z zaposlenimi, okoljem, lastniki in drugimi deležniki.

Pridobljeni certifikati:

 • leto 2024 – certifikat ISO 55001, sistem upravljanja s sredstvi
 • leto 2021 – prehodna presoja po standardu ISO 45001:2018, sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu
 • leto 2018 – recertifikacija po novi izdaji standardov ISO 9001:2015 in ISO 14001:2015
 • leto 2015 – recertifikacija po novi izdaji standarda ISO/IEC 27001:2013
 • leto 2013 – pridobitev polnega certifikata Družini prijazno podjetje
 • leto 2012 – certifikat ISO/IEC 27001:2005, sistem upravljanja informacijske varnosti
 • leto 2010 – pridobitev osnovnega certifikata Družini prijazno podjetje
 • leto 2010 – certifikat BS OHSAS 18001, sistem varnosti in zdravja pri delu
 • leto 2009 – recertifikacija po novi izdaji standarda ISO 9001:2008
 • leto 2004 – certifikat ISO 14001, sistem ravnanja z okoljem
 • leto 1999 – certifikat ISO 9001, sistem vodenja kakovosti

 

Na podlagi Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države sta direktor in nadzorni svet družbe ELES sprejela Politiko upravljanja družbe ELES, d.o.o., ki določa ključne usmeritve upravljanja družbe.

Politika trajnostnega razvoja

V centru trajnostnega razvoja je Človek: Zaposleni, Državljan, Človeštvo. S trajnostnim razvojem ustvarjamo okolje, v katerem bo človek lahko živel dolgoročno s standardom, ki se bo izboljševal. Politika trajnostnega razvoja išče najbolj dolgoročni pogled na razvoj podjetja, s katerim zagotavljamo dolgoročni obstoj podjetja, zaposlitveno varnost, smo nosilec okoljske transformacije v brezoglično družbo in konkretno je to naš celostni odgovor na politiko našega lastnika Republike Slovenije, politiko Evropske Unije in zahtevam Razogljičenja do leta 2050. ELES je državno podjetje, ki izvaja za državljana nujno storitev. Prenos elektrike ima centralno vlogo v družbeni, okoljsko-energetski transformaciji in pri tem kako uspešna bo ta transformacija, za čimbolj udobno življenje državljanov Slovenije v prihodnosti. Vlogo bo v prihodnje mogoče izpolnjevati le s sodelovanjem, posebej medsektorskim sodelovanjem. Del politike trajnostnega razvoja je tudi zavedanje, da ELES z vsemi svojimi storitvami v tem trenutku deluje trajnostno v smislu okostnice, ki prenaša okoljsko prijazen in za prihodnost ključen energent: elektriko. V tem kontekstu mora biti trajnostna politika vpisana v vizijo, poslanstvo in vrednote podjetja. V izvedbi je Politika trajnostnega razvoja vodilo vsem ostalim politikam in procesom, da podjetje razvija svoje kapitale v korist Zaposlenih, Državljanov Slovenije in Človeštva.

Politika kakovosti in odličnosti

Kakovost in odličnost sta naša usmeritev na vseh področjih poslovanja, pri čemer na vsakem področju iščemo njemu lastne najboljše rešitve, s katerimi skušamo zagotoviti visoko kakovost naših storitev ter zadovoljiti zahteve, potrebe in pričakovanja notranjih in zunanjih odjemalcev in drugih deležnikov ter dosegati pričakovano poslovno uspešnost ob upoštevanju trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti. Pri razvoju upravljanja družbe upoštevamo organizacijske in ekonomske analize ter druge strokovne podlage za odločitve, vključujemo nova znanja in metode. Svoje aktivnosti izvajamo s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika v skladu z zahtevami kodeksa upravljanja družb s kapitalskimi naložbami države in drugimi zahtevami obvladovanja ter dobro prakso upravljanja gospodarskih družb. Pri svojem delu se ravnamo po Etičnem kodeksu družbe.

Politika upravljanja s tveganji

Politiko upravljanja s tveganji udejanjamo skozi vzpostavljen formalni okvir sistema upravljanja s tveganji. Sistem upravljanja s tveganji v družbi ELES temelji na ustvarjanju in varovanju vrednosti družbe ter načelu vestnosti in poštenosti, kjer v sistem vključeni zaposleni svoje naloge opravljajo vestno in pošteno, se držijo standardov poklicne etike, delujejo skladno z usmeritvami vodstva, zakonodaje in internimi pravili.

Izvajamo pozitivno komunikacijo in transparentnost delovanja, kar je osnova za ustvarjanje produktivnega delovnega okolja, na podlagi katerega lahko dosegamo najboljše rezultate in v praksi obvladujemo tveganja. Upoštevajoč razvojno naravnanost sistema upravljanja s tveganji podpiramo samoiniciativnost, ustvarjalnost in podajanje predlogov izboljšav sistema tako s strani skrbnikov tveganj kot tudi članov Tima za tveganja ter vseh ostalih zaposlenih v družbi ELES.

