Hrup

Hrup pri daljnovodih z nazivno napetostjo, manjšo od 335 kV, večinoma ni moteč, daljnovodi višjih napetosti pa stalno povzročajo določeno mero hrupa.

Pri daljnovodih, ki imajo nazivno napetost manjšo od 335 kV, hrup zaradi korone (ioniziranja zraka v bližnji okolici vodnika) večinoma ni moteč. Daljnovodi višjih napetosti (400 kV) pa stalno, tudi ob lepem vremenu, povzročajo določeno mero hrupa, ki se izraža predvsem v obliki značilnega brnenja.

Vzroki povečane ravni hrupa v okolici daljnovodov so lahko:

  • poškodbe na vodniku (odvijanje žic v pletenici zaradi poškodb s strelnim orožjem, zaradi udara strele ipd.),
  • poškodbe na drugi elektroopremi,
  • namerno metanje električno prevodnih predmetov na vodnike in
  • vlažno in deževno vreme (povečano prasketanje).

Določeno stopnjo hrupa lahko povzročajo tudi naprave v razdelilnih transformatorskih postajah, pri čemer skušamo v družbi ELES negativne posledice delovanja naših naprav čim bolj zmanjšati. In sicer z dodatno izolacijo stikališč oziroma uvajanjem sodobnejših tehnologij in naprav (novi vodniki, oklopljena stikališča, transformatorji, ki do določene obremenitve ne potrebujejo prisilnega hlajenja s tišjimi ventilatorji, in drugim). Z izvajanjem teh ukrepov zagotavljamo izpolnjevanje vseh zahtev, ki izhajajo iz predpisov.

Mejne vrednosti hrupa določa Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18 in 59/19). Elektroenergetski prenosni objekti spadajo med industrijske vire hrupa, zato je treba upoštevati mejne vrednosti, navedene v preglednici 4 Priloge 1 k Uredbi.

Območje varstva pred hrupom Ldan [dBA] Lvečer [dBA] Lnoč [dBA] Ldvn [dBA]
IV. območje 73 68 63 73
III. območje 58 53 48 58
II. območje 52 47 42 52
I. območje 47 42 37 47

Hrup nastaja tudi pri izvajanju gradbenih del pri novogradnjah ali rekonstrukcijah obstoječih elektroenergetskih prenosnih objektov. ELES pri tem upošteva mejne vrednosti, navedene v Preglednici 6 Priloge 1 predhodno navedene uredbe,  kar dokazuje z ustrezno dokumentacijo na podlagi katere je izdano gradbeno dovoljenje.

© 2024 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAA Politika zasebnosti in piškotki/ Videonadzor/
Dostopnost/Avtorji