Posegi v varovalni pas

Pri umeščanju objektov v varovalni pas elektroenergetskih objektov soglasodajalci določajo pogoje in omejitve gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij.

Pogoji in omejitve se izdajajo na osnovi:

  • Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-2),
  • Energetskega zakona (EZ-1),
  • Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij,
  • Gradbenega zakona (GZ),
  • Načrta razvoja prenosnega omrežja,
  • Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju,
  • Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu za vire elektromagnetnega sevanja ter o pogojih za njihovo izvajanje,
  • drugih zakonskih in podzakonskih norm.