Evropske uredbe

Skladno z zakonodajo je družba ELES kot sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja dolžna javnost obveščati o postopkih sprejemanja in implementacije evropskih uredb, ki urejajo področje prenosa električne energije.

Pravila in metodologije

SOGL

Soglasje k obsegu izmenjave podatkov s sistemskimi operaterji distribucijskih omrežij in pomembnimi uporabniki omrežja v skladu s petim odstavkom 40. člena Uredbe Komisije (EU) 2017/1485

Agencija za energijo je podala soglasje k obsegu izmenjave podatkov s sistemskimi operaterji distribucijskih omrežij in pomembnimi uporabniki omrežja v skladu s petim odstavkom 40. člena Uredbe Komisije (EU) 2017/1485 z dne 2. avgusta 2017 o določitvi smernic za obratovanje sistema za prenos električne energije z dne 8.avgusta 2021. Agencija za energijo je soglasje izdala dne 28.06.2022.

Dokumenti:

Dopolnjena metodologija regionalnega usklajevanja obratovalne sigurnosti v okviru regije Severna Italija

Agencija je dne 16. Decembra 2021 podala soglasje k predlogu dopolnitve skupne metodologije regionalnega usklajevanja obratovalne sigurnosti v okviru regije Severna Italija v skladu s 76. členom Uredbe Komisije (EU) 2017/1485 z dne 2. Avgusta 2017 o določitvi smernic za obratovanje sistema za prenos električne energije.

Dokument:
Dopolnjena metodologija regionalnega usklajevanja obratovalne sigurnosti v okviru regije Severna Italija

Pravila za izmenjavo podatkov v skladu z zahtevami KORRR

V skladu predlogom sistemskih operaterjev prenosnih omrežij glede »Ključnih organizacijskih zahtev, vlog in odgovornosti (KORRR)«, v povezavi z izmenjavo podatkov in v skladu s členom »40(6) Uredbe Komisije (EU) 2017/1485, z dne 2. avgusta 2017, o določitvi smernic za obratovanje sistema za  prenos električne energije«, Sistemski operater prenosnega omrežja (v nadaljevanju OPS) objavlja protokole izmenjave podatkov, format, tehnične zahteve in časovno značko za izmenjavo podatkov o voznih redih ter format in seznam podrobne vsebine za izmenjavo podatkov v realnem času.
 

1. Izmenjava podatkov o voznih redih

Podatki o voznih redih iz tretjega(3) in četrtega(4) odstavka 9.člena KORRR, se izmenjujejo skladno s Entso-e scheduling system (ESS) standardom. Vse  podrobne informacije in dokumenti vezani na izmenjavo podatkov v omenjenem formatu se nahajajo na spletni strani Entso-e na naslednjih 2 povezavah:


2. Izmenjava podatkov v realnem času

Izmenjava podatkov v realnem času in arhivskih podatkov iz prvega(1) ter drugega(2) odstavka 10. člena KORRR, poteka skladno z mednarodnimi standardi in določili ENTSO-e. Pri tem se uporabljajo naslednji protokoli in standardi:

  • Komunikacijski protokol IEC 60870-5-104
  • Komunikacijski protokol Tase.2 (ICCP, Secure ICCP)
  • Komunikacijska platforma ENTSO-E ECCo SP  (izmenjava podatkov OVE).

Seznam podrobne vsebine izmenjave podatkov v realnem času se nahaja v prilogah:

3. Protokol izmenjave strukturnih podatkov:

Za izmenjavo strukturnih podatkov se uporablja naslednji protokol:

  • Komunikacijska platforma ENTSO-E ECCo SP *
    *izmenjava strukturnih podatkov do vzpostavitve platforme za izmenjavo podatkov v okviru ECCo SP je stvar dogovora med SODO in OPS ter pomembnimi uporabniki in OPS.


4. Odgovornosti glede komunikacijskih povezav za izmenjavo podatkov

Odgovornosti, povezane z namestitvijo, konfiguriranjem, varnostjo in vzdrževanjem komunikacijskih povezav za izmenjavo podatkov skladno s 6. odstavkom  3. člena KORRR, se smiselno izvajajo v skladu z dokumentom »Priloga A_ELES_komunikacijske zahteve za PSI«, pri čemer se dokument smiselno uporablja za SODO in vse  pomembne uporabnike za katere veljajo pravila in zahteve izmenjave podatkov po SO GL. 
 

Dodatne lastnosti rezerve za vzdrževanje frekvence

Agencija za energijo je dne 9. 2. 2021 podala soglasje k Predlogu sistemskih operaterjev prenosnih omrežij sinhronega območja kontinentalne Evrope za določitev dodatnih lastnosti rezerve za vzdrževanje frekvence v skladu z drugim odstavkom 154. člena Uredbe Komisije (EU) 2017/1485 z dne 2. avgusta 2017 o določitvi smernic za obratovanje sistema za prenos električne energije.

Metodologija regionalnega usklajevanja obratovalne sigurnosti v okviru območja določanja zmogljivosti CORE

ACER je 4.12.2020 sprejel Metodologijo regionalnega usklajevanja obratovalne sigurnosti v okviru območja določanja zmogljivosti CORE v skladu s členom 76(1) Uredbe Komisije (EU) 2017/1485 z dne 2. avgusta 2017 o določitvi smernic za obratovanje sistema za prenos električne energije.

