Projektni pogoji in mnenja na dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja

Izdajo se v primeru nameravanih gradenj ali opravljanja dejavnosti v območju varovalnih pasov ali v območju, ki je  namenjeno gradnji elektroenergetskega omrežja.

Kjer je elektroenergetsko omrežje že zgrajeno in obratuje ali za katerega je že sprejet DPN, se določajo projektni pogoji za nameravane gradnje oziroma opravljanje dejavnosti in izdajo mnenja k projektnim rešitvam nameravanih gradenj oziroma opravljanja dejavnosti.

Vsebino vloge za pridobitev projektnih pogojev oziroma mnenja določa Pravilnik o vsebini dokumentacije in obrazcij, povezanih z graditvijo objektov:

  • podatki o investitorju ali nosilcu dejavnost,
  • pooblastilo,
  • dokazilo o lastništvu,
  • opis nameravane gradnje z navedbo njene namenske rabe ter dimenzij z navedbo lokacije in podatki o zemljiških parcelah,
  • idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP) z gabariti in oddaljenostmi predvidenega objekta od elektroenergetskih objektov (elaborat križanja posega v varovalni pas elektroenergetskih objektov),
  • projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD),
  • itd.

Naslov za vlogo: ELES, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana ali info@eles.si. 

© 2024 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAA Politika zasebnosti in piškotki/ Videonadzor/
Dostopnost/Avtorji