Evropske uredbe

Skladno z zakonodajo je družba ELES kot sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja dolžna javnost obveščati o postopkih sprejemanja in implementacije evropskih uredb, ki urejajo področje prenosa električne energije.

Trg

Uredba o določitvi smernic za dodeljevanje zmogljivosti in upravljanje prezasedenosti (CACM)

Uredba 2015/1222 o določitvi smernic za dodeljevanje zmogljivosti in upravljanje prezasedenosti (v nadaljevanju: CACM) je prvi od kodeksov omrežij, ki je že začel veljati, in sicer 14. 8. 2015. Kodeks ureja dodeljevanje in določanje čezmejnih prenosnih zmogljivosti (ČPZ) za dan vnaprej in znotraj dneva ter predstavlja ključni dokument v želji po oblikovanju enotnega evropskega trga z električno energijo.

Ko govorimo o dodeljevanju ČPZ, govorimo o poenotenju pravil dodeljevanja, uveljavljanju naprednih mehanizmov dodeljevanja, ki temeljijo na t. i. spajanju trgov (angl. Market Coupling). Vse to so procesi, v katere je ELES aktivno vključen že nekaj let ter katerih pozitivni vplivi so za tržne udeležence in končne odjemalce nesporni. Med najpomembnejše tako štejemo:

  • učinkovitejše dodeljevanje ČPZ in s tem boljša izkoriščenost prenosnih poti;
  • večja likvidnost lokalnih trgov in s tem oblikovanje transparentnega cenovnega signala;
  • preprečevanje špekulativnega trgovanja (arbitraže med trgi);
  • znižanje stroškov vstopa na trg na debelo (kot posledico poenotenja pravil) in s tem povečanje konkurence na lokalnem trgu.

To je tudi področje, na katerem je bil v zadnjih letih storjen največji korak naprej.

V sklopu priprave na implementacijo CACM GL potekajo številne aktivnosti na dveh področjih: znotraj ENTSO-E in na regionalnih ravneh, zaradi česar so bile ustanovljene številne projektne skupine.

Dokumenti:

Uredba o določitvi smernic za terminsko dodeljevanje zmogljivosti (FCA GL)

Smernice za dodeljevanje dolgoročnih prenosnih zmogljivosti (angl. Forward Capacity Allocation Guideline – FCA GL) pokrivajo področje določanja in dodeljevanja dolgoročnih ČPZ, njihovo dodeljevanje, trdnost in obliko, prav tako kot drugi kodeksi omrežij pa zasledujejo načelo enotnega evropskega trga. Eden od teh ciljev je tudi enotna evropska platforma za dodeljevanje dolgoročnih prenosnih zmogljivosti.

Dokumenti:

Uredba o določitvi smernic za izravnavo v elektroenergetskem sistemu (EB GL)

Uredba obravnava področje izravnave, za katero je odgovoren sistemski operater, tudi na področju obračuna odstopanj, za katerega je po slovenski zakonodaji sicer odgovoren operater trga. Ključno sporočilo uredbe je harmonizacija in integracija, tj. delitev energije, tudi zakupa, za izravnavo s sosednjimi sistemskimi operaterji. 

Pravila, metodologije in izvedbeni okviri, ki so jih odobrili/sprejeli regulativni organi:

© 2024 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAA Politika zasebnosti in piškotki/ Videonadzor/
Dostopnost/Avtorji