Skupna določila regionalnega usklajevanja obratovalne sigurnosti v okviru območja določanja zmogljivosti Italy North

Agencija je 30.7.2020 podala soglasje k Skupnim določilom regionalnega usklajevanja obratovalne sigurnosti v skladu s členom 76 Uredbe Komisije (EU) 2017/1485 z dne 2. avgusta 2017 o določitvi smernic za obratovanje sistema za prenos električne energije v okviru območja določanja zmogljivosti Italy North.

Podrobnosti v

Pravila za določitev omejitev izmenjave in delitve rezerve za nadomestitev med sinhronimi območji

Agencija je dne 9. 4. 2019 podala soglasje k pravilom za določitev omejitev izmenjave in delitve rezerve za nadomestitev med sinhronimi območji v skladu s členom 178(1) in 179(1) Uredbe Komisije (EU) 2017/1485 z dne 2. avgusta 2017 o določitvi smernic za obratovanje sistema za prenos električne energije.

Dokument:    

Pravila za izračun zahtevanih količin rezerve delovne moči za vzdrževanje sistemske frekvence po pojavu odstopanj

Agencija je dne 10. 4. 2019 podala soglasje k pravilom za izračun zahtevanih količin rezerve delovne moči za vzdrževanje sistemske frekvence po pojavu odstopanj v skladu s členom 153(2) Uredbe Komisije (EU) 2017/1485 z dne 2. avgusta 2017 o določitvi smernic za obratovanje sistema za prenos električne energije.

Dokument:     

Pravila za določitev omejitev izmenjave in delitve rezerve za povrnitev frekvence med sinhronimi območji

Agencija je dne 10. 4. 2019 podala k pravilom za določitev omejitev izmenjave in delitev rezerve za povrnitev frekvence med sinhronimi območji v skladu s členom 176(1) in 177(1) Uredbe Komisije (EU) 2017/1485 z dne 2. avgusta 2017 o določitvi smernic za obratovanje sistema za prenos električne energije.

Dokument:     

Pravila vseh sistemskih operaterjev prenosnih omrežij za določitev metodologije za analizo stroškov in koristi

Agencija je dne 1. 4. 2019 podala soglasje k pravilom vseh sistemskih operaterjev prenosnih omrežij za določitev metodologije za analizo stroškov in koristi v skladu s členom 156(11) Uredbe Komisije (EU) 2017/1485 z dne 2. avgusta 2017 o določitvi smernic za obratovanje sistema za prenos električne energije.

Dokument:    

Pravila sistemskih operaterjev bloka SHB za metodologije in pogoje v bloku RDMF SHB

Dokumenti predstavlja skupna pravila sistemskih operaterjev prenosnega omrežja Slovenije, Hrvaške ter Bosne in Hercegovine za metodologije in pogoje v bloku regulacije delovne moči in frekvence Slovenije – Hrvaške – Bosne in Hercegovine v skladu s členom 119. Uredbe EU 2017/1485 z dne 2. avgusta 2017 o določitvi smernic za obratovanje sistema za prenos električne energije.

Agencija za energijo je na pravila izdala soglasje dne 12.06.2019.

Dokumenti:

FCA GL

3. sprememba priloge k Harmoniziranim pravilom o dodeljevanju za dolgoročne pravice do prenosa za območje določanja zmogljivosti Core

Dokument predstavlja tretjo spremembo priloge k Priloga k Harmoniziranim pravilom o dodeljevanju za dolgoročne pravice do prenosa v skladu s členom 52 Uredbe Komisije (EU) 2016/1719 z dne 26. septembra 2016 o določitvi smernic za terminsko dodeljevanje zmogljivosti glede posebnosti za območje določanja zmogljivosti Core.

S tretjo dopolnitvijo Priloge glede posebnosti za območje določanja zmogljivosti Core sistemski operaterji prenosnih omrežij območja določanja zmogljivosti Core v skladu s členom 59(2) harmoniziranih pravil o dodeljevanju zmogljivosti uvajajo omejitev višine nadomestila, ki velja za mejo območja trgovanja HU-SI.

Agencija za energijo je na predlog izdala soglasje dne 13.1.2022.

Podrobnosti v

Metodologija delitve dolgoročne prenosne zmogljivosti na mejah območja določanja zmogljivosti Italy North

Ta dokument je metodologija za usklajeno delitev dolgoročne prenosne zmogljivosti med trgovalnimi območji med različnimi dolgoročnimi časovnimi obdobji v okviru območja Italy North v skladu s členom 16 Uredbe Komisije (EU) 2016/1719 z dne 26. septembra 2016 o določitvi smernic za terminsko dodeljevanje zmogljivosti.

Agencija za energijo je na predlog izdala soglasje dne 13.1.2021.

Podrobnosti v

Metodologija sistemskih operaterjev prenosnih omrežij območja Core za delitev dolgoročne prenosne zmogljivosti

Ta dokument je metodologija za usklajeno delitev dolgoročne prenosne zmogljivosti med trgovalnimi območji med različnimi dolgoročnimi časovnimi obdobji v okviru območja Core v skladu s členom 16 Uredbe Komisije (EU) 2016/1719 z dne 26. septembra 2016 o določitvi smernic za terminsko dodeljevanje zmogljivosti.

