Prehod 220kV omrežja na 400 k V Beričevo–Divača

S prehodom prenosnega omrežja z 220 kV na 400 kV napetostni nivo bo nadomeščen dotrajan daljnovod, povečale pa se bodo tudi prenosne zmogljivosti elektroenergetskih povezav za prenos električne energije med proizvodnimi in potrošnimi območji znotraj države.

Novice o projektu

Predstavitev projekta na Ministrstvu za infrastrukturo (15. februar 2017)

Ministrstvo za infrastrukturo spremlja napredovanje aktivnosti na vseh projektih, ki so uvrščeni na seznam projektov skupnega pomena. Predstavniki družbe ELES so ministrstvu predstavili stanje in aktivnosti pri omenjenem projektu. 

 

Vključevanje javnosti v postopek umeščanja - pretekle izkušnje (31. januar 2017)

Nekateri predstavniki civilnih iniciativ in posamezniki so izrazili dvom, da po izdelavi študije variant in osnutka državnega prostorskega načrta ne bo upoštevan noben predlog optimizacij, ki bi jih predlagali predstavniki civilnih iniciativ ali lokalnih skupnosti.

V postopku umeščanja daljnovoda 2 x 400 kV Beričevo-Krško so bili upoštevani predlogi civilnih iniciativ in lokalnih skupnosti tako na podlagi izdelane študije variant, kot tudi na podlagi javne razgrnitve osnutka državnega lokacijskega načrta. Primeri so predstavljeni dokumentu Prikaz optimiziranja odsekov DV 2 x 400 kV Beričevo–Krško v postopku priprave državnega lokacijskega načrta (DLN). Informacije je mogoče preveriti tudi na Ministrstvu za okolje in prostor, ki je vodilo postopek umeščanja.

 

Drugi sestanek delovne skupine (12. april 2016)

Drugi redni sestanek delovne skupine je potekal 12. aprila 2016 (Vabilo.pdf, ki mu je bila priložena zabeležka prvega sestanka) skladno z dnevnim redom (Dnevni red.pdf). Udeležila se ga je večina članov (Seznam prisotnih.pdf).

Na sestanku je bilo predstavljenih 15 optimizacij (Optimizacije.pdf), ki bodo vključene v študijo variant, in vse strokovne podlage. Podano je bilo tudi pojasnilo o poteku trase na območju Podgrada (Potek trase, kjer sta rdeči in vijoličasta črta osi obstoječih daljnovodov, svetlomodra pa je os načrtovanega daljnovoda). Sprejet je bil dogovor, da se vsem članom delovne skupine omogoči dostop do stare nerecenzirane dokumentacije, ki je bila izdelana maja 2015. Opozarjamo, da dokumentacija ni recenzirana in usklajena s sedanjo zakonodajo in podatki, ki so sedaj v veljavi. Predloženo je bilo tudi pojasnilo, da bo dostopna obrazložitev koristi obravnavanega projekta posredovana Mestni občini Ljubljana (Obrazložitev MOL). Beležka o sestanku je v pripravi.

 

Prvi sestanek delovne skupine (3. marec 2016)

Prvi redni sestanek delovne skupine (DS) je bil v torek, 1. marca 2016 (Vabilo). Potekal je skladno z dnevnim redom (Program), udeležila pa se ga je večina članov (Seznam prisotnih). Na sestanku je bila podana predstavitev postopka priprave DPN (Predstavitev_01032016). Beležka o sestanku je v pripravi.

Namenjen je bil predstavitvi napredka v postopku priprave državnega prostorskega načrta, predvsem stanja priprave študije variant in okoljskega poročila. Oblikovanih je bilo pet predlogov tem, ki bodo obravnavane na prihodnjih sestankih. Dogovorjeno je bilo, da se objavi informativna karta, na kateri bosta prikazani optimirani varianti, ki bosta predvidoma obravnavani v študiji variant in strokovnih podlagah (Pregledna karta optimiziranih variant_študija variant).

