Sporočila za javnost

S sporočili za javnost medije obveščamo o vseh pomembnih dogodkih v družbi in o dejavnostih za zagotavljanje zanesljivega prenosa električne energije v primeru večjih izpadov daljnovodov iz omrežja.

ELES dosegel novo veliko zmago na evropskem razpisu

Pridobljenih 50 mio Eur sredstev za sofinanciranje čezmejnega daljnovoda med Slovenijo in Madžarsko bo šlo neposredno odjemalcem.

To je največja uspešna prijava za pridobitev nepovratnih sredstev katerekoli energetske družbe v zgodovini Slovenije. Zaradi zmage Elesa bodo odjemalci lahko še vrsto let računali na nespremenjene tarife za uporabo prenosnega omrežja.
Izvajalska agencija za inovacije in omrežja – INEA je 23.1.2019 objavila seznam odobrenih projektov, ki so bili oddani na drugi poziv Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) v letu 2018 (2018-2 Energy Call for Proposals). Med pozitivno ocenjenimi prijavami sta tudi dve prijavi družbe ELES, in sicer Izgradnja daljnovoda 2 x 400 kV Cirkovce-Pince in RTP 400/110 kV Cirkovce, ter SINCRO.GRID faza II. Projekt Cirkovce-Pince bo tako prejel 48.221.508,00 nepovratnih sredstev, II. faza projekta SINCRO.GRID pa 1.645.201,00 nepovratnih sredstev. Nepovratna sredstva sta dobila še dva projekta s področja električne energije,, trije projekti s področja plina in en projekt pametnih omrežij iz držav članic EU.
Tokratni poziv je bil namenjen prijavam s področij, kot so: povečanje konkurenčnosti s spodbujanjem integracije na notranjem energetskem trgu in interoperabilnostjo čezmejnih plinskih in električnih omrežij, krepitev zanesljivosti oskrbe z energijo v Uniji, vključevanje energije iz obnovljivih virov in razvoj pametnih omrežij, dokončanje notranjega energetskega trga, prispevanje k trajnostnemu razvoju in varstvu okolja, med drugim z vključevanjem energije iz obnovljivih virov in z razvojem pametnih energetskih omrežij ter čezmejnih omrežij ogljikovega dioksida.
Odobritev obeh omenjenih projektov s tehničnega vidika predstavlja zaključeno celoto. Načrtovani dvosistemski daljnovod 2 x 400 kV Cirkovce–Pince bo dolg 80,5 kilometra in bo imel 264 stebrov, v zaščitno vrv pa bodo vgrajena optična vlakna. V obstoječem RTP 220/110 kV Cirkovce bo rekonstruirano 110 kV stikališče, v razširjenem delu pa bo zgrajeno novo stikališče 400/110 kV z novo komandno stavbo. V novo RTP postajo Cirkovce bo nato lahko vgrajena kompenzacijska naprava, ki predstavlja poglavitni del prijave projekta SINCRO.GRID faza II. Vgradnja kompenzacijske naprave v Cirkovcah bo celovito zaokrožila tudi projekt pametnih omrežij SINCRO.GRID faza I.
Uspeh prijave projekta Cirkovce-Pince na evropski razpis IPE je pomemben iz treh vidikov. Prvi je močna EU konkurenca in zelo omejena sredstva, zaradi katere uspešnost prijav na ravni Evrope ni velika. Od leta 2014, ko je bil objavljen prvi razpis IPE, pa do danes je prijava uspela vsakemu desetemu primerljivemu projektu. Ob posameznem razpisu sta v povprečju izbrana samo dva projekta. ELES je torej veliki zmagovalec tokratnega razpisa! Drugi vidik je časovna komponenta, s katero se je družba ELES morala spoprijeti, da je lahko pravočasno pripravila prijavo. Zaradi omejitev, ki izhajajo iz pridobivanja okoljevarstvenega soglasja, je Eles moral zelo zahteven postopek prijave izpeljati v trikrat krajšem času, kot ga imajo na voljo drugi prijavitelji in je to zahtevano za pripravo teh zelo specifičnih, zahtevnih in obsežnih prijav. Tretji, za končne uporabnike najpomembnejši vidik, pa je finančni. Zmaga na razpisu na Elesov finančni rezultat ne bo vplivala, saj se bodo vsa pridobljena sredstva prenesla na končne odjemalce. Slovenski uporabniki bodo torej zaradi uspeha Elesa neposredno nagrajeni s stabilno ceno uporabe prenosnega omrežja. 

https://www.cirkovce-pince.eu/

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAAPolitika zasebnosti in piškotki/Avtorji