Metodologija zajema metodologijo za usklajeno delitev dolgoročne prenosne zmogljivosti med dolgoročnimi časovnimi obdobji za meje trgovalnih območij znotraj območja Core, kot to določa člen 16 Uredbe FCA. Načela, določena v tej Metodologiji, se uporabijo za delitev dolgoročne zmogljivosti med letna in mesečna dolgoročna časovna obdobja, kot je opredeljeno v členu 6 regionalne zasnove dolgoročnih pravic do prenosa sistemskih operaterjev prenosnih omrežij območja Core v skladu s členom 31 Uredbe FCA.

Agencija za energijo je na predlog izdala soglasje dne 4.8.2020.

Podrobnosti v

3. sprememba regionalne zasnove dolgoročnih pravic do prenosa sistemskih operaterjev prenosnih omrežij območja Core

Dokument predstavlja tretjo spremembo metodologije sistemskih operaterjev prenosnih omrežij območja Core za regionalno zasnovo dolgoročnih pravic do prenosa v skladu s členom 31 Uredbe FCA.

S tretjo spremembo zasnove dolgoročnih pravic do prenosa sistemskih operaterjev prenosnih omrežij območja Core je bil na mejah trgovalnih območij AT-SI, CZ-DE/LU, CZ-SK, HU-SK, HU-RO, HR-HU, PL-CZ, PL-DE/LU, PL-SK in SI-HU uveden prehod s pravic do fizičnega prenosa po načelu »uporabi ali prodaj« k finančnim pravicam do prenosa.

Agencija za energijo je na predlog izdala soglasje dne 4.8.2020.

Podrobnosti v

Pravila vseh sistemskih operaterjev prenosnih omrežij za metodologijo razdeljevanja prihodkov od dražb (CID-FCA)

Dokument določa metodologijo razdeljevanja prihodkov od dražb v skladu s členom 57 Uredbe Komisije (EU) 2016/1719 o določitvi smernic za terminsko dodeljevanje zmogljivosti.

Pravila zlasti upoštevajo metodologijo razdeljevanja prihodkov v skladu s členom 73 Uredbe CACM in splošna načela uporabe prihodkov od dražb iz člena 16(6) Uredbe (ES) št. 714/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o pogojih dostopa do omrežja za čezmejne izmenjave električne energije.

Ta metodologija razdeljevanja prihodkov od dražb v skladu z Uredbo FCA se v skladu s členom 57 Uredbe FCA šteje za skupni predlog vseh sistemskih operaterjev prenosnih omrežij in zajema delitev prihodkov od dražb za terminsko dodeljevanje zmogljivosti za:
 

  • vse obstoječe in prihodnje meje trgovalnih območij in povezovalne daljnovode znotraj posameznih in med posameznimi državami članicami za katere veljata uredbi CACM in FCA in kjer se zbirajo prihodki od dražb za terminsko dodeljevanje zmogljivosti,
  • povezovalne daljnovode, ki so v lasti sistemskih operaterjev prenosnih omrežij ali drugih pravnih oseb.

Agencija za energijo je na pravila izdala soglasje dne 6.6.2019.

Podrobnosti v Predlogu vseh sistemskih operaterjev prenosnih omrežij za metodologijo razdeljevanja prihodkov od dražb v skladu s členom 57 Uredbe Komisije (EU) 2016/1719 z dne 26. Septembra 2016 o določitvi smernic za terminsko dodeljevanje zmogljivosti in Prilogi 1

 

Pravila dopolnilnih regionalnih dražb znotraj dneva za območje določanja zmogljivosti Italy North (CRIDA)

Dokument predstavlja skupna pravila za obliko in izvajanje dopolnilnih regionalnih dražb, ki so ga imenovani operaterji trga z električno energijo in sistemski operaterji prenosnih omrežij območja določanja zmogljivosti Italy North oblikovali v skladu s členom 63 Uredbe (EU) 2015/1222 o dodeljevanju zmogljivosti in upravljanju prezasedenosti (Uredba CACM). Predlog zlasti upošteva metodologijo razdeljevanja prihodkov v skladu s členom 73 Uredbe CACM in splošna načela uporabe prihodkov od dražb iz člena 16(6) Uredbe (ES) št. 714/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o pogojih dostopa do omrežja za čezmejne izmenjave električne energije.

Pravila vključujejo izvedbo mehanizma sprotnega trgovanja z energijo ob upoštevanju implicitnega dodeljevanja prenosne zmogljivosti znotraj dneva in izvedbe mehanizma dopolnilnih regionalnih dražb znotraj dneva na območju določanja zmogljivosti Italy North.

Agencija za energijo je na pravila izdala soglasje dne 4.6.2019.

Podrobnosti v Predlogu dopolnilnih regionalnih dražb znotraj dneva za območje določanja zmogljivosti Italy North v skladu s členom 63 Uredbe Komisije (EU) 2015/1222 z dne 24. julija 2015 o določitvi smernic za dodeljevanje zmogljivosti in upravljanje prezasedenosti

Nominacijska pravila glede pravic do fizičnega prenosa na mejah trgovalnega območja med Avstrijo, Hrvaško, Češko republiko, Nemčijo, Madžarsko, Poljsko, Slovaško in Slovenijo

Dokument predstavljajo skupna pravila, ki so jih razvili sistemski operaterji prenosnih omrežij na mejah trgovalnega območja med Avstrijo, Hrvaško, Češko republiko, Nemčijo, Madžarsko, Poljsko, Slovaško in Slovenijo, za nominacijska pravila glede pravic do fizičnega prenosa  v skladu s členom 36 Uredbe Komisije (EU) 2016/1719 o določitvi smernic za terminsko dodeljevanje zmogljivosti (FCA).

