Umeščanje v prostor in dovoljevanje

Umeščanje novega elektroenergetskega prenosnega objekta v prostor in dovoljevanje do začetka gradnje sta dolgotrajna postopka. Pri tem sodeluje veliko deležnikov, v več korakih postopka pa je pričakovano sodelovanje javnosti.

Novi elektroenergetski prenosni objekti bodo umeščeni v prostor skladno z Zakonom o urejanju prostora (ZUreP-2) (Ur. l. RS št. 61/2017). Večina elektroenergetskih prenosnih objektov povzroča vplive na okolje zato se zanje vzporedno s postopkom umeščanja in dovoljevanja izvede tudi celovita presoja vplivov na okolje prostorskih aktov ter presoja vplivov teh objektov na okolje v skladu z Zakonom o varstvu okolja. Z izvajanjem postopkov skladno z imenovanimi zakoni je zagotovljeno izpolnjevanje dveh temeljnih načel Aarhuške konvencije in sicer informiranje javnosti in sodelovanje javnosti pri odločanju o okoljskih zadevah. Celoten postopek do začetka izvajanja gradbenih del je prikazan na desni strani poenostavljene sheme, ki je del predstavitve, ki jo je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor. 

Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo nekoliko podrobnejšo shemo postopka po ZUreP-2, ki je prikazana spodaj. Glede na lastnosti prenosnih objektov je predviden združen postopek načrtovanja in dovoljevanja, ki je prikazan na desni strani te sheme.

V umeščanje v prostor so po ZUreP-2 vključeni številni deležniki:

 • pobudnik: Ministrstvo za infrastrukturo (MzI), Direktorat za energijo;
 • investitor: družba ELES;
 • pripravljavec: Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), Direktorat za prostor, graditev in stanovanja;
 • drugi: nosilci urejanja prostora, občine, nevladne organizacije in združenja, civilne iniciative in posamezniki.

 

Potek umeščanja v prostor in dovoljevanja po ZUreP-2 in GZ

 • MzI, Direktorat za energijo (kot pobudnik), vloži pobudo za pripravo DPN na MOP (kot pripravljavec), ki jo objavi  na spletu. Na pobudo lahko javnost poda predloge in pripombe. Nato MOP zbere vse podatke in konkretne smernice nosilcev urejanja prostora in mnenje o potrebnosti celovite presoje vplivov na okolje.
 • Na podlagi analize smernic, načrta sodelovanja javnosti in časovnega načrta Vlada RS sprejme sklep o izvedbi državnega prostorskega načrta (DPN).
 • Projektanti, strokovnjaki za prostor in okolje zberejo vse javno dostopne vhodne podatke in smernice ter izdelajo strokovne podlage, idejne rešitve, osnutek okoljskega poročila, študijo variant s predlogom najustreznejše variante in osnutek uredbe o najustreznejši varianti. V tej fazi se primerjajo izvedljive variante.
 • Študija variant in vsa gradiva so javno razgrnjena v vseh občinah in objavljena na spletu vsaj 30 dni, v tem času pa lahko javnost in občine nanje podajo pripombe in predloge. Izvedene so tudi javne obravnave, kjer je prav tako mogoče dati predloge in pripombe.
 • Študija variant, okoljsko poročilo in predlog najustreznejše variante se dopolnijo, ter javno objavijo v prostorskem informacijskem sistemu.
 • Vlada RS izbere najustreznejšo varianto z uredbo.
 • ELES poda pobudo za pripravo dokumentacije.
 • Nosilci urejanja prostora podajo pogoje za podrobnejše načrtovanje in umestitev v prostor ter projektne in druge pogoje. Javnost ima možnost podajanja predlogov
 • MOP na podlagi pobude za pripravo dokumentacije in zbranih podatkov ter pogojev izda sklep o pripravi dokumentacije, ki se javno objavi v prostorskem informacijskem sistemu.
 • Med pripravo dokumentacije ELES lahko organizira posvete, delavnice ali na drug način vključi javnost v njeno pripravo, pri čemer lahko sodelujejo tudi nosilci urejanja prostora.
 • ELES predloži MOP-u vlogo s predpisano dokumentacijo za izdajo celovitega dovoljenja. Izvede se presoja vplivov prostorske ureditve na okolje oziroma presoja sprejemljivosti le-te v prostoru. Vsa dokumentacija je javno objavljena in izvede se javna obravnava. Javnost lahko poda predloge in pripombe k razgrnjeni dokumentaciji.
 • Dokumentacija se dopolni na podlagi utemeljenih predlogov in pripomb.
 • Celovito dovoljenje izda vlada z odločbo. Vlada za prostorsko ureditev sprejme tudi uredbo o varovanem območju.
 • Ko se zaključi umeščanje v prostor, projektant izdela dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD), ki je ena od podlag Ministrstvu za okolje in prostor za izdajo gradbenega oz. celovitega dovoljenja in prijave gradnje v skladu z Gradbenim zakonom (GZ) (Ur. l. RS št. 61/2017)
 • Družba ELES z lastniki zemljišč v ureditvenem območju DPN oziroma v vplivnem območju elektroenergetskega prenosnega voda sklene pogodbe o ustanovitvi služnosti na parcelah. V primeru gradnje nove razdelilne transformatorske postaje pa potrebna zemljišča odkupi.
 • Gradnja se začne po pravnomočnosti celovitega dovoljenja, dokazil pravice do gradnje (ki je za vode služnost in za postaje lastninska pravica) in po prijavi začetka gradnje.

