PRENOVA DALJNOVODA DV 110 KV DIVAČA – KOPER I S PREHODOM NA 2 X 110 KV

Predstavitev projekta

Prenova daljnovoda DV 110 kV Divača – Koper I s prehodom na 2 x 110 kV je prostorska ureditev državnega pomena, saj gre za elektroenergetski vod z nazivno napetostjo najmanj 110 kV in dolžino najmanj 1 km, s pripadajočimi funkcionalnimi objekti in kot taka, izpolnjuje pogoje za izvedbo združenega postopka načrtovanja in dovoljevanja.

Načrtovana ureditev obsega prenovo obstoječega 110 kV prosto zračnega daljnovoda, ki poteka od RTP Divača do RTP Koper, v dolžini ca. 30 km. Namen je nadgradnja obstoječega enosistemskega v dvosistemski daljnovod zaradi potrebe po povečanju njegove zmogljivosti.

Na obalnem področju obratovalne razmere v določenih stanjih ob havarijah ne omogočajo več zanesljivega obratovanja omrežja ter ob pričakovanem povečanju odjema električne energije v prihodnjih letih na tem območju, bo ključnega pomena izgradnja nove RTP 110/20 kV Izola. Za njeno vključitev v EES Slovenije bo v prvi fazi treba zgraditi nov povezovalni KBV 110 kV Koper – Izola, kasneje pa za sklenitev 110 kV zanke Koper – Izola – Lucija in s tem zagotovitev zanesljivega obratovanja obalnega območja še KBV 110 kV Izola-Lucija.

Na območju Hrpelj je zaradi predvidene projekcije porabe električne energije v letu 2025 predvidena izgradnja RTP 110/20 kV Hrpelje, medtem ko je za potrebe napajana II. železniškega tira predvidena še vključitev energetsko napajalne postaje (ENP) Črni Kal 110 kV/X. Analiza je pokazala, da obstoječa konfiguracija omrežja zaradi pričakovanega porasta odjema električne energije ne bo več omogočala popolnoma zanesljivega obratovanja, zato bo za zagotovitev zanesljivosti napajanja treba obstoječi DV 110 kV Divača – Koper nadgraditi v dvosistemski 110 kV DV.

Zaradi bodočega razvoja Luke Koper in predvsem na podlagi EU direktive glede vzpostavitve infrastrukture za alternativna goriva, ki med drugim državam članicam EU nalaga, da bo potrebno do leta 2025 ladje na privezu priklopiti na električno energijo, se bo poraba električne energije oz. odjemna moč Luke Koper v prihodnje povečala. Po ocenah Luke Koper naj bi konična moč po letu 2025, zaradi priklopa ladij na električno energijo, znašala tudi do 100 MW, upoštevajoč faktor sočasnosti. Zaradi navedenih dejstev distribucijsko omrežje ne bo sposobno zagotoviti primernega omrežja za napajanje predvidenega odjema. V ta namen Luka Koper načrtuje izgradnjo novega RTP 110/20 kV s priključitvijo na 110 kV prenosno omrežje.

 

Osnovni podatki

  • Ime projekta: Rekonstrukcija DV 110 kV Divača – Koper I s prehodom na 2 x 110 kV
  • Vrsta objekta: Dvosistemski daljnovod
  • Nazivna napetost: 110 kV

 

Trasa

  • Daljnovod poteka skozi občina Divača, Sežana, Hrpelje Kozina in MO Koper.