Člen 31 FCA predvideva dodeljevanje dolgoročne prenosne zmogljivosti med trgovalnimi območji udeležencem na trgu v obliki pravic do fizičnega prenosa v skladu z načelom UIOSI ali v obliki finančnih pravic do prenosa – opcij ali finančnih pravic do prenosa – obveznosti. Ta predlog velja samo za pravice do fizičnega prenosa, pridobljene med terminskim dodeljevanjem zmogljivosti. Določa pravila o nominiranju za pravice do fizičnega prenosa na mejah trgovalnega območja med Avstrijo, Hrvaško, Češko republiko, Nemčijo, Madžarsko, Poljsko, Slovaško in Slovenijo.

Pravila so v skladu z FCA in veljavnimi Harmoniziranimi pravili o dodeljevanju dolgoročnih pravic do prenosa zavezujoč za imetnike pravic do fizičnega prenosa, njihove nasprotne stranke, in če je mogoče, in v njihovem imenu pooblaščene tretje osebe.

Agencija za energijo je k pravilom izdala soglasje dne 27.08.2018.

Podrobnosti v

Nominacijska pravila glede pravic do fizičnega prenosa na mejah trgovalnega območja Italy NORTH – Slovenija

Dokument predstavlja pravila, ki sta jih razvila sistemska operaterja prenosnih omrežij na meji trgovalnega območja Italy NORTH – Slovenija, za nominacijska pravila glede pravic do fizičnega prenosa  v skladu s členom 36 Uredbe Komisije (EU) 2016/1719 o določitvi smernic za terminsko dodeljevanje zmogljivosti (FCA).

Člen 31 FCA predvideva dodeljevanje dolgoročne prenosne zmogljivosti med trgovalnimi območji udeležencem na trgu v obliki pravic do fizičnega prenosa v skladu z načelom UIOSI ali v obliki finančnih pravic do prenosa – opcij ali finančnih pravic do prenosa – obveznosti. Ta predlog velja samo za pravice do fizičnega prenosa, pridobljene med terminskim dodeljevanjem zmogljivosti. Določa pravila o nominiranju za pravice do fizičnega prenosa na mejah trgovalnega območja Italy NORTH – Slovenija.

Pravila so v skladu z FCA in veljavnimi Harmoniziranimi pravili o dodeljevanju dolgoročnih pravic do prenosa zavezujoč za imetnike pravic do fizičnega prenosa, njihove nasprotne stranke, in če je mogoče, in v njihovem imenu pooblaščene tretje osebe.

Agencija za energijo je k pravilom izdala soglasje dne 18.05.2018.

Podrobnosti v

Pravila sistemskih operaterjev prenosnih omrežij območja Italy North za zasnovo dolgoročnih pravic do prenosa

Dokument predstavlja pravila sistemskih operaterjev prenosnih omrežij (SOPO) območja določanja zmogljivosti Italy North (Italy North CCR) za regionalno zasnovo dolgoročnih pravic do prenosa, kot ga zahteva člen 31 Uredbe FCA. V skladu s tem členom morajo SOPO znotraj CCR, na katerem obstajajo dolgoročne pravice do prenosa, razviti skupni predlog za regionalno zasnovo dolgoročnih pravic do prenosa, ki se bodo dodeljevale med posameznimi trgovalnimi območji v okviru območja določanja zmogljivosti.

Agencija za energijo je k pravilom izdala soglasje dne 19.10.2017.

Pravila sistemskih operaterjev prenosnih omrežij regije CORE CCR za regionalno zasnovo dolgoročnih pravic do prenosa

Dokument predstavlja pravila sistemskih operaterjev prenosnega omrežja (SOPO) območja določanja zmogljivosti CORE (CORE CCR) za regionalno zasnovo dolgoročnih pravic do prenosa, kot ga zahteva člen 31 Uredbe FCA. V skladu s tem členom morajo SOPO znotraj CCR, na katerem obstajajo dolgoročne pravice do prenosa, razviti skupni predlog za regionalno zasnovo dolgoročnih pravic do prenosa, ki se bodo dodeljevale med posameznimi trgovalnimi območji v okviru območja določanja zmogljivosti.

Agencija za energijo je k pravilom izdala soglasje dne 19.10.2017.

Pravila vseh sistemskih operaterjev prenosnih omrežij za vzpostavitev enotne platforme za dodeljevanje (SAP)

Dokument predstavlja skupna pravila, ki so ga razvili vsi sistemski operaterji prenosnih omrežij (SOPO) za niz zahtev in za vzpostavitev enotne platforme za dodeljevanje v skladu s členom 49 in za metodologijo deljenja stroškov v skladu s členom 50 Uredbe Komisije (EU) 2016/1719 o določitvi smernic za terminsko dodeljevanje zmogljivosti (Uredba FCA).

V teh Pravilih za vzpostavitev enotne platforme za dodeljevanje vsi SOPO določijo funkcionalne zahteve, način za upravljanje platforme, obveznosti in metodologijo delitve stroškov v povezavi z enotno platformo za dodeljevanje. Enotna platforma za dodeljevanje bo SOPO omogočila, da bodo izpolnili zahteve iz člena 50 Uredbe FCA in bo zajela vse meje trgovalnih območij, kjer je v uporabi terminsko dodeljevanje zmogljivosti v skladu z veljavnimi Pravili za dodeljevanje dolgoročnih zmogljivosti (HAR), vključno z občasnimi spremembami in dopolnitvami, kot to določa Uredba FCA.