S ciljem učinkovitega obvladovanja tveganj se prilagajamo dobrim praksam zunanjega okolja, kritično in odgovorno presojamo pobude za spremembe s strani različnih strokovnih inštitucij. Svoje izkušnje delimo z vsemi zainteresiranimi deležniki.

Ob upoštevanju najboljše prakse s področja upravljanja s tveganji smo zavezani smo k sistematičnemu in celovitemu pristopu pri učinkovitemu obvladovanju potencialnih priložnosti in škodljivih učinkov uresničenih tveganj.

S sistemom upravljanja s tveganji zagotavljamo sistemski pristop za prepoznavanje in preprečevanje uresničitev tveganj, s čimer tvorno prispevamo k doseganju naših poslovnih ciljev, kar se rezultira v učinkovitejšem in uspešnejšem poslovanju družbe ELES.

Politika upravljanja s sredstvi

Kot sistemski operater smo odločeni zagotavljati dolgoročno kakovost sredstev, ki omogoča odjemalcem in ostalim deležnikom pravočasne, zanesljive in stroškovno učinkovite storitve za zadovoljevanje njihovih potreb, zato s sistematičnimi, koordiniranimi aktivnostmi in dobro prakso uvajamo, izvajamo in stalno izboljšujemo sistem optimalnega upravljanja s sredstvi. Učinkovito upravljanje s sredstvi zajema kakovost, tveganja, koristi in stroške v celotnem življenjskem ciklu sredstev. Sistem je usmerjen v varno, zanesljivo, trajnostno, okolju prijazno in učinkovito zadovoljevanje zahtev uporabnikov omrežja. To zavezo izvajamo s/z:

 

 • skladnostjo upravljanja s sredstvi s strateškimi cilji družbe in stalnim preverjanjem te skladnosti;
 • učinkovitejšim doseganjem strateških ciljev organizacije;
 • integracijo v sistem upravljanja, ki z nadzorom ter preverjanjem kakovosti in rezultatov omogoča stalne izboljšave sistema;
 • proaktivnim posvetovanjem z uporabniki storitev, zaposlenimi v družbi in ostalimi pomembnejšimi deležniki o upravljanju s sredstvi;
 • spodbujanjem zavesti o pomembnosti upravljanja s sredstvi, s čimer pomagamo zaposlenim do boljših odločitev;
 • stalnim razvijanjem kompetenc zaposlenih za podporo in razvoj učinkovitega sistema upravljanja s sredstvi;
 • upoštevanjem zakonodaje, predpisov in zahtev regulatorja.

Politika ravnanja z okoljem

Skrb za ravnanje z okoljem dokazujemo z izpolnjevanjem zahtev mednarodno priznanega standarda za ravnanje z okoljem ISO 14001. Njegovo uresničevanje vključujemo na vseh ravneh delovanja:
 

 • z odgovorno rabo naravnih virov, materialov in energije;
 • z uporabo najnaprednejših tehnologij;
 • s premišljenim umeščanjem elektroenergetskih objektov v prostor;
 • z upoštevanjem zakonodaje;
 • s prizadevanji za čim manjši vpliv elektroenergetskih naprav na okolje in ljudi.

Prav tako k odgovornemu ravnanju spodbujamo tudi izvajalce del in storitev pri gradnji in obnovi elektroenergetskih objektov in naprav, dobavitelje ter druge poslovne partnerje.

Krovna varnostna politika ELES

Določa poglavitne usmeritve za integracijo procesov procesne-informacijske varnosti, poslovne-informacijske varnosti ter tehnične in fizične varnosti. Vsa omenjena področja prepoznavamo v okviru sistema upravljanja varovanja informacij (SUVI). Krovna varnostna politika je vpeta v vse procese z namenom zagotavljanja varnega poslovanja in delovanja družbe ELES, kakor tudi drugih deležnikov, ki sodelujejo pri njenem delovanju.

Politika varovanja informacij

Vsi viri, ki vsebujejo informacije, posedujejo določeno vrednost in kot celota predstavljajo informacijsko premoženje družbe ELES. Za uspešno poslovanje družbe je varovanje informacij strateškega pomena, zato sistematično varujemo njihovo zaupnost, celovitost in razpoložljivost, tako da:

 

 • na podlagi usmeritev uveljavljenih standardov za ukrepanje pri varovanju informacij, poslovnih, pravnih ali zakonodajnih zahtev ter pogodbenih obveznosti določamo cilje varovanja informacij,
 • pri izvajanju varovanja informacij upoštevamo načela zakonitosti in spoštovanja pravic, varstva zasebnosti in človekovega dostojanstva, nepristranskosti, preglednosti in strokovnosti ter učinkovitosti in gospodarnosti,
 • določamo primerljive kriterije za vrednotenje in določanje sprejemljive ravni ugotovljenih tveganj varovanja informacij ter v okviru metodologije tveganja ocenimo in sprejmemo ustrezne ukrepe.