 

Oddaja na RTV Slovenija (17. februar 2016)

O projektu so bile podane določene informacije več deležnikov v oddaji Točka preloma na 3. televizijskem programu RTV Slovenije dne 17. 2. 2016

 

Začetek delovanja delovne skupine za posvetovanje o predlogih optimizacij in o učinkovitejšem vključevanju javnosti v postopek priprave državnega prostorskega načrta za prehod 220 kV omrežja na 400 kV Beričevo–Divača (februar 2016)

Aprila 2015 je bil organiziran prvi sestanek predstavnikov civilnih iniciativ in drugih deležnikov, na katerem je bil obravnavan osnutek imenovanja delovne skupine, ki je pokazal precejšnje razlike v pričakovanjih med deležniki. Osnutek imenovanja je bil decembra 2015 dopolnjen in predstavljen vsem deležnikom. Z upoštevanjem predlogov, ki so jih podali člani delovne skupine (DS) na pripravljalnem sestanku, so bili v prvih tednih leta 2016 izpolnjeni osnovni pogoji za zagon njenega delovanja. Kot je znano, je osnovni namen delovne skupine posvetovanje o predlogih optimizacij in še učinkovitejše vključevanje javnosti v postopek priprave državnega prostorskega načrta za prehod 220 kV omrežja na 400 kV Beričevo–Divača, s končnim ciljem povečati sprejemljivost daljnovoda v lokalnem okolju (Zabeležka).

Delovna skupina je komunikacijsko in posvetovalno telo ter nima pristojnosti sprejemanja odločitev o izboru prostorske ali tehnične rešitve. Člani delovne skupine so imenovani predstavniki Ministrstva za okolje in prostor, Direktorata za prostor, graditev in stanovanja, Ministrstva za infrastrukturo, Direktorata za energijo, družbe ELES, državnih varstvenih nosilcev urejanja prostora, lokalnih skupnosti in civilnih iniciativ na območju umeščanja tega daljnovoda v prostor.

Na podlagi razprave in zaključkov decembrskega sestanka je bil še z zadnjimi predlogi dopolnjen Sklep o imenovanju delovne skupine, ki ga je nato 21. januarja 2016 podpisala ministrica za okolje in prostor Irena Majcen (Sklep). Sklep določa osnovne okvire za delovanje DS (namen, članstvo, vloge in pristojnosti, naloge, načela delovanja, organiziranost ipd.), vsa odprta vprašanja in različne podrobnosti glede vsebinskih vidikov in tudi glede delovanja DS pa bodo uvrščena na program rednih sestankov delovne skupine.

 

Priprava Državnega prostorskega načrta (DPN) za prehod 220 kV omrežja na 400 kV napreduje skladno s prostorsko in okoljsko zakonodajo (januar 2016)

Na podlagi predlogov javnosti v času posvetov konec leta 2013 in smernic nosilcev urejanja prostora je bilo obravnavanih 14 odsekov na trasah obeh variant, s katerimi sta bili optimizirani trasi, ki sta bili predstavljeni v sklepu Vlade RS o pripravi državnega prostorskega načrta. Spomladi leta 2015 so bili izdelani osnutki vseh gradiv za izvedbo javne razgrnitve študije variant, vključno z okoljskim poročilom in dodatkom za varovana območja. Okoljsko poročilo je bilo predloženo v postopek pridobitve preliminarnega mnenja o njegovi ustreznosti, ki pa ni bilo pridobljeno, temveč je več nosilcev urejanja prostora zahtevalo dopolnitve. V tem času je prišlo tudi do spremembe podatkov o območjih, po katerih potekata obe varianti, zato zdaj poteka dopolnjevanje dokumentacije z upoštevanjem veljavnih podatkov o okolju in usklajevanje z zahtevami varstvenih nosilcev urejanja prostora. Vse optimizacije (trenutno na 15 odsekih) se bodo upoštevale pri primerjavi obeh variant. Dopolnjena gradiva bodo recenzirali na pristojnih ministrstvih in nato sledi javna razgrnitev študije variant. Ta je predvidena pred poletjem 2016, potekala bo v vsaki občini in na Ministrstvu za okolje in prostor. V času javne razgrnitve bo na voljo najmanj 30 dni za podajanje pripomb in predlogov. V tem času bodo izvedene javne obravnave. Takrat bo tudi priložnost, da se zainteresirani krajani vključijo v postopek ter predložijo pripombe in predloge. Prejete pripombe in predlogi bodo strokovno obravnavani v stališčih do pripomb in predlogov javnosti ter smiselno vključeni v predlog najustreznejše variante, o kateri odloča Vlada RS.

Izbrana varianta bo podrobno preučena, dodatno optimizirana in predstavljena v osnutku državnega prostorskega načrta, poročilu o vplivih na okolje in drugih strokovnih podlagah. Ponovna javna razgrnitev z zbiranjem mnenj in pobud bo organizirana v fazi osnutka Državnega prostorskega načrta za prehod 220 kV omrežja na 400 kV od Beričevega do Divače, to bo predvidoma leta 2017. Celoten postopek je prikazan na sliki.

© 2016 ELES.SI, VSE PRAVICE PRIDRŽANEPravno obvestilo/Piškotki/Avtorji