Vsi SOPO soglašajo, da bodo kot operaterja enotne platforme za dodeljevanje uporabili JAO in da bodo prek JAO kot nosilca sodelovanja zagotovili, da bo enotna platforma za dodeljevanje delovala in da bo izpolnjevala vse funkcionalne zahteve, kot to določajo ta Predlog za vzpostavitev enotne platforme za dodeljevanje, HAR in Uredba FCA.

Agencija za energijo je k pravilom izdala soglasje dne 11.12.2017

Metodologija skupnega modela omrežja (CGMM)

Namen metodologije CGMM je opisati zahteve in postopke za pripravo t. i. individualnih modelov omrežja (angl. Individual Grid Model, IGM) s strani posameznega sistemskega operaterja prenosnega omrežja, ki bodo omogočali izračun čezmejnih prenosnih zmogljivosti in na splošno analize sigurnosti obratovanja. Ciljne časovne značke, za katere se bodo izdelovali ti modeli, so »D-2«, »D-1« in »ID«. V individualnih modelih omrežja (IGM) morajo biti obvezno modelirani elementi elektroenergetskega omrežja na napetostni ravni 220 kV ali višje. Poleg tega je treba pri izdelavi modelov IGM upoštevati vozne rede proizvodnje, napovedan odjem in planirane izklope za ciljni datum. Vse zahteve metodologije ELES že danes upošteva in uporablja pri izdelavi modelov »D-2«, »D-1« in »ID«. Do zdaj so bili izdelava modela ter priprava in upoštevanje vhodnih podatkov prepuščeni presoji posameznega sistemskega operaterja, z novo metodologijo pa se postavljajo podrobnejši standardi, ki jih morajo upoštevati vsi sistemski operaterji.

ELES z današnjimi modeli že izpolnjuje vse zahteve metodologije, zato dodatno usklajevanje obstoječih procesov glede na predlagano metodologijo ni potrebno.

Na podlagi sprejete metodologije CGMM, ki je zahtevana v uredbi CACM GL in je bila sprejeta s strani regulatorjev, je ENTSO-E pripravil enako metodologijo tudi na zahtevo iz urebe FCA GL.

CACM

Metodologija delitve stroškov usklajenega ponovnega dispečiranja in kompenzacijskih poslov v regiji Severna Italija

Agencija je dne 16. Decembra 2021 podala soglasje k predlogu dopolnitve skupne metodologije regionalnega usklajevanja obratovalne sigurnosti v okviru regije Severna Italija v skladu s 76. členom Uredbe Komisije (EU) 2017/1485 z dne 2. Avgusta 2017 o določitvi smernic za obratovanje sistema za prenos električne energije.

Dokument:

Metodologija delitve stroškov usklajenega ponovnega dispečiranja in kompenzacijskih poslov v regiji Severna Italija

Nadomestni postopki za območje določanja zmogljivosti Italy North

Agencija za energijo je dne 04.05.2021 podala soglasje k Nadomestnim postopkom za območje določanja zmogljivosti Italy North v skladu s členom 44 Uredbe Komisije (EU) 2015/1222 o določitvi smernic za dodeljevanje zmogljivosti in upravljanje prezasedenosti.

Dopolnitev nadomestnih postopkov za območje določanja zmogljivosti Core

30.3.2021 je Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev - ACER izdala sklep o dopolnitvi nadomestnih postopkov za območje določanja zmogljivosti Core v skladu s členom 44 Uredbe Komisije (EU) 2015/1222 z dne 24. julija 2015 o določitvi smernic za dodeljevanje zmogljivosti in upravljanje prezasedenosti.

Metodologija za usklajeno ponovno dispečiranje in kompenzacijske posle v CORE regiji

ACER je dne 4.12.2020 sprejel skupno Metodologijo za usklajeno ponovno dispečiranje in kompenzacijske posle v CORE regiji v skladu s 35. členom Uredbe Komisije (EU) 2015/1222 z dne 24. Julija 2015 o določitvi smernic za dodeljevanje zmogljivosti in upravljanje prezasedenosti.

Metodologija za usklajeno ponovno dispečiranje in kompenzacijske posle v CORE regiji

Metodologija delitve stroškov usklajenega ponovnega dispečiranja in kompenzacijskih poslov v CORE regiji

ACER je dne 30.11.2020 sprejel skupno Metodologijo delitve stroškov za usklajeno ponovno dispečiranje in kompenzacijske posle v CORE regiji v skladu s 74. členom Uredbe Komisije (EU) 2015/1222 z dne 24. Julija 2015 o določitvi smernic za dodeljevanje zmogljivosti in upravljanje prezasedenosti.

Metodologija delitve stroškov usklajenega ponovnega dispečiranja in kompenzacijskih poslov v CORE regiji

Metodologija skupnega izračunavanja zmogljivosti za dva dni vnaprej v regiji Severna Italija

Agencija za energijo je dne 31.7.2020 podala soglasje k Metodologiji skupnega izračunavanja zmogljivosti za dva dni vnaprej v skladu s členom 21 Uredbe Komisije (EU) 2015/1222 z dne 24. julija 2015 o določitvi smernic za dodeljevanje zmogljivosti in upravljanje prezasedenosti v okviru območja določanja zmogljivosti Italy North.

