Implementacija evropskih uredb

Skladno z zakonodajo je družba ELES kot sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja dolžna javnost obveščati o postopkih sprejemanja in implementacije evropskih uredb, ki urejajo področje prenosa električne energije.

Soglasja agencija in sprejeti dokumenti

Predlog nominacijskih pravil glede pravic do fizičnega prenosa na mejah trgovalnega območja med Avstrijo, Hrvaško, Češko republiko, Nemčijo, Madžarsko, Poljsko, Slovaško in Slovenijo

Dokument je skupen predlog, ki so ga razvili sistemski operaterji prenosnih omrežij na mejah trgovalnega območja med Avstrijo, Hrvaško, Češko republiko, Nemčijo, Madžarsko, Poljsko, Slovaško in Slovenijo, za nominacijska pravila glede pravic do fizičnega prenosa  v skladu s členom 36 Uredbe Komisije (EU) 2016/1719 o določitvi smernic za terminsko dodeljevanje zmogljivosti (FCA).

Člen 31 FCA predvideva dodeljevanje dolgoročne prenosne zmogljivosti med trgovalnimi območji udeležencem na trgu v obliki pravic do fizičnega prenosa v skladu z načelom UIOSI ali v obliki finančnih pravic do prenosa – opcij ali finančnih pravic do prenosa – obveznosti. Ta predlog velja samo za pravice do fizičnega prenosa, pridobljene med terminskim dodeljevanjem zmogljivosti. Določa pravila o nominiranju za pravice do fizičnega prenosa na mejah trgovalnega območja med Avstrijo, Hrvaško, Češko republiko, Nemčijo, Madžarsko, Poljsko, Slovaško in Slovenijo.

Predlog je v skladu z FCA in veljavnimi Harmoniziranimi pravili o dodeljevanju dolgoročnih pravic do prenosa zavezujoč za imetnike pravic do fizičnega prenosa, njihove nasprotne stranke, in če je mogoče, in v njihovem imenu pooblaščene tretje osebe.

Agencija za energijo je na predlog izdala soglasje dne 27.08.2018.

Podrobnosti v

Predlog nominacijskih pravil glede pravic do fizičnega prenosa na mejah trgovalnega območja Italy NORTH – Slovenija

Dokument je skupen predlog, ki sta ga razvila sistemska operaterja prenosnih omrežij na meji trgovalnega območja Italy NORTH – Slovenija, za nominacijska pravila glede pravic do fizičnega prenosa  v skladu s členom 36 Uredbe Komisije (EU) 2016/1719 o določitvi smernic za terminsko dodeljevanje zmogljivosti (FCA).

Člen 31 FCA predvideva dodeljevanje dolgoročne prenosne zmogljivosti med trgovalnimi območji udeležencem na trgu v obliki pravic do fizičnega prenosa v skladu z načelom UIOSI ali v obliki finančnih pravic do prenosa – opcij ali finančnih pravic do prenosa – obveznosti. Ta predlog velja samo za pravice do fizičnega prenosa, pridobljene med terminskim dodeljevanjem zmogljivosti. Določa pravila o nominiranju za pravice do fizičnega prenosa na mejah trgovalnega območja Italy NORTH – Slovenija.

Predlog je v skladu z FCA in veljavnimi Harmoniziranimi pravili o dodeljevanju dolgoročnih pravic do prenosa zavezujoč za imetnike pravic do fizičnega prenosa, njihove nasprotne stranke, in če je mogoče, in v njihovem imenu pooblaščene tretje osebe.

Agencija za energijo je na predlog izdala soglasje dne 18.05.2018.

Podrobnosti v

Predlog sistemskih operaterjev prenosnih omrežij območja Italy North glede nadomestnega postopka

Dokument je skupni predlog vseh sistemskih operaterjev prenosnega omrežja (SOPO)  v okviru območja določanja zmogljivosti Italy North (Italy North CCR) glede predloga za nadomestne postopke, če proces spajanja za dan vnaprej ne zagotovi rezultatov. Ta predlog se zahteva v skladu s členom 44 Uredbe (EU) 2015/1222 o dodeljevanju zmogljivosti in upravljanju prezasedenosti (Uredba CACM).

