Sporočila za javnost

S sporočili za javnost medije obveščamo o vseh pomembnih dogodkih v družbi in o dejavnostih za zagotavljanje zanesljivega prenosa električne energije v primeru večjih izpadov daljnovodov iz omrežja.

ELES obiskal direktor Sekretariata Energetske skupnosti

Direktor družbe ELES, mag. Aleksander Mervar, je na sedežu družbe ELES, sistemskega operaterja prenosnega omrežja, v petek, 25. marca 2016, gostil mag. Janeza Kopača, direktorja Sekretariata Energetske skupnosti.  Na skupnem sestanku sta predstavila izzive, ki v letu 2016 čakajo obe organizaciji oz. družbi.

Slovenija je specifična predvsem na področju sistemskih storitev, saj med evropskimi državami izstopa zaradi svoje majhnosti, a obenem velikih potreb po sistemskih storitvah, zato je Darko Kramar, namestnik direktorja področja za obratovanje predstavil vrsto Elesovih aktivnosti, ki so usmerjene v optimizacijo sistemskih storitev in predvsem izzive na tem področju.

»Slovenija se že in se bo tudi v prihodnosti soočala z nezavidljivo situacijo na področju proizvodnje električne energije, saj so konvencionalne elektrarne izrazito nerentabilne. To povzroča potencialne težave na področju oskrbe z električno energijo, dvig končnih cen zaradi pomanjkanja energije in morebitne uvedbe prispevkov, ter neobratovanje ključnih elektrarn, ki so pomembne za sigurnost obratovanja (sistemske storitve). Omrežni kodeksi (angl. Network Code – NC) pred nas postavljajo velike izzive. Na eni strani zahteva po regionalnem povezovanju trgov sistemskih storitev predstavlja priložnost, po drugi strani pa tudi nevarnost, da bosta lahko imeli ključni elektrarni za sistemske storitve, zaradi nekonkurenčnosti proizvodne cene električne energije (TEŠ) ali nekonkurenčnosti sistemske storitve (TEB), po letu 2018 hude likvidnostne probleme. Te elektrarne so, navkljub redki uporabi, z vidika sigurnosti obratovanja ključne za elektroenergetski sistem RS. Družba ELES nosi obenem tudi ključno vlogo koordinatorja implementacije Omrežnih kodeksov, katerih določila bodo bistveno spremenila prakso in način delovanja trga v Sloveniji,« je poudaril mag. Mervar in še dodal, da bo regionalni trg sistemskih storitev kmalu postal obveza, zato pričakuje ustrezno obravnavo tega področja v Energetskem konceptu Slovenije.   

Mag. Marko Hrast, direktor področja za infrastrukturo prenosnega omrežja se je na uradnem obisku dotaknil izzivov projektov gradenj, predvsem dolgotrajnega projekta gradnje DV 2x400 kV Cirkovce– Pince in RTP400/110 kV Cirkovce. »Največji izzivi na področju prenosne infrastrukture nas čakajo s prevzemom dela 110 kV omrežja in njegovih objektov v sodobnih tehnoloških rešitvah ter z ureditvijo napetostnega profila v prenosnem omrežju (SINCRO.GRID),« je povedal mag. Mervar.

Ob obisku je mag. Janez Kopač najprej predstavil delovanje Sekretariata Energetske skupnosti, katere sedanja prioriteta je implementacija t.i. tretjega energetskega paketa. Izrazil je, da je v evropskih energetskih inštitucijah in iniciativah resnično zaznati aktivno vlogo Elesovih strokovnjakov, kar ga navdaja z navdušenjem. »Še posebej pa sem navdušen nad izjemno uspešnim črpanjem sredstev iz evropskih skladov in programa CEF, od koder bo ELES pridobil preko 67 milijonov nepovratnih sredstev vse do leta 2020, in projekti pametnih omrežij«, je poudaril mag. Kopač in dodal, da so v družbi ELES ravno s temi projekti dokazali, »da vodenje odjema in razpršene proizvodnje lahko prinaša veliko družbeno blaginjo na nacionalnem in mednarodnem nivoju«.