Projektni pogoji in soglasje k projektnim rešitvam

Projektni pogoji in soglasje k projektnim rešitvam se izdajo v primeru nameravanih gradenj ali opravljanja dejavnosti v območju  varovalnih pasov obstoječih sistemov elektrike ali v območju  za katere je že sprejet prostorski akt, namenjen gradnji elektroenergetskega omrežja.

Kjer je elektroenergetsko omrežje že zgrajeno in obratuje ali za katerega je že sprejet DPN, se določajo projektni pogoji za nameravane gradnje oziroma opravljanje dejavnosti in izdajo soglasja k projektnim rešitvam nameravanih gradenj oziroma opravljanja dejavnosti.

Vsebina vloge za pridobitev projektnih pogojev:

  • podatki o investitorju ali nosilcu dejavnost,
  • pooblastilo,
  • dokazilo o lastništvu,
  • opis nameravane gradnje z navedbo njene namenske rabe ter dimenzij z navedbo lokacije in podatki o zemljiških parcelah,
  • idejna zasnova z gabariti in oddaljenostmi predvidenega objekta od elektroenergetskih objektov (elaborat križanja posega v varovalni pas elektroenergetskih objektov).

Naslov za vlogo: ELES, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAAPolitika zasebnosti in piškotki/Avtorji