Prehod 220kV omrežja na 400 kV Beričevo–Divača: začasna zamrznitev aktivnosti

Sodelovanje javnosti

Pri umeščanju velikih elektroenergetskih objektov v prostor pogosto prihaja do nasprotovanja javnosti in blokad, ki zavirajo ali onemogočajo realizacijo projektov. Številne izkušnje kažejo, da je mogoče postopek umeščanja v prostor izboljšati, kadar se v zgodnji fazi in ustrezno zagotovi sodelovanje ključnih deležnikov in zainteresirane javnosti. Zato so nosilci projekta v postopek priprave DPN za prehod 220 kV omrežja na 400 kV od Beričevega do Divače predvideli več načinov vključevanja javnosti, ki so prikazani na shemi. Ti poleg zakonsko predvidenih javnih razgrnitev in obravnav obsegajo tudi posvetovanja z zainteresiranimi prebivalci že v zgodnji fazi, ko so še odprte vse možnosti in lahko javnost učinkovito sodeluje.

Cilji zgodnjega posvetovanja z javnostjo v primeru prehoda 220 kV omrežja na 400 kV od Beričevega do Divače so:

 • seznaniti javnost z različnimi vidiki prehoda 220 kV omrežja na 400 kV omrežje na odseku Beričevo–Divača, pomembnimi pri odločanju o najustreznejši varianti trase;
 • zagotoviti čim boljšo obveščenost in ozaveščenost prebivalcev ob načrtovanih variantah tras;
 • omogočiti občanom, občinam in drugim zainteresiranim, da izrazijo svoja mnenja in predloge o odseku variante trase, ki poteka skozi njihovo občino, ter morebitne predloge za njeno izboljšanje.

S tem so nadgrajene zakonske zahteve o udeležbi javnosti pri odločanju po Zakonu o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor in Zakonu o varstvu okolja. Hkrati so že v začetni fazi priprave projekta v celoti izpolnjene zahteve Aarhuške konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah.

 

Potek vključevanja javnosti

Za postopek priprave državnega prostorskega načrta za prehod 220 kV omrežja na 400 kV od Beričevega do Divače smo pripravili številne aktivnosti za vključevanje javnosti in podporna informacijska gradiva o načrtovani trasi. Organizirali smo posvetovanja, v katera smo vključili vse občine, kjer je načrtovana trasa, prebivalce v teh občinah, nevladne okoljske organizacije s statusom nevladne organizacije varstva narave ali okolja ter druge zainteresirane deležnike. Zunanji izvajalci so za družbo ELES izvedli anketiranje prebivalcev, kar je predstavljeno v nadaljevanju.

Družba ELES in ministrstva omogočajo tudi dvosmerno komuniciranje z javnostmi prek e-naslovov info@eles.si in gp.mzi@gov.si.

 

Izvedene aktivnosti

 • Predstavitev za predstavnike občin

V prostorih Vlade RS je 8. oktobra 2013 potekal sestanek s predstavniki občin, prek katerih potekata varianti daljnovoda. Namenjen je bil predstavitvi priprave (predstavitev županom) državnega prostorskega načrta in načrtovanega procesa vključevanja javnosti. Predstavniki občin so dali tudi predloge za boljši potek vključevanja javnosti v lokalnem okolju.

 

 • Posvetovanja z zainteresirano javnostjo

Od začetka novembra 2013 do začetka januarja 2014 je bilo izvedenih 15 posvetov z javnostjo v vseh 15 občinah, po katerih potekajo odseki severne in južne variante trase daljnovoda. Posveti so bili namenjeni zgodnjemu obveščanju in posvetovanju z občani in drugimi deležniki ter pridobitvi mnenj in predlogov javnosti že v fazi izdelave študije variant, to je pred oblikovanjem predloga najustreznejše variante. Na posvete so bili z obvestili v lokalnih glasilih in drugih lokalno običajnih načinov vabljeni vsi prebivalci v občinah, na vsa gospodinjstva znotraj 300-metrskega pasu ob načrtovanih trasah pa smo razposlali tudi nenaslovljeno pošto (Vabilo na posvete). Posveti so potekali skladno s predlaganim programom (Datumi in naslovi posvetov).