Nenehno spremljamo, pregledujemo in izboljšujemo učinkovitost sistema in posameznih ukrepov ter tako zagotavljamo pogoje za doseganje cilja – optimalno razmerje med zahtevano varnostjo informacij in stroški varovanja informacij.

Politika upravljanja neprekinjenega poslovanja bistvenih storitev

Opredeljuje namen, cilje in obseg aktivnosti, vzpostavljenih za prepoznavanje možnih dogodkov in incidentov, ki lahko ogrozijo zanesljivost delovanja EES, ter vzpostavlja okvir za zagotavljanje odpornosti in zmožnosti za učinkovito ukrepanje. Namen je vzpostaviti, vzdrževati in izboljševati enoten, celovit in učinkovit upravljavski proces (v nadaljevanju SUNP), ki bo v primeru izrednih dogodkov zagotavljal varnost ljudi, omejitev škode in izvajanje bistvenih storitev v vnaprej opredeljenem obsegu in rokih. Za zagotavljanje nemotenega prenosa električne energije so bile v analizi vpliva kot bistvene identificirane storitve prenosa električne energije, izravnave delovne moči, izravnave jalove moči in upravljanja čezmejnih prenosnih zmogljivosti.

Pri vzpostavitvi Sistema upravljanja neprekinjenega poslovanja bo ELES sledil naslednjim ciljem:

 

 • Vzpostavitev z zakonodajo in pogodbenimi zahtevami skladnih normativnih okvirov in aktivnosti, s pomočjo katerih se ELES v času normalnega poslovanja pripravlja na učinkovit odziv na izredne dogodke, ki bi lahko povzročili okrnjeno delovanje ali prekinitev izvajanja bistvenih storitev.
 • Priprava načrta obvladovanje izrednih dogodkov iz prve točke tega odstavka, vključno z eskalacijo in ukrepi omejevanja škode in ponovne vzpostavitve bistvenih storitev, časovno kritičnih aktivnosti in ključnih virov.
 • Vpeljavo ustreznih aktivnosti in kontrol, namenjenih preprečevanju nastanka izrednih dogodkov iz prve alineje tega odstavka in omejevanju njihove potencialne škode, v poslovne procese družbe.

Politika varnosti in zdravja pri delu

Vodstvo družbe je sprejelo politiko varnosti in zdravja pri delu (v nadaljevanju: VZD), s katero se zavezuje, da bo družba skupaj z vsemi osebami, ki opravljajo delo pod njenim nadzorom, izpolnjevala zahteve zakonodaje in predpisov, sporazumov ter standarda ISO 45001. Vodstvo družbe se zavezuje k stalnemu izboljševanju sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu, kar posledično dolgoročno vodi k izboljšanju delovnega okolja. Zavezujemo se, da bomo na področju VZD:

 

 • z ustreznim planiranjem in realizacijo programov VZD zmanjševali tveganja za nastanek poškodb ali poslabšanje zdravstvenega stanja zaposlenih na sprejemljiv nivo,
 • izvajali usposabljanje zaposlenih za prepoznavanje tveganj in odgovorno ravnanje,
 • obvladovali tveganja pri vsakodnevnem izvajanju del, obnovi elektroenergetskih objektov in naprav ter investicijski izgradnji,
 • odprti za pobude ter se odzivali na zahteve notranjega in zunanjega okolja,
 • zahtevali od dobaviteljev spoštovanje določil VZD,
 • izvajali dokumentirane postopke za obvladovanje pomembnih tveganj in nepričakovanih dogodkov,
 • nenehno izboljševali procese ter učinkovitost sistema vodenja VZD,
 • s posvetovanjem in sodelovanjem z zaposlenimi in njihovimi predstavniki skrbeli, da bodo zaposleni poznali in spoštovali pravila VZD, poznali politiko VZD in z njo seznanjali vse, ki delajo pod nadzorom družbe, ter stalno izboljševali delovno okolje v smislu VZD,
 • z osebnim zgledom prispevali k dvigu varnostne kulture, v kateri bo vsak zaposleni skrbel za svojo varnost in varnost sodelavcev, ter
 • premišljeno in učinkovito izvajali promocijo zdravja na delovnem mestu.

