Implementacija evropskih uredb

Skladno z zakonodajo je družba ELES kot sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja dolžna javnost obveščati o postopkih sprejemanja in implementacije evropskih uredb, ki urejajo področje prenosa električne energije.

Soglasja agencija in sprejeti dokumenti

Metodologija skupnega modela omrežja (CGMM)

Namen metodologije CGMM je opisati zahteve in postopke za pripravo t. i. individualnih modelov omrežja (angl. Individual Grid Model, IGM) s strani posameznega sistemskega operaterja prenosnega omrežja, ki bodo omogočali izračun čezmejnih prenosnih zmogljivosti in na splošno analize sigurnosti obratovanja. Ciljne časovne značke, za katere se bodo izdelovali ti modeli, so »D-2«, »D-1« in »ID«. V individualnih modelih omrežja (IGM) morajo biti obvezno modelirani elementi elektroenergetskega omrežja na napetostni ravni 220 kV ali višje. Poleg tega je treba pri izdelavi modelov IGM upoštevati vozne rede proizvodnje, napovedan odjem in planirane izklope za ciljni datum. Vse zahteve metodologije ELES že danes upošteva in uporablja pri izdelavi modelov »D-2«, »D-1« in »ID«. Do zdaj so bili izdelava modela ter priprava in upoštevanje vhodnih podatkov prepuščeni presoji posameznega sistemskega operaterja, z novo metodologijo pa se postavljajo podrobnejši standardi, ki jih morajo upoštevati vsi sistemski operaterji.

ELES z današnjimi modeli že izpolnjuje vse zahteve metodologije, zato dodatno usklajevanje obstoječih procesov glede na predlagano metodologijo ni potrebno.

Na podlagi sprejete metodologije CGMM, ki je zahtevana v uredbi CACM GL in je bila sprejeta s strani regulatorjev, je ENTSO-E pripravil enako metodologijo tudi na zahtevo iz urebe FCA GL.

Metodologija zbiranja podatkov o proizvodnji in obremenitvi (GLDPM)

Metodologija GLDPM je v tesni povezavi z metodologijo CGM, saj podaja zahteve in postopke glede vhodnih podatkov za pripravo modelov IGM. Metodologija podaja zahtevo, da morajo biti generatorji, ki so priključeni na 220 kV nivo ali višje napetostne nivoje, v modelu IGM podrobno modelirani. Preostali generatorji na nižjih napetostnih nivojih se lahko modelirajo agregirano. Proizvodne enote, tako detajlno modelirane kot tudi agregirane, morajo biti ločeno modelirane glede na primarni energent.

Metodologija podaja tudi zahtevo, da morajo biti vsa bremena, ki so priključena na 220 kV nivo ali višje, modelirana detajlno. Preostala bremena se modelirajo kot agregirana bremena. Ker v slovenskem EES ni bremen, ki bi bila priključena na 220 oziroma 400 kV napetostni nivo, se bremena modelirajo kot agregacija po posameznih postajah. Za ta bremena je treba zagotoviti priključno točko v modelu ter delovno in jalovo moč.

Tudi ta metodologija za ELES ne prinaša bistvenih sprememb v procesih od današnje prakse.

Agencija za energijo je 11. januarja 2017 podala soglasje k metodologiji GLDPM .

Na podlagi sprejete metodologije GLDPM, ki je zahtevana v uredbi CACM GL in je bila sprejeta s strani regulatorjev, je ENTSO-E pripravil enako metodologijo tudi na zahtevo iz urebe FCA GL.

© 2016 ELES.SI, VSE PRAVICE PRIDRŽANEPravno obvestilo/Piškotki/Avtorji