 

Potek umeščanja v prostor po ZUPUDPP

 • Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, pregleda, potrdi in vloži pobudo za pripravo DPN na Ministrstvo za okolje in prostor, ki jo objavi na spletu. Na pobudo je mogoče dati predloge in pripombe. Nato ministrstvo zbere podatke in smernice nosilcev urejanja prostora.
 • Na podlagi analize smernic in strokovnega gradiva ter obravnave na prostorski konferenci Vlada RS sprejme sklep o pripravi DPN.
 • Projektanti, strokovnjaki za prostor in okolje zberejo vse javno dostopne vhodne podatke in smernice ter izdelajo idejne rešitve, osnutek okoljskega poročila in študijo variant s predlogom najustreznejše variante. Po potrebi izdelajo tudi druge strokovne podlage, kot sta na primer strokovno mnenje o vplivih na poplavno ogroženost ter dodatek vplivov na naravo in druga varovana območja. V tej fazi se primerjajo možne variante.
 • Študija variant in vsa gradiva so javno razgrnjena v vseh občinah in objavljena na spletu vsaj mesec dni, v tem času pa lahko javnost in občine nanje predložijo pripombe in predloge. Izvedene so tudi javne obravnave, kjer je prav tako mogoče dati predloge in pripombe.
 • Koordinator, pobudnik, predlagatelj in strokovnjaki, ki sodelujejo pri izdelavi dokumentacije, se do predlogov in pripomb z javne razgrnitve in javnih obravnav opredelijo v stališčih.
 • Koordinator zbere prva mnenja državnih nosilcev urejanja prostora in mnenje o sprejemljivosti vplivov iz okoljskega poročila. Vsa strokovna gradiva se dopolnijo in uskladijo ter pošljejo na Vlado RS, ki nato sprejme sklep o najustreznejši varianti.
 • Na podlagi izdelanih podrobnih strokovnih podlag za načrtovanje izdelovalci dokumentacije pripravijo osnutek DPN in poročilo o vplivih na okolje. V tej fazi se podrobno obravnava izbrana varianta.
 • Osnutek DPN in vsa izdelana gradiva so vsaj mesec dni javno razgrnjena v vseh občinah na bodoči trasi in objavljena na spletni strani. Zainteresirana javnost in občine lahko na razgrnjeno gradivo ponovno dajo pripombe in predloge. V tem obdobju so izvedene tudi javne obravnave, na katerih je prav tako mogoče dati predloge in pripombe.
 • Koordinator, pobudnik, predlagatelj in strokovnjaki, ki sodelujejo pri izdelavi dokumentacije, se do predlogov in pripomb z javne razgrnitve in javnih obravnav ponovno opredelijo v stališčih.
 • Koordinator zbere druga mnenja državnih nosilcev urejanja prostora in pridobi okoljevarstveno soglasje. Vsa strokovna gradiva se dopolnijo in uskladijo ter pošljejo na Vlado RS, ki sprejme uredbo o DPN, ki se nato objavi v Uradnem listu RS.

