Umeščanje v prostor

Umeščanje novega elektroenergetskega objekta v prostor je postopek, v okviru katerega se določi potek oziroma lokacija elektroenergetskega objekta v prostoru. Pri tem sodeluje veliko deležnikov, v različnih fazah pa se lahko vključuje tudi javnost.

Umeščanje poteka v skladu z Zakonom o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 – popr. in 57/12) po postopku priprave državnega prostorskega načrta (DPN). Postopek, ki je prikazan na sliki, se lahko glede na lastnosti načrtovane prostorske ureditve in prostora, ki ga bo predvidoma prečkal, poenostavi. Ob spremembah zakonodaje se lahko postopek zaradi ponavljanja določenih faz postopka tudi bistveno podaljša.

V umeščanje v prostor so vključeni številni deležniki:

 • pobudnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo;
 • predlagatelj: družba ELES;
 • koordinator: Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja;
 • drugi: nosilci urejanja prostora, občine, nevladne organizacije in združenja, civilne iniciative in posamezniki.

 

Potek umeščanja v prostor

 • Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, pregleda, potrdi in vloži pobudo za pripravo DPN na Ministrstvo za okolje in prostor, ki jo objavi  na spletu. Na pobudo je mogoče dati predloge in pripombe. Nato ministrstvo zbere podatke in smernice nosilcev urejanja prostora.
 • Na podlagi analize smernic in strokovnega gradiva ter obravnave na prostorski konferenci Vlada RS sprejme sklep o pripravi DPN.
 • Projektanti, strokovnjaki za prostor in okolje zberejo vse javno dostopne vhodne podatke in smernice ter izdelajo idejne rešitve, osnutek okoljskega poročila in študijo variant s predlogom najustreznejše. Po potrebi izdelajo tudi druge strokovne podlage, kot sta na primer strokovno mnenje o vplivih na poplavno ogroženost ter dodatek vplivov na naravo in druga varovana območja. V tej fazi se primerjajo možne variante.
 • Študija variant in vsa gradiva so javno razgrnjena v vseh občinah in objavljena na spletu vsaj mesec dni, v tem času pa lahko javnost in občine nanje predložijo pripombe in predloge. Izvedene so tudi javne obravnave, kjer je prav tako mogoče dati predloge in pripombe.
 • Koordinator, pobudnik, predlagatelj in strokovnjaki, ki sodelujejo pri izdelavi dokumentacije, se do predlogov in pripomb z javne razgrnitve in javnih obravnav opredelijo v stališčih.
 • Koordinator zbere prva mnenja državnih nosilcev urejanja prostora in mnenje o sprejemljivosti vplivov iz okoljskega poročila. Vsa strokovna gradiva se dopolnijo in uskladijo ter pošljejo na Vlado RS, ki nato sprejme sklep o najustreznejši varianti.
 • Na podlagi izdelanih podrobnih strokovnih podlag za načrtovanje izdelovalci dokumentacije pripravijo osnutek DPN in poročilo o vplivih na okolje. V tej fazi se podrobno obravnava izbrana varianta.
 • Osnutek DPN in vsa izdelana gradiva so vsaj mesec dni javno razgrnjena v vseh občinah na bodoči trasi in objavljena na spletni strani. Zainteresirana javnost in občine lahko na razgrnjeno gradivo ponovno dajo pripombe in predloge. V tem obdobju so izvedene tudi javne obravnave, na katerih je prav tako mogoče dati predloge in pripombe.
 • Koordinator, pobudnik, predlagatelj in strokovnjaki, ki sodelujejo pri izdelavi dokumentacije, se do predlogov in pripomb z javne razgrnitve in javnih obravnav ponovno opredelijo v stališčih.
 • Koordinator zbere druga mnenja državnih nosilcev urejanja prostora in pridobi okoljevarstveno soglasje. Vsa strokovna gradiva se dopolnijo in uskladijo ter pošljejo na Vlado RS, ki sprejme uredbo o DPN, ki se nato objavi v Uradnem listu RS.

 

Sodelovanje javnosti

Sodelovanje javnosti v postopku umeščanja elektroenergetskih objektov v prostor temelji na dveh stebrih Aarhuške konvencije:

Za doseganje večje sprejemljivosti elektroenergetskih objektov v lokalni skupnosti družba ELES po potrebi izvaja tudi dodatne dejavnosti.

Postopek umeščanja omogoča sodelovanje javnosti v več fazah postopka:

 1. Ob objavi pobude na spletni strani pristojnega ministrstva lahko javnost odda svoje predloge. V tem času lahko smernice, podatke in predloge predložijo tudi občine, ki jih zadeva predstavljena prostorska ureditev. Predlogi in pripombe so obravnavani v analizi smernic.
 2. Med javno razgrnitvijo študije variant in strokovnih podlag, med katerimi je glede na vrsto objekta tudi okoljsko poročilo. V času razgrnitve so izvedene tudi javne predstavitve, na katerih lahko javnost prav tako odda pripombe in predloge. Vsi prejeti predlogi in pripombe so strokovno obravnavani v odgovorih na vprašanja in pripombe, ki jih podpišeta pristojna predstavnika pobudnika in koordinatorja.
 3. Med javno razgrnitvijo osnutka DPN in strokovnih podlag, med katerimi je glede na vrsto objekta tudi poročilo o vplivih na okolje. V času razgrnitve so izvedene tudi javne predstavitve, na katerih lahko javnost odda pripombe in predloge. Vsi prejeti predlogi in pripombe so tudi v tej fazi strokovno obravnavani v odgovorih na vprašanja in pripombe, ki jih podpišeta pristojna predstavnika pobudnika in koordinatorja.

Družba ELES z lastniki zemljišč v ureditvenem območju DPN oziroma v vplivnem območju objekta sklene pogodbo o ustanovitvi služnosti na parcelah.

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAAPolitika zasebnosti in piškotki/Avtorji