V skladu s 44 členom uredbe CACM vsak SOPO Italy North CCR v sodelovanju z vsemi drugimi SOPO oblikuje predlog nadomestnih postopkov za zagotavljanje učinkovitega, preglednega in nediskriminatornega dodeljevanja zmogljivosti, če s postopkom enotnega spajanja trgov za dan vnaprej ni mogoče pridobiti rezultatov. Ta postopek velja za vse zadevne meje na CCR Italy North.

Priloga k predlogu so Pravila za senčno dodeljevanje.

Agencija za energijo je na predlog izdala soglasje dne 30.01.2018.

Predlog sistemskih operaterjev prenosnih omrežij območja Italy North za zasnovo dolgoročnih pravic do prenosa

Dokument predstavlja predlog sistemskih operaterjev prenosnih omrežij (SOPO) območja določanja zmogljivosti Italy North (Italy North CCR) za regionalno zasnovo dolgoročnih pravic do prenosa, kot ga zahteva člen 31 Uredbe FCA. V skladu s tem členom morajo SOPO znotraj CCR, na katerem obstajajo dolgoročne pravice do prenosa, razviti skupni predlog za regionalno zasnovo dolgoročnih pravic do prenosa, ki se bodo dodeljevale med posameznimi trgovalnimi območji v okviru območja določanja zmogljivosti.

Agencija za energijo je na predlog izdala soglasje dne 19.10.2017.

Predlog sistemskih operaterjev prenosnih omrežij regije CORE CCR za regionalno zasnovo dolgoročnih pravic do prenosa

Dokument predstavlja predlog sistemskih operaterjev prenosnega omrežja (SOPO) območja določanja zmogljivosti CORE (CORE CCR) za regionalno zasnovo dolgoročnih pravic do prenosa, kot ga zahteva člen 31 Uredbe FCA. V skladu s tem členom morajo SOPO znotraj CCR, na katerem obstajajo dolgoročne pravice do prenosa, razviti skupni predlog za regionalno zasnovo dolgoročnih pravic do prenosa, ki se bodo dodeljevale med posameznimi trgovalnimi območji v okviru območja določanja zmogljivosti.

Agencija za energijo je na predlog izdala soglasje dne 19.10.2017.

Predlog vseh sistemskih operaterjev prenosnih omrežij za vzpostavitev enotne platforme za dodeljevanje (SAP)

Dokument je skupni predlog, ki so ga razvili vsi sistemski operaterji prenosnih omrežij (SOPO) za niz zahtev in za vzpostavitev enotne platforme za dodeljevanje v skladu s členom 49 in za metodologijo deljenja stroškov v skladu s členom 50 Uredbe Komisije (EU) 2016/1719 o določitvi smernic za terminsko dodeljevanje zmogljivosti (Uredba FCA).

V tem Predlogu za vzpostavitev enotne platforme za dodeljevanje vsi SOPO določijo funkcionalne zahteve, način za upravljanje platforme, obveznosti in metodologijo delitve stroškov v povezavi z enotno platformo za dodeljevanje. Enotna platforma za dodeljevanje bo SOPO omogočila, da bodo izpolnili zahteve iz člena 50 Uredbe FCA in bo zajela vse meje trgovalnih območij, kjer je v uporabi terminsko dodeljevanje zmogljivosti v skladu z veljavnimi Pravili za dodeljevanje dolgoročnih zmogljivosti (HAR), vključno z občasnimi spremembami in dopolnitvami, kot to določa Uredba FCA.

Vsi SOPO soglašajo, da bodo kot operaterja enotne platforme za dodeljevanje uporabili JAO in da bodo prek JAO kot nosilca sodelovanja zagotovili, da bo enotna platforma za dodeljevanje delovala in da bo izpolnjevala vse funkcionalne zahteve, kot to določajo ta Predlog za vzpostavitev enotne platforme za dodeljevanje, HAR in Uredba FCA.

