Pogosta vprašanja 

V družbi ELES odgovarjamo na pogosta vprašanja s področja električnih in magnetnih polj.

Pogosta vprašanja – električna in magnetna polja

2. Kdaj in kdo opravlja meritve električnih in magnetnih polj ter kje je mogoče dobiti te podatke?

Skladno s Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu za vire elektromagnetnega sevanja ter o pogojih za njegovo izvajanje pooblaščena organizacija izvede prve meritve EMS pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja. Organizacije, ki jih je pooblastilo Ministrstvo za okolje in prostor, obratovalni monitoring EMS izvedejo na pet let. Poročila o meritvah družba ELES posreduje Ministrstvu za okolje in prostor, Agenciji RS za okolje, ki nadzira izvajanje zakonodaje s tega področja in poročila tudi hrani.

3. Kako se določita električno in magnetno polje za načrtovani daljnovod?

Predpis določa, s kakšnimi metodami za to usposobljena organizacija izračuna električno in magnetno polje načrtovanega daljnovoda v najneugodnejšem primeru obratovanja glede na območje, po katerem bo ta potekal. Izračuni morajo biti preverjeni s prvimi meritvami pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja. Če bi bile presežene mejne vrednosti teh polj, je treba izvesti ukrepe za njihovo zmanjšanje, sicer uporabnega dovoljenja ni mogoče pridobiti.

4. Kakšne so omejitve vrednosti elektromagnetnega polja v Sloveniji v primerjavi s svetom?

Zakonodaja na področju varstva pred elektromagnetnimi polji se po državah zelo razlikuje. Razlike so v tem, kako je določena uporaba prostora, kako se merita napetost in tok (največja ali povprečna vrednost), za katero točko v prostoru se izračunajo vrednosti polj ter koliko časa in kje se izvaja meritev. Slovenija ima stroge omejitve glede dovoljenih veličin elektromagnetnega polja daljnovodov, saj so slovenski predpisi nekajkrat strožji od priporočil Evropske komisije, ki priporoča mejne vrednosti 100 µT (mikro Tesla). Za Slovenijo za nove daljnovode za 1. območje varstva pred sevanjem (bolj zaščitena območja, kot so stanovanja, bolnišnice, otroška igrišča) velja omejitev 0,5 kV/m (kilovolta na meter) in 10 µT (mikro Tesla) ter za 2. območje varstva pred sevanjem omejitev 10 kV/m in 100 µT.

5. Kateri so drugi vplivi sevanja in ali sevanje res povzroča raka?

Leta 1999 je britanski inštitut UK Childhood Cancer Study (UKCCS), zadolžen za preučevanje vzrokov raka in bolezni pri otrocih, naredil temeljito analizo vplivov izpostavljenosti magnetnega polja v okolici daljnovodov na zdravstveno stanje človeka. Rezultat analize je pokazal, da ni nobene povezave med izpostavljenostjo magnetnemu polju in pojavom bolezni, kot so levkemija ali katera koli oblika raka. Študija je bila dopolnjena s posebnim poudarkom na preučevanju morebitne povezave med pojavom raka in življenjem blizu daljnovodov. Članek na podlagi izdelane analize, objavljen leta 2014 v časopisu The British Journal of Cancer, zavrača pojav raka pri otrocih zaradi bližine daljnovodov. Ker pa do zdaj tudi ni bilo mogoče dokazati, da magnetno polje nima nikakršnih vplivov na človeka, ga je The International Agency for Research on Cancer (IARC) pri Mednarodni zdravstveni organizaciji (WHO) uvrstila med možne povzročitelje raka (2B).

6. Kakšne vrste elektromagnetnega sevanja poznamo?

Elektromagnetna sevanja se med seboj razlikujejo glede na frekvenco naprave, ki jo ta oddaja. Govorimo o nizkofrekvenčnih sevanjih (frekvenca od 0 do 30 kHz) in visokofrekvenčnih sevanjih (frekvenca od 30 kHz do 300 GHz). Vplivi nizko- in visokofrekvenčnih sevanj na človeka se razlikujejo. Vse primarne naprave elektroenergetskega sistema, med katere spadajo tudi daljnovodi, delujejo na frekvenci 50 Hz, in torej spadajo v skupino nizkofrekvenčnega neionizirnega sevanja. Vsi deli in naprave delujočega elektroenergetskega sistema, v svoji okolici tvorijo električno polje, v okolici le-teh ki obratujejo in po njih teče električni tok, v svoji okolici tvorijo magnetno polje.

 

Elektromagnetni spekterElektromagnetni spekter

7. Kako električno in magnetno polje daljnovoda vplivata na človeka?

Da bi potrdili ali ovrgli različne zdravstvene vplive na človeka, so bile narejene številne raziskave. Edino, kar je dokazano in s čimer se strinjajo tudi znanstveniki po svetu, je vpliv na segrevanje človekovega telesa, čemur pravimo termični učinki. Da se pri izpostavljenosti električnemu in magnetnemu polju termični učinki pojavijo, je potrebna izpostavljenost močnim jakostim magnetnega polja. Ta se pojavlja izključno pri zaposlenih, ki delajo v prostorih z močnim magnetnim poljem. Pri daljnovodih ni nevarnosti za segrevanje človekovega telesa, saj je človek precej oddaljen od samega vodnika, poleg tega pa se električno in magnetno polje z oddaljenostjo hitro zmanjšujeta.

8. Kje se pojavljata električno in magnetno polje?

Električno in magnetno polje nastaneta povsod, kjer je prisotna elektrika. Torej ob vseh električnih napravah, tako napravah v gospodinjstvu, električnih strojih, računalnikih, mobilnih telefonih in tudi pri prenosu električne energije po daljnovodih. Z električnim in magnetnim poljem se srečujemo doma, v službi, na poti – skratka, povsod.

9. Kaj je električno in magnetno polje?

Elektromagnetno polje se deli na dve različni polji: električno in magnetno polje. Obe polji nastajata skupaj in pogojujeta drug drugega. Jakost električnega polja je odvisna od električne napetosti v omrežju, ki je praktično konstantna v prenosnem omrežju posameznega napetostnega nivoja. Magnetno polje pa je odvisno od električnega toka, ki teče po vodnikih, ne glede na višino električne napetosti.

10. Kaj je elektromagnetno polje?

Ko govorimo o elektromagnetnem polju električnih naprav, se pogosto neustrezno uporablja izraz elektromagnetno sevanje. Pogoste so zamenjave, ki elektromagnetno sevanje povezujejo s sevanjem radioaktivnih delcev, vendar ti sevanji nimata ničesar skupnega. Elektromagnetno polje naprav omrežne frekvence 50 Hz je neionizirno sevanje, v to skupino pa spadajo tudi zemeljsko magnetno polje, svetloba (laser, UV žarki), radijski in televizijski signali, ter se razlikuje od ionizirnega oziroma radioaktivnega sevanja. V okolici vsake naprave, v kateri se proizvaja, porablja ali samo pretaka električni tok, nastaja električno in magnetno polje.

© 2024 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAA Politika zasebnosti in piškotki/ Videonadzor/
Dostopnost/Avtorji