Na posvetih so bili predstavljeni naslednji dokumenti:

 

Datum in naslov posveta Zaznamek in slika
Dol pri Ljubljani in Domžale: torek, 5. novembra 2013 PDF        slika
Ljubljana Sostro, Zalog: sreda, 6. novembra 2013 PDF        slika
Ljubljana Črnuče in Trzin: četrtek, 7. novembra 2013 PDF        slika
Škofljica: ponedeljek, 11. novembra 2013 PDF        slika
Ljubljana Tacen in Medvode: torek, 12. novembra 2013 PDF        slika
Ig: sreda, 13. novembra 2013 PDF        slika
Dobrova - Polhov Gradec: ponedeljek, 18. novembra 2013 PDF        slika
Brezovica: sreda, 20. novembra 2013 PDF        slika
Horjul: četrtek, 21. novembra 2013 PDF        slika
Cerknica: četrtek, 28. novembra 2013 PDF        slika
Vrhnika: ponedeljek., 2. decembra 2013 PDF        slika
Postojna: torek, 3. decembra 2013 PDF        slika
Logatec: sreda, 4. decembra 2013 PDF        slika
Divača: ponedeljek, 9. decembra 2013 PDF        slika
Ljubljana Šentvid: četrtek, 9. januarja 2014 PDF        slika

 

Raziskava javnega mnenja

Družba ELES je z družbo Valicon, ki je bila izbrana v postopku javnih naročil, izvedla raziskavo javnega mnenja za prehod 220 kV omrežja na 400 kV Beričevo–Divača. Terenska raziskava je potekala od 24. januarja do 27. marca 2014. Vzorec je vseboval 1015 anketirancev, razdeljenih v dve ciljni populaciji: na polnoletne prebivalce občin, skozi katere potekata varianti trase načrtovanega daljnovoda (t. i. severna in južna varianta), in na polnoletne prebivalce, ki živijo neposredno ob dveh variantah trase daljnovoda. Z raziskavo smo v družbi ELES želeli spoznati odnos prebivalstva do investicij v infrastrukturne objekte oziroma sisteme, raziskati odnos prebivalcev v lokalnih skupnostih do izgradnje visokonapetostnih daljnovodov in pobliže spoznati značilnosti prebivalcev v lokalnih skupnostih.

 

Javne razgrnitve in obravnave

Nadaljnje posvetovalne aktivnosti z javnostjo bodo izvedene v času javne razgrnitve in javnih obravnav študije variant in okoljskega poročila v vseh občinah na trasah daljnovoda. V vsaki občini ter na Ministrstvu za okolje in prostor bo razgrnjeno pripravljeno gradivo. Po razgrnitvi bo začel teči najmanj 30-dnevni rok za pripombe in predloge. Javnost bo imela v tem obdobju možnost dati svoje pripombe in mnenja.

 

Informacijska gradiva

Na spletnih straneh družbe ELES so na voljo številna gradiva, ki pojasnjujejo različne vidike umeščanja daljnovoda v prostor. Med drugim so navedene tudi informacije o najpogostejših vprašanjih z odgovori, ki obsegajo podatke o načrtovanju in graditvi daljnovodov, o lastnostih električnih in magnetnih polj, o hrupu in dovoljenih obremenitvah ter o meritvah in drugih zanimivih podatkih.

 

Izpolnjevanje Aarhuške konvencije

Posvetovalne delavnice in drugo vključevanje javnosti, ki je bilo izvedeno za prehod 220 kV omrežja na 400 kV Beričevo–Divača, so nadgradnja zahtev po Zakonu o varstvu okolja o sodelovanju javnosti pri sprejetju državnega prostorskega načrta. V celoti je izpolnjevanje Aarhuške konvencije skladno z Zakonom o ratifikaciji Konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 17/04).

Med drugim je družba ELES zagotovila:

 • čimprejšnjo vključitev javnosti, ko so odprte še različne možnosti;
 • seznanjenost javnosti z vsemi informacijami, potrebnimi za njeno sodelovanje;
 • jasna načela sodelovanja in pričakovanja glede prispevka/vpliva javnosti;
 • pregledno in pravično udeležbo javnosti v ustreznih oblikah posvetovanj in skozi celoten proces;
 • izražanje in posredovanje pripomb javnosti;
 • da so vse pripombe javnosti obravnavane, da so zavzeta in utemeljena stališča do pripomb in da so tudi javno objavljena.

Skladno s konvencijo je bilo javnosti zagotovljeno ustrezno časovno obdobje za sodelovanje, da se tako lahko pripravi in učinkovito sodeluje pri okoljskem odločanju že na začetku odločanja, ko so še vse možnosti odprte.

 

Pobude zainteresirane javnosti in stališča družbe ELES