 

Sodelovanje javnosti po ZUPUDPP

Sodelovanje javnosti v postopku umeščanja elektroenergetskih objektov v prostor temelji na dveh stebrih Aarhuške konvencije in sicer informiranje in sodelovanje javnosti pri odločanju o okoljskih zadevah. Operativno pa so načela Aarhuške konvencije vključena v postopke skladno z dvema ključnima zakonoma:

Za doseganje večje sprejemljivosti elektroenergetskih prenosnih objektov v lokalni skupnosti družba ELES po potrebi izvaja tudi dodatne dejavnosti.

Postopek umeščanja v prostor omogoča sodelovanje javnosti v več fazah postopka:

 1. Ob objavi pobude na spletni strani pristojnega ministrstva lahko javnost odda svoje predloge. V tem času lahko smernice, podatke in predloge predložijo tudi občine, ki jih zadeva predstavljena prostorska ureditev. Predlogi in pripombe so obravnavani v analizi smernic.
 2. Med javno razgrnitvijo študije variant in strokovnih podlag, med katerimi je glede na vrsto objekta tudi okoljsko poročilo. V času razgrnitve so izvedene tudi javne predstavitve, na katerih lahko javnost prav tako odda pripombe in predloge. Vsi prejeti predlogi in pripombe so strokovno obravnavani v odgovorih na vprašanja in pripombe, ki jih podpišeta pristojna predstavnika pobudnika in koordinatorja.
 3. Med javno razgrnitvijo osnutka DPN in strokovnih podlag, med katerimi je glede na vrsto objekta tudi poročilo o vplivih na okolje. V času razgrnitve so izvedene tudi javne predstavitve, na katerih lahko javnost odda pripombe in predloge. Vsi prejeti predlogi in pripombe so tudi v tej fazi strokovno obravnavani v odgovorih na vprašanja in pripombe, ki jih podpišeta pristojna predstavnika pobudnika in koordinatorja.

 

Dovoljevanje po ZGO

V primeru, da je umeščanje prostorske ureditve potekalo po ZUPUDPP in je bila projektna dokumentacija že naročena, bo dovoljevanje izvedeno skladno z Zakonom o graditvi objektov. Za pridobitev gradbenega dovoljenja na podlagi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) moramo dokazati, da imamo pravico graditi Na podlagi PGD za elektroenergetski prenosni vod v družbi ELES preverimo podatke o lastnikih zemljišč v varovalnih pasovih oz. prizadetih zemljišč, vključimo cenilce kmetijske, gozdarske, gradbene ali druge stroke, ki opravijo ogled nepremičnin in izdelajo cenitvena poročila. Na podlagi zbranih podatkov pripravimo pogodbo o vzpostavitvi služnosti, ki jo pošljemo lastniku v podpis. Lastnik mora svoj podpis na pogodbi overiti pri notarju. Kadar ni mogoče doseči dogovora in podpisa pogodbe z lastnikom zemljišča, moramo sprožiti postopek ustanovitve služnosti v javno korist. ELES vloži zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja na Ministrstvu za okolje in prostor. Na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja, ki ga izda MOP družba ELES najavi začetek gradnje. 

Podoben postopek poteka tudi v primeru graditve razdelilne transformatorske postaje, pri čemer moramo zemljišča za območje le-te od lastnikov zemljišč odkupiti.

Nadaljnji koraki so predstavljeni v zavihku Gradnja.

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAAPolitika zasebnosti in piškotki/Avtorji