Agencija za energijo je na predlog izdala soglasje dne 11.12.2017

Predlog vseh sistemskih operaterjev prenosnih omrežij glede roka za čvrstost zmogljivosti za dan vnaprej (DAFD)

Dokument je skupen predlog za čvrstost zmogljivosti za dan vnaprej, ki so ga razvili vsi sistemski operaterji prenosnih omrežij v skladu s členom 69 Uredbe Komisije (EU) 2015/1222 o določitvi smernic za dodeljevanje zmogljivosti in upravljanje prezasedenosti (Uredba CACM).

V skladu s členom 2(35) Uredbe CACM rok za čvrstost zmogljivosti za dan vnaprej »pomeni trenutek, po katerem prenosna zmogljivost med trgovalnimi območji postane čvrsta«. Rok za čvrstost zmogljivosti za dan vnaprej je v predlogu določen na šestdeset (60) minut pred časom zaprtja trgovanja za dan vnaprej.

Agencija za energijo je na predlog izdala soglasje dne 13.6.2017.

Metodologija skupnega modela omrežja (CGMM)

Namen metodologije CGMM je opisati zahteve in postopke za pripravo t. i. individualnih modelov omrežja (angl. Individual Grid Model, IGM) s strani posameznega sistemskega operaterja prenosnega omrežja, ki bodo omogočali izračun čezmejnih prenosnih zmogljivosti in na splošno analize sigurnosti obratovanja. Ciljne časovne značke, za katere se bodo izdelovali ti modeli, so »D-2«, »D-1« in »ID«. V individualnih modelih omrežja (IGM) morajo biti obvezno modelirani elementi elektroenergetskega omrežja na napetostni ravni 220 kV ali višje. Poleg tega je treba pri izdelavi modelov IGM upoštevati vozne rede proizvodnje, napovedan odjem in planirane izklope za ciljni datum. Vse zahteve metodologije ELES že danes upošteva in uporablja pri izdelavi modelov »D-2«, »D-1« in »ID«. Do zdaj so bili izdelava modela ter priprava in upoštevanje vhodnih podatkov prepuščeni presoji posameznega sistemskega operaterja, z novo metodologijo pa se postavljajo podrobnejši standardi, ki jih morajo upoštevati vsi sistemski operaterji.

ELES z današnjimi modeli že izpolnjuje vse zahteve metodologije, zato dodatno usklajevanje obstoječih procesov glede na predlagano metodologijo ni potrebno.

Na podlagi sprejete metodologije CGMM, ki je zahtevana v uredbi CACM GL in je bila sprejeta s strani regulatorjev, je ENTSO-E pripravil enako metodologijo tudi na zahtevo iz urebe FCA GL.

Metodologija zbiranja podatkov o proizvodnji in obremenitvi (GLDPM)

Metodologija GLDPM je v tesni povezavi z metodologijo CGM, saj podaja zahteve in postopke glede vhodnih podatkov za pripravo modelov IGM. Metodologija podaja zahtevo, da morajo biti generatorji, ki so priključeni na 220 kV nivo ali višje napetostne nivoje, v modelu IGM podrobno modelirani. Preostali generatorji na nižjih napetostnih nivojih se lahko modelirajo agregirano. Proizvodne enote, tako detajlno modelirane kot tudi agregirane, morajo biti ločeno modelirane glede na primarni energent.

Metodologija podaja tudi zahtevo, da morajo biti vsa bremena, ki so priključena na 220 kV nivo ali višje, modelirana detajlno. Preostala bremena se modelirajo kot agregirana bremena. Ker v slovenskem EES ni bremen, ki bi bila priključena na 220 oziroma 400 kV napetostni nivo, se bremena modelirajo kot agregacija po posameznih postajah. Za ta bremena je treba zagotoviti priključno točko v modelu ter delovno in jalovo moč.

Tudi ta metodologija za ELES ne prinaša bistvenih sprememb v procesih od današnje prakse.

Agencija za energijo je 11. januarja 2017 podala soglasje k metodologiji GLDPM .

Na podlagi sprejete metodologije GLDPM, ki je zahtevana v uredbi CACM GL in je bila sprejeta s strani regulatorjev, je ENTSO-E pripravil enako metodologijo tudi na zahtevo iz urebe FCA GL.

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAAPolitika zasebnosti in piškotki/Avtorji