Dokument:

Metodologija skupnega izračuna zmogljivosti znotraj dneva v regiji Severna Italija

Agencija za energijo je dne 31.7.2020 podala soglasje k Metodologiji skupnega izračuna zmogljivosti znotraj dneva v skladu s členom 21 Uredbe Komisije (EU) 2015/1222 z dne 24. julija 2015 o določitvi smernic za dodeljevanje zmogljivosti in upravljanje prezasedenosti v okviru območja določanja zmogljivosti Italy North.

Dokument:

Metodologija za usklajeno ponovno dispečiranje in kompenzacijske posle v regiji Severna Italija

Agencija je dne 24. Maja 2019 podala soglasje k predlogu metodologije vseh sistemskih operaterjev prenosnih omrežij regije Severna Italija za usklajeno ponovno dispečiranje in kompenzacijske posle v skladu s 35. členom Uredbe Komisije (EU) 2015/1222 z dne 24. Julija 2015 o določitvi smernic za dodeljevanje zmogljivosti in upravljanje prezasedenosti.

Dokument:

Pravila dopolnilnih regionalnih dražb znotraj dneva za območje določanja zmogljivosti Italy North (CRIDA)

Dokument predstavlja skupna pravila za obliko in izvajanje dopolnilnih regionalnih dražb, ki so ga imenovani operaterji trga z električno energijo in sistemski operaterji prenosnih omrežij območja določanja zmogljivosti Italy North oblikovali v skladu s členom 63 Uredbe (EU) 2015/1222 o dodeljevanju zmogljivosti in upravljanju prezasedenosti (Uredba CACM). Predlog zlasti upošteva metodologijo razdeljevanja prihodkov v skladu s členom 73 Uredbe CACM in splošna načela uporabe prihodkov od dražb iz člena 16(6) Uredbe (ES) št. 714/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o pogojih dostopa do omrežja za čezmejne izmenjave električne energije.

Pravila vključujejo izvedbo mehanizma sprotnega trgovanja z energijo ob upoštevanju implicitnega dodeljevanja prenosne zmogljivosti znotraj dneva in izvedbe mehanizma dopolnilnih regionalnih dražb znotraj dneva na območju določanja zmogljivosti Italy North.

Agencija za energijo je na pravila izdala soglasje dne 4.6.2019.

Podrobnosti v Predlogu dopolnilnih regionalnih dražb znotraj dneva za območje določanja zmogljivosti Italy North v skladu s členom 63 Uredbe Komisije (EU) 2015/1222 z dne 24. julija 2015 o določitvi smernic za dodeljevanje zmogljivosti in upravljanje prezasedenosti

Pravila vseh sistemskih operaterjev prenosnih omrežij za metodologijo izračuna načrtovanih izmenjav, ki izhajajo iz enotnega spajanja trgov znotraj dneva

Dokument določa metodologijo za izračun načrtovanih izmenjav, ki so posledica enotnega spajanja trgov znotraj dneva v skladu s členom 56 Uredbe Komisije (EU) 2015/1222 o določitvi smernic za dodeljevanje zmogljivosti in upravljanje prezasedenosti.

V pravilih izračuna načrtovanih izmenjav znotraj dneva so skladno s členom 56 Uredbe CACM upoštevane situacije, ko se določi več kot enega imenovanega operaterja trga z električno energijo (v nadaljnjem besedilu: IOTEE), ki ponuja(jo) storitve trgovanja znotraj dneva na določenem geografskem območju. V predlogu izračuna načrtovanih izmenjav znotraj dneva se upoštevajo situacije, ko je trgovalno območje enako območju voznega reda, prav tako pa se upoštevajo situacije, ko je v okviru enega trgovalnega območja več območij voznih redov.

Ta pravila določajo izračun načrtovanih izmenjav znotraj dneva in izračun načrtovanih izmenjav med trgovalnimi območji, območji voznih redov in trgovalnimi vozlišči IOTEE.

Agencija za energijo je na pravila izdala soglasje dne 13.3.2019.

Podrobnosti v Predlogu sistemskih operaterjev prenosnih omrežij za metodologijo izračuna načrtovanih izmenjav, ki izhajajo iz enotnega spajanja trgov znotraj dneva

Pravila sistemskih operaterjev prenosnih omrežij območja Italy North glede nadomestnega postopka

Dokument je skupni predlog vseh sistemskih operaterjev prenosnega omrežja (SOPO)  v okviru območja določanja zmogljivosti Italy North (Italy North CCR) glede predloga za nadomestne postopke, če proces spajanja za dan vnaprej ne zagotovi rezultatov. Ta predlog se zahteva v skladu s členom 44 Uredbe (EU) 2015/1222 o dodeljevanju zmogljivosti in upravljanju prezasedenosti (Uredba CACM).

V skladu s 44 členom uredbe CACM vsak SOPO Italy North CCR v sodelovanju z vsemi drugimi SOPO oblikuje predlog nadomestnih postopkov za zagotavljanje učinkovitega, preglednega in nediskriminatornega dodeljevanja zmogljivosti, če s postopkom enotnega spajanja trgov za dan vnaprej ni mogoče pridobiti rezultatov. Ta postopek velja za vse zadevne meje na CCR Italy North.

Priloga k dokumentu so Pravila za senčno dodeljevanje.

Agencija za energijo je k predlogu pravil izdala soglasje dne 30.01.2018.