Kadrovska politika

Eden najbolj pomembnih dejavnikov, če ne celo najpomembnejši dejavnik, vsake urejene gospodarske družbe so njeni zaposleni. Samo zaposleni lahko, skupaj s sprejetimi vrednotami družbe, ki jih aktivno vključujejo v svoje vsakodnevno poslovno (in osebno) delovanje, udejanjajo poslanstvo in vizijo gospodarske družbe, v kateri delujejo – tudi naše. Zaradi tega na področju upravljanja in razvoja kadrov v našo družbo uvajamo vedno več sodobnih kadrovskih orodij, ki bodo na eni strani izboljšala kadrovske procese in sisteme, na drugi strani pa omogočila učinkovito upravljanje s kadri ter njihov strokovni in osebni razvoj (HRM: Human Resource Management – Upravljanje človeških virov in HRD: Human Resource Development – Razvoj človeških virov).

Nekatera kadrovska orodja (letnipogovori, merjenje organizacijske kulture, organizacije klime, zadovoljstva zaposlenih z različnimi vidiki dela in vrednot družbe, kompetenčni model, sistem razvijanja in ocenjevanja voditeljskih kompetenc - ocenjevanje vodij po metodi 360-stopinjskega ocenjevanja in povratne informacije), ki so že sestavni del našega poslovanja, bomo aktivno uporabljali tudi v bodoče. V naslednjih letih pa bomo za upravljaje s človeškimi viri v poslovanje naše družbe uvedli celoviti sistem menedžmenta znanj (nasledstvena politika, mentorstvo, centralna knjižnica, dostop do specifičnih znanj, Akademija ELES), ciljno vodenje, sistem razvoja in ocenjevanja uspešnosti projektnih vodij ter obvladovanje tehnične infrastrukture z lastnimi človeškimi viri. Vse to bo naši družbi omogočilo urejen, transparenten odnos med zaposlenimi in našo družbo ter, po pozitivnih izkušnjah v drugih gospodarskih družbah v domačem in evropskem merilu, tudi k povečanju zadovoljstva in pozitivne energije v njej.

Politika komuniciranja

S strateško načrtovanim komuniciranjem z različnimi javnostmi dolgoročno gradimo ugled in prepoznavnost družbe ter s tem posredno vplivamo tudi na njen poslovni uspeh. Pri tem nenehno iščemo nove priložnosti, prepoznavamo nove nevarnosti in tveganja ter z njimi odgovorno upravljamo. Naši komunikacijski cilji so usklajeni s poslovnim načrtom družbe in njeno identiteto. Zasledujemo ažurno, odprto in pozitivno komuniciranje, usmerjeno k različnim ciljnim javnostim, s katerimi vzdržujemo vezi zaupanja. Še posebej se trudimo z načrtovanim internim komuniciranjem graditi zaupanje in lojalnost zaposlenih, ki so pomembni ambasadorji družbe v javnosti.

Družbeno odgovorno ravnanje se kot del strateških odločitev družbe odraža v našem vsakdanjem delovanju in je utemeljeno tudi v poslanstvu in vrednotah družbe. Družbeno odgovorna načela uresničujemo na različnih ravneh družbe, saj se zavedamo pomena ustvarjanja koristi za vse deležnike – notranjo in zunanjo javnost ter naravno okolje.

Politika izvajanja projektov

Projekt je enkratna, časovno omejena, kompleksna, zaokrožena celota, sestavljen je iz vrste aktivnosti, ki so med seboj povezane. Poleg tega ima točno določene cilje in v njem sodelujejo različni izvajalci, oprema, material in naprave. Politika izvajanja projektov se v družbi ELES uresničuje z investicijskimi in inovacijskimi projekti. Z njimi, poleg drugih aktivnosti, uresničujemo strategijo in razvojne cilje družbe.

Druge poslovne politike

Svoje cilje bomo dosegali z učinkovito uporabo virov, ki so nam na razpolago in jih bomo razporejali tako, da bomo dosegali kar največjo trajnostno uspešnost poslovanja. Razpoložljiva finančna sredstva bomo namenjali tako za učinkovito izvajanje tekočih obveznosti kot tudi za tehnološki razvoj dejavnosti.

Naložbena dejavnost je usmerjena v nadomeščanje zastarele opreme, povečanje kapacitet, zmanjševanje stroškov obratovanja sistema, izboljšanje produktivnosti in večanje zanesljivosti delovanja elektroenergetskega sistema. Sredstva usmerjamo tako v primarno in sekundarno energetsko opremo kot tudi v informacijsko in telekomunikacijsko opremo. Z izkoriščanjem kadrov in obstoječih tehničnih virov, prostorov in koridorjev dosegamo dodatne finančne učinke. Kriterij za naložbe je zniževanje tveganj ob upoštevanju poslovnih dejavnikov.

© 2024 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAA Politika zasebnosti in piškotki/ Videonadzor/
Dostopnost/Avtorji