Evropske uredbe

Skladno z zakonodajo je družba ELES kot sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja dolžna javnost obveščati o postopkih sprejemanja in implementacije evropskih uredb, ki urejajo področje prenosa električne energije.

CACM

Metodologija delitve stroškov usklajenega ponovnega dispečiranja in kompenzacijskih poslov v regiji Severna Italija

Agencija je dne 16. Decembra 2021 podala soglasje k predlogu dopolnitve skupne metodologije regionalnega usklajevanja obratovalne sigurnosti v okviru regije Severna Italija v skladu s 76. členom Uredbe Komisije (EU) 2017/1485 z dne 2. Avgusta 2017 o določitvi smernic za obratovanje sistema za prenos električne energije.

Dokument:

Metodologija delitve stroškov usklajenega ponovnega dispečiranja in kompenzacijskih poslov v regiji Severna Italija

Nadomestni postopki za območje določanja zmogljivosti Italy North

Agencija za energijo je dne 04.05.2021 podala soglasje k Nadomestnim postopkom za območje določanja zmogljivosti Italy North v skladu s členom 44 Uredbe Komisije (EU) 2015/1222 o določitvi smernic za dodeljevanje zmogljivosti in upravljanje prezasedenosti.

Dopolnitev nadomestnih postopkov za območje določanja zmogljivosti Core

30.3.2021 je Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev - ACER izdala sklep o dopolnitvi nadomestnih postopkov za območje določanja zmogljivosti Core v skladu s členom 44 Uredbe Komisije (EU) 2015/1222 z dne 24. julija 2015 o določitvi smernic za dodeljevanje zmogljivosti in upravljanje prezasedenosti.

Metodologija za usklajeno ponovno dispečiranje in kompenzacijske posle v CORE regiji

ACER je dne 4.12.2020 sprejel skupno Metodologijo za usklajeno ponovno dispečiranje in kompenzacijske posle v CORE regiji v skladu s 35. členom Uredbe Komisije (EU) 2015/1222 z dne 24. Julija 2015 o določitvi smernic za dodeljevanje zmogljivosti in upravljanje prezasedenosti.

Metodologija za usklajeno ponovno dispečiranje in kompenzacijske posle v CORE regiji

Metodologija delitve stroškov usklajenega ponovnega dispečiranja in kompenzacijskih poslov v CORE regiji

ACER je dne 30.11.2020 sprejel skupno Metodologijo delitve stroškov za usklajeno ponovno dispečiranje in kompenzacijske posle v CORE regiji v skladu s 74. členom Uredbe Komisije (EU) 2015/1222 z dne 24. Julija 2015 o določitvi smernic za dodeljevanje zmogljivosti in upravljanje prezasedenosti.

Metodologija delitve stroškov usklajenega ponovnega dispečiranja in kompenzacijskih poslov v CORE regiji

Metodologija skupnega izračunavanja zmogljivosti za dva dni vnaprej v regiji Severna Italija

Agencija za energijo je dne 31.7.2020 podala soglasje k Metodologiji skupnega izračunavanja zmogljivosti za dva dni vnaprej v skladu s členom 21 Uredbe Komisije (EU) 2015/1222 z dne 24. julija 2015 o določitvi smernic za dodeljevanje zmogljivosti in upravljanje prezasedenosti v okviru območja določanja zmogljivosti Italy North.

Dokument:

Metodologija skupnega izračuna zmogljivosti znotraj dneva v regiji Severna Italija

Agencija za energijo je dne 31.7.2020 podala soglasje k Metodologiji skupnega izračuna zmogljivosti znotraj dneva v skladu s členom 21 Uredbe Komisije (EU) 2015/1222 z dne 24. julija 2015 o določitvi smernic za dodeljevanje zmogljivosti in upravljanje prezasedenosti v okviru območja določanja zmogljivosti Italy North.

Dokument:

Metodologija za usklajeno ponovno dispečiranje in kompenzacijske posle v regiji Severna Italija

Agencija je dne 24. Maja 2019 podala soglasje k predlogu metodologije vseh sistemskih operaterjev prenosnih omrežij regije Severna Italija za usklajeno ponovno dispečiranje in kompenzacijske posle v skladu s 35. členom Uredbe Komisije (EU) 2015/1222 z dne 24. Julija 2015 o določitvi smernic za dodeljevanje zmogljivosti in upravljanje prezasedenosti.

Dokument:

Pravila dopolnilnih regionalnih dražb znotraj dneva za območje določanja zmogljivosti Italy North (CRIDA)

Dokument predstavlja skupna pravila za obliko in izvajanje dopolnilnih regionalnih dražb, ki so ga imenovani operaterji trga z električno energijo in sistemski operaterji prenosnih omrežij območja določanja zmogljivosti Italy North oblikovali v skladu s členom 63 Uredbe (EU) 2015/1222 o dodeljevanju zmogljivosti in upravljanju prezasedenosti (Uredba CACM). Predlog zlasti upošteva metodologijo razdeljevanja prihodkov v skladu s členom 73 Uredbe CACM in splošna načela uporabe prihodkov od dražb iz člena 16(6) Uredbe (ES) št. 714/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o pogojih dostopa do omrežja za čezmejne izmenjave električne energije.

Pravila vključujejo izvedbo mehanizma sprotnega trgovanja z energijo ob upoštevanju implicitnega dodeljevanja prenosne zmogljivosti znotraj dneva in izvedbe mehanizma dopolnilnih regionalnih dražb znotraj dneva na območju določanja zmogljivosti Italy North.

Agencija za energijo je na pravila izdala soglasje dne 4.6.2019.