Pravila vseh sistemskih operaterjev prenosnih omrežij glede roka za čvrstost zmogljivosti za dan vnaprej (DAFD)

Dokument predstavlja skupna pravila za čvrstost zmogljivosti za dan vnaprej, ki so ga razvili vsi sistemski operaterji prenosnih omrežij v skladu s členom 69 Uredbe Komisije (EU) 2015/1222 o določitvi smernic za dodeljevanje zmogljivosti in upravljanje prezasedenosti (Uredba CACM).

V skladu s členom 2(35) Uredbe CACM rok za čvrstost zmogljivosti za dan vnaprej »pomeni trenutek, po katerem prenosna zmogljivost med trgovalnimi območji postane čvrsta«. Rok za čvrstost zmogljivosti za dan vnaprej je v predlogu določen na šestdeset (60) minut pred časom zaprtja trgovanja za dan vnaprej.

Agencija za energijo je k pravilom izdala soglasje dne 13.6.2017.

Metodologija zbiranja podatkov o proizvodnji in obremenitvi (GLDPM)

Metodologija GLDPM je v tesni povezavi z metodologijo CGM, saj podaja zahteve in postopke glede vhodnih podatkov za pripravo modelov IGM. Metodologija podaja zahtevo, da morajo biti generatorji, ki so priključeni na 220 kV nivo ali višje napetostne nivoje, v modelu IGM podrobno modelirani. Preostali generatorji na nižjih napetostnih nivojih se lahko modelirajo agregirano. Proizvodne enote, tako detajlno modelirane kot tudi agregirane, morajo biti ločeno modelirane glede na primarni energent.

Metodologija podaja tudi zahtevo, da morajo biti vsa bremena, ki so priključena na 220 kV nivo ali višje, modelirana detajlno. Preostala bremena se modelirajo kot agregirana bremena. Ker v slovenskem EES ni bremen, ki bi bila priključena na 220 oziroma 400 kV napetostni nivo, se bremena modelirajo kot agregacija po posameznih postajah. Za ta bremena je treba zagotoviti priključno točko v modelu ter delovno in jalovo moč.

Tudi ta metodologija za ELES ne prinaša bistvenih sprememb v procesih od današnje prakse.

Agencija za energijo je 11. januarja 2017 podala soglasje k metodologiji GLDPM .

Na podlagi sprejete metodologije GLDPM, ki je zahtevana v uredbi CACM GL in je bila sprejeta s strani regulatorjev, je ENTSO-E pripravil enako metodologijo tudi na zahtevo iz urebe FCA GL.

EBGL

Metodologija za dodeljevanje čezmejnih prenosnih zmogljivosti za izmenjavo izravnalnih zmogljivosti na tržni osnovi za Core CCR

ACER je dne 13.08.2021 sprejel odločitev o skupnem predlogu vseh operaterjev prenosnega omrežja v t.i. CORE CCR o skupni metodologiji za dodeljevanje čezmejnih prenosnih zmogljivosti za izmenjavo izravnalnih zmogljivosti na tržni osnovi za CORE CCR skladno s 1. točko 41. člena Uredbe Komisije (EU) 2017/2195 z dne 23. novembra 2017 o določitvi smernic za izravnavo električne energije.

Metodologija za harmonizacijo glavnih komponent obračuna odstopanj

ACER je dne 15. 7. 2020 objavil odločitev o skupnem predlogu vseh operaterjev prenosnega omrežja o skupnih pravilih za harmonizacijo glavnih komponent obračuna odstopanj skladno z 2. točko 52. člena Uredbe Komisije (EU) 2017/2195 z dne 23. novembra 2017 o določitvi smernic za izravnavo električne energije.

Pravila za obračun/poravnavo nenamernih odstopanj

Relevantni regulator je dne 27. 5. 2020 objavil odločitev o skupnem predlogu vseh operaterjev prenosnega omrežja o skupnih pravilih za obračun/poravnavo nenamernih odstopanj skladno s 1. točko 51. člena Uredbe Komisije (EU) 2017/2195 z dne 23. novembra 2017 o določitvi smernic za izravnavo električne energije.

Pravila za obračun/poravnavo namerne izmenjave energije iz naslova rampiranja in procesa vzdrževanja frekvence

Relevantni regulator je dne 27. 5. 2020 objavil odločitev o skupnem predlogu vseh operaterjev prenosnega omrežja o skupnih pravilih za obračun/poravnavo namerne izmenjave energije iz naslova rampiranja in procesa vzdrževanja frekvence skladno s 3. točko 50. člena Uredbe Komisije (EU) 2017/2195 z dne 23. novembra 2017 o določitvi smernic za izravnavo električne energije.

Pravila za obračun nameravane izmenjave energije iz RP, RPF in INP

ACER je dne 15. 7. 2020 objavil odločitev o skupnem predlogu vseh operaterjev prenosnega omrežja o skupnih pravilih za obračun nameravane izmenjave energije iz RP, RPF in INP skladno s 1. točko 50. člena Uredbe Komisije (EU) 2017/2195 z dne 23. novembra 2017 o določitvi smernic za izravnavo električne energije.

Metodologija za sooptimizacijo dodeljevanja CZC med trgovalnimi območji za izmenjavo izravnalne moči ali souporabo rezerv

ACER je dne 17. 6. 2020 objavil odločitev o skupnem predlogu vseh operaterjev prenosnega omrežja o metodologiji za sooptimizacijo dodeljevanja CZC med trgovalnimi območji za izmenjavo izravnalne moči ali souporabo rezerv skladno s 1. točko 40. člena Uredbe Komisije (EU) 2017/2195 z dne 23. novembra 2017 o določitvi smernic za izravnavo električne energije.

