Projekti

Družba ELES je dolžna skrbeti za nadgradnjo in širitev prenosnega elektroenergetskega omrežja v Sloveniji, ki bo omogočalo zanesljivo, varno in kakovostno delovanje slovenskega prenosnega omrežja.

 

Skladno z zakonodajo je družba ELES dolžna vsaki dve leti pripraviti razvojni načrt prenosnega omrežja za naslednje desetletno obdobje. V njem so predstavljeni pričakovano stanje v elektroenergetskem sistemu ter potrebne širitve in posegi v prenosno omrežje, ki bodo glede na napovedano gradnjo proizvodnih enot, širitev distribucijskega omrežja in glede na projekcijo razvoja elektroenergetskega sistema v Evropi potrebni, da bo družba ELES lahko še naprej zagotavljala zanesljivo, varno in kakovostno delovanje slovenskega prenosnega omrežja.

 

Projekti prenosnega omrežja

Objekti prenosnega omrežja povezujejo proizvodne enote z distribucijskim omrežjem ter zagotavljajo ravnovesje med porabo in proizvodnjo električne energije. Zato bodo daljnovodi, ki jih načrtujemo, pomembno prispevali k večji zanesljivosti oskrbe Slovenije z električno energijo. Da bo električna energija dostopna na vsakem mestu in ob vsakem času.

Pomembni načrtovani objekti prenosnega omrežja so:

 

Projekti skupnega interesa

To so energetski infrastrukturni projekti, ki so zelo pomembni za Slovenijo in poleg tega tudi za razvoj evropskega energetskega omrežja, vzpostavitev notranjega trga električne energije in uresničevanje ciljev evropske energetske politike.

Slovenski projekti, ki so se uvrstili na evropski seznam projektov skupnega interesa, so:

 

 

Zaključeni projekti skupnega interesa