Rekonstrukcija daljnovoda 220 kV Šoštanj–Podlog

Z rekonstrukcijo obstoječega daljnovoda Šoštanj–Podlog in s prehodom z 220 kV na 400 kV napetostni nivo se bodo bistveno povečale prenosne zmogljivosti v tem delu države.

Potek projekta

Do marca 2010 je družba ELES za omenjeno gradnjo pridobila skupno približno 80 odstotkov dokazil o pravici graditi. Septembra 2010 je bila dana pobuda za državni prostorski načrt (DPN), maja 2011 je potekala dopolnitev pobude DPN. Do januarja 2012 so bile pridobljene smernice od nosilcev urejanja prostora (NUP), februarja 2012 je bila izdelana analiza smernic NUP. Aprila 2012 so bili določeni cilji in kazalniki za izdelavo okoljskega poročila in izvedena prostorska konferenca. Julija 2012 je bil pridobljen sklep o pripravi DPN in oktobra 2012 poročilo o ekstenzivnem arheološkem terenskem pregledu.

Izdelane so bile:

  • hidrološka-hidravlična študija februarja 2013;
  • poročilo o intenzivnem arheološkem terenskem pregledu aprila 2013;
  • okoljsko poročilo junija 2013;
  • predinvesticijska zasnova, študija variant avgusta 2013;
  • idejni projekt oktobra 2013;
  • osnutek DPN decembra 2013.

Januarja in februarja 2014 (od 6. januarja do 9. februarja 2014) je potekala javna razgrnitev osnutka DPN in osnutka okoljskega poročila, s štirimi javnimi obravnavami v občinah Šoštanj in Šmartno ob Paki (29. januarja 2014) ter Žalec in Polzela (30. januarja 2014). Junija 2014 so bila izdelana stališča do pripomb na osnutek DPN in osnutek okoljskega poročila ter septembra 2014 dopolnitev okoljskega poročila. Avgusta 2015 je bil izdelan predlog DPN, marca 2016 so bila pridobljena mnenja NUP na predlog DPN ter junija 2016 izdelane dopolnitve in lektoriranje predloga DPN.

Vlada RS je sprejela Uredbo o državnem prostorskem načrtu za rekonstrukcijo daljnovoda 2 x 400 kV Šoštanj–Podlog, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 50/16.

© 2024 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAA Politika zasebnosti in piškotki/ Videonadzor/
Dostopnost/Avtorji