Metodologija za določitev cene izravnalne energije in CZC za izmenjavo izravnalne energije in netiranja odstopanj

ACER je dne 24. 1. 2020 objavil odločitev o skupnem predlogu vseh operaterjev prenosnega omrežja o metodologiji za določitev cene izravnalne energije in CZC za izmenjavo izravnalne energije in netiranja odstopanj skladno s 1. točko 30. člena Uredbe Komisije (EU) 2017/2195 z dne 23. novembra 2017 o določitvi smernic za izravnavo električne energije.

ACER je dne 25. 2. 2022 objavil dopolnitev skupnega predloga vseh operaterjev prenosnega omrežja o metodologiji za določitev cene izravnalne energije in CZC za izmenjavo izravnalne energije in netiranja odstopanj skladno s 1. točko 30. člena Uredbe Komisije (EU) 2017/2195 z dne 23. novembra 2017 o določitvi smernic za izravnavo električne energije.

Metodologija za razvrstitev namenov aktivacije ponudb za izravnalno energijo

ACER je dne 15. 7. 2020 objavil odločitev o skupnem predlogu vseh operaterjev prenosnega omrežja o metodologiji za razvrstitev namenov aktivacije ponudb za izravnalno energijo skladno s 3. točko 29. člena Uredbe Komisije (EU) 2017/2195 z dne 23. novembra 2017 o določitvi smernic za izravnavo električne energije.

Definicija standardnih produktov za izravnalno moč RP, RPF

ACER je dne 17. 6. 2020 objavil odločitev o skupnem predlogu vseh operaterjev prenosnega omrežja o določitvi standardnih produktov za izravnalno moč v skladu z 2. točko 25. člena Uredbe Komisije (EU) 2017/2195 z dne 23. novembra 2017 o določitvi smernic za izravnavo električne energije.

Izvedbeni okvir za evropsko platformo za postopek netiranja odstopanj

ACER je dne 24. 6. 2020 objavil odločitev o skupnem predlogu vseh operaterjev prenosnega omrežja o izvedbenem okvirju za evropsko platformo za postopek netiranja odstopanj v skladu s 22. členom Uredbe Komisije (EU) 2017/2195 z dne 23. novembra 2017 o določitvi smernic za izravnavo električne energije.

Izvedbeni okvir za evropsko platformo za izmenjavo izravnalne energije iz rezerv za povrnitev frekvence z avtomatsko aktivacijo

ACER je dne 24. 1. 2020 objavil odločitev o skupnem predlogu vseh operaterjev prenosnega omrežja o izvedbenem okvirju za evropsko platformo za izmenjavo izravnalne energije iz rezerv za povrnitev frekvence z ročno aktivacijo v skladu s 21. členom Uredbe Komisije (EU) 2017/2195 z dne 23. novembra 2017 o določitvi smernic za izravnavo električne energije.

Izvedbeni okvir za evropsko platformo za izmenjavo izravnalne energije iz rezerv za povrnitev frekvence z ročno aktivacijo

ACER je dne 24. 1. 2020 objavil odločitev o skupnem predlogu vseh operaterjev prenosnega omrežja o izvedbenem okvirju za evropsko platformo za izmenjavo izravnalne energije iz rezerv za povrnitev frekvence z ročno aktivacijo v skladu s 20. členom Uredbe Komisije (EU) 2017/2195 z dne 23. novembra 2017 o določitvi smernic za izravnavo električne energije.

Pravila in pogoji za ponudnike storitev izravnave

Agencija za energijo je dne 6.2. 2019 podala soglasje k pravilom in pogojem za ponudnike storitev izravnave na izravnalnem trgu ELES v skladu s prvim odstavkom 18. členom Uredbe Komisije (EU) št. 2017/2195 o določitvi smernic za izravnavo električne energije.

Pravila:
https://www.eles.si/Obratovanje/Sistemske-storitve/Zakonodajna-podlaga

Poročila OPS o izravnavi v skladu s 60. členom uredbe EBGL

Poročila OPS o izravnavi, ki jih ELES pripravlja vsaki dve leti za predhodni dve leti, v skladu s 60. členom uredbe EBGL.

NCER

Načrt Preskusov

Agencija je 10.6.2020 podala soglasje k Načrtu preskusov iz točke (g) člena 4(2) Uredbe Komisije (EU) 2017/2196 z dne 24. novembra 2017 o vzpostavitvi omrežnega kodeksa o izrednih razmerah pri oskrbi z električno energijo in ponovni vzpostavitvi oskrbe.

Pravila za prekinitev in ponovno vzpostavitev tržnih dejavnosti in za poravnavo v primeru prekinitev tržnih dejavnosti

Agencija za energijo je dne 20.3. 2020 podala soglasje k pravilom za prekinitev in ponovno vzpostavitev tržnih dejavnosti in za poravnavo v primeru prekinitev tržnih dejavnosti v skladu s 36. in 39. členom Uredbe Komisije (EU) št. 2017/2195 o vzpostavitvi omrežnega kodeksa o izrednih razmerah pri oskrbi z električno energijo in ponovni vzpostavitvi oskrbe.

Pravila:
https://www.eles.si/Obratovanje/Sistemske-storitve/Zakonodajna-podlaga

© 2024 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAA Politika zasebnosti in piškotki/ Videonadzor/
Dostopnost/Avtorji