Umeščanje v prostor in dovoljevanje

Umeščanje novega elektroenergetskega prenosnega objekta v prostor in dovoljevanje do začetka gradnje sta dolgotrajna postopka. Pri tem sodeluje veliko deležnikov, v več korakih postopka pa je pričakovano sodelovanje javnosti.

Novi elektroenergetski prenosni objekti bodo umeščeni v prostor skladno z Zakonom o urejanju prostora (ZUreP-3), ki ga je predstavilo pristojno ministrstvo. Večina elektroenergetskih prenosnih objektov povzroča vplive na okolje zato se zanje vzporedno s postopkom umeščanja in dovoljevanja izvede tudi celovita presoja vplivov na okolje prostorskih ureditev ter presoja vplivov teh objektov na okolje v skladu z Zakonom o varstvu okolja (ZVO-2). Z izvajanjem postopkov skladno z imenovanimi zakoni je zagotovljeno izpolnjevanje dveh temeljnih načel Aarhuške konvencije in sicer informiranje javnosti in sodelovanje javnosti pri odločanju o okoljskih zadevah. Postopki državnega prostorskega načrtovanja po ZUreP-3 so prikazani na shemi, ki jo je pripravilo Ministrstvo okolje in prostor (sedaj Ministrstvo za naravne vire in prostor, skrajšano MNVP). Postopek prostorskega načrtovanja se nadaljuje v postopke projektiranja, dovoljevanja, gradnje, uporabe, vzdrževanja in inšpekcijskega nadzora v skladu z Gradbenim zakonom (GZ-1), ki ga je predstavilo pristojno ministrstvo.

Za izvedbo celotnega postopka je treba izdelati projektno, investicijsko, okoljsko in prostorsko dokumentacijo.

Pri prostorskem načrtovanju in graditvi sodelujejo številni deležniki:

  • pobudnik: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (MOPE),
  • investitor: družba ELES,
  • pripravljavec: Ministrstvo za naravne vire in prostor (MNVP),
  • nosilci urejanja prostora, občine, nevladne organizacije in združenja, civilne iniciative in posamezniki,
  • mnenjedajalci,
  • lastniki zemljišč,
  • udeleženci pri graditvi.

Družba ELES z lastniki zemljišč v ureditvenem območju DPN oziroma v vplivnem območju elektroenergetskega prenosnega voda sklene pogodbe o ustanovitvi služnosti na parcelah. V primeru gradnje nove razdelilne transformatorske postaje pa potrebna zemljišča ELES odkupi. Gradnja se začne po pridobitvi vseh dokazil pravice do gradnje (ki je za vode služnost in za postaje lastninska pravica), pravnomočnosti gradbenega dovoljenja ali celovitega dovoljenja, in po prijavi začetka gradnje. Nadaljnji koraki so predstavljeni v zavihku Gradnja.

© 2024 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAA Politika zasebnosti in piškotki/ Videonadzor/
Dostopnost/Avtorji