Podrobnosti v Predlogu dopolnilnih regionalnih dražb znotraj dneva za območje določanja zmogljivosti Italy North v skladu s členom 63 Uredbe Komisije (EU) 2015/1222 z dne 24. julija 2015 o določitvi smernic za dodeljevanje zmogljivosti in upravljanje prezasedenosti

Pravila vseh sistemskih operaterjev prenosnih omrežij za metodologijo izračuna načrtovanih izmenjav, ki izhajajo iz enotnega spajanja trgov znotraj dneva

Dokument določa metodologijo za izračun načrtovanih izmenjav, ki so posledica enotnega spajanja trgov znotraj dneva v skladu s členom 56 Uredbe Komisije (EU) 2015/1222 o določitvi smernic za dodeljevanje zmogljivosti in upravljanje prezasedenosti.

V pravilih izračuna načrtovanih izmenjav znotraj dneva so skladno s členom 56 Uredbe CACM upoštevane situacije, ko se določi več kot enega imenovanega operaterja trga z električno energijo (v nadaljnjem besedilu: IOTEE), ki ponuja(jo) storitve trgovanja znotraj dneva na določenem geografskem območju. V predlogu izračuna načrtovanih izmenjav znotraj dneva se upoštevajo situacije, ko je trgovalno območje enako območju voznega reda, prav tako pa se upoštevajo situacije, ko je v okviru enega trgovalnega območja več območij voznih redov.

Ta pravila določajo izračun načrtovanih izmenjav znotraj dneva in izračun načrtovanih izmenjav med trgovalnimi območji, območji voznih redov in trgovalnimi vozlišči IOTEE.

Agencija za energijo je na pravila izdala soglasje dne 13.3.2019.

Podrobnosti v Predlogu sistemskih operaterjev prenosnih omrežij za metodologijo izračuna načrtovanih izmenjav, ki izhajajo iz enotnega spajanja trgov znotraj dneva

Pravila sistemskih operaterjev prenosnih omrežij območja Italy North glede nadomestnega postopka

Dokument je skupni predlog vseh sistemskih operaterjev prenosnega omrežja (SOPO)  v okviru območja določanja zmogljivosti Italy North (Italy North CCR) glede predloga za nadomestne postopke, če proces spajanja za dan vnaprej ne zagotovi rezultatov. Ta predlog se zahteva v skladu s členom 44 Uredbe (EU) 2015/1222 o dodeljevanju zmogljivosti in upravljanju prezasedenosti (Uredba CACM).

V skladu s 44 členom uredbe CACM vsak SOPO Italy North CCR v sodelovanju z vsemi drugimi SOPO oblikuje predlog nadomestnih postopkov za zagotavljanje učinkovitega, preglednega in nediskriminatornega dodeljevanja zmogljivosti, če s postopkom enotnega spajanja trgov za dan vnaprej ni mogoče pridobiti rezultatov. Ta postopek velja za vse zadevne meje na CCR Italy North.

Priloga k dokumentu so Pravila za senčno dodeljevanje.

Agencija za energijo je k predlogu pravil izdala soglasje dne 30.01.2018.

Pravila vseh sistemskih operaterjev prenosnih omrežij glede roka za čvrstost zmogljivosti za dan vnaprej (DAFD)

Dokument predstavlja skupna pravila za čvrstost zmogljivosti za dan vnaprej, ki so ga razvili vsi sistemski operaterji prenosnih omrežij v skladu s členom 69 Uredbe Komisije (EU) 2015/1222 o določitvi smernic za dodeljevanje zmogljivosti in upravljanje prezasedenosti (Uredba CACM).

V skladu s členom 2(35) Uredbe CACM rok za čvrstost zmogljivosti za dan vnaprej »pomeni trenutek, po katerem prenosna zmogljivost med trgovalnimi območji postane čvrsta«. Rok za čvrstost zmogljivosti za dan vnaprej je v predlogu določen na šestdeset (60) minut pred časom zaprtja trgovanja za dan vnaprej.

Agencija za energijo je k pravilom izdala soglasje dne 13.6.2017.

Metodologija zbiranja podatkov o proizvodnji in obremenitvi (GLDPM)

Metodologija GLDPM je v tesni povezavi z metodologijo CGM, saj podaja zahteve in postopke glede vhodnih podatkov za pripravo modelov IGM. Metodologija podaja zahtevo, da morajo biti generatorji, ki so priključeni na 220 kV nivo ali višje napetostne nivoje, v modelu IGM podrobno modelirani. Preostali generatorji na nižjih napetostnih nivojih se lahko modelirajo agregirano. Proizvodne enote, tako detajlno modelirane kot tudi agregirane, morajo biti ločeno modelirane glede na primarni energent.

Metodologija podaja tudi zahtevo, da morajo biti vsa bremena, ki so priključena na 220 kV nivo ali višje, modelirana detajlno. Preostala bremena se modelirajo kot agregirana bremena. Ker v slovenskem EES ni bremen, ki bi bila priključena na 220 oziroma 400 kV napetostni nivo, se bremena modelirajo kot agregacija po posameznih postajah. Za ta bremena je treba zagotoviti priključno točko v modelu ter delovno in jalovo moč.

Tudi ta metodologija za ELES ne prinaša bistvenih sprememb v procesih od današnje prakse.

Agencija za energijo je 11. januarja 2017 podala soglasje k metodologiji GLDPM .

Na podlagi sprejete metodologije GLDPM, ki je zahtevana v uredbi CACM GL in je bila sprejeta s strani regulatorjev, je ENTSO-E pripravil enako metodologijo tudi na zahtevo iz urebe FCA GL.