Sporočila za javnost

S sporočili za javnost medije obveščamo o vseh pomembnih dogodkih v družbi in o dejavnostih za zagotavljanje zanesljivega prenosa električne energije v primeru večjih izpadov daljnovodov iz omrežja.

Odgovor na prispevek »Prebivalci Renč se že 10 let borijo proti Elesu« televizijske hiše POP TV

Pri izgradnji omenjenega DV ne gre za želje družbe ELES, temveč za našo skrb in odgovornost, da prebivalcem in industriji severne Primorske zagotovimo zanesljivo oskrbo s kakovostno električno energijo. Temu sedaj ni tako, saj je omenjeno območje odvisno samo od delovanja enega daljnovoda 2x110 kV Divača - Ajdovščina.

Družba ELES je jeseni 2011 na pristojno ministrstvo podala predlog za začetek postopka sprejema Uredbe o državnem prostorskem načrtu (DPN), ki bi dokončno uredil potek trase daljnovoda in omogočil dokončanje te prepotrebne energetske prenosne povezave. V okviru postopka DPN je bilo obravnavanih 8 variant poteka trase. Na osnovi zakonskega postopka, ki predvideva oceno variant po prostorskem, funkcionalnem, varstvenem in ekonomskem vidiku ocenjevanja, je bila izbrana najustreznejša varianta. Vlada Republike Slovenije (RS) je v četrtek, 30. junija 2016, sprejela Uredbo o Državnem prostorskem načrtu (DPN) za potek trase daljnovoda 2x110 kV Gorica – Divača na manjkajočem, 1,7 km dolgem, odseku na območju naselja Renče. Postopek priprave DPN je torej potekal 5 let (od leta 2011 do leta 2016), zato je zavajajoče govoriti, da »je vlada tako rekoč čez noč izdala uredbo o državnem prostorskem načrtu«.

Z Uredbo Vlade RS je bila potrjena varianta trase, ki predvideva del daljnovoda v nadzemni izvedbi, ki se izogne vsem poseljenim delom, in del v kabelski izvedbi, preko strnjenega dela naselja Renče (predvidena je vgradnja kabla v dolžini 530 m na območju strnjenega naselja Renč). Družba ELES je na manjkajočem odseku že pred tem poskušala zadevo rešiti tudi z vgradnjo 110kV kabla ter na pobudo MOP začela s pridobivanjem služnostnih pravic za vgradnjo kabelske povezave na celotnem manjkajočem odseku. Zaradi nasprotovanja nekaterih lastnikov (predvsem članov CI) za sporazumno sklenitev služnosti za vgradnjo 110 kV kabla na tem celotnem odseku, tudi tega ni bilo mogoče izvesti, čeprav je družba ELES že izvedla postopek za nabavo opreme (110 kV kabel) in bila pripravljena dela izvesti na osnovi zahteve krajanov Renč. Takrat jim zdravje krajanov očitno ni bilo tako pomembno, pomembna je bila višina odškodnine. Zahtevanih zneskov za odškodnine pa družba ELES glede na vrednosti ostalih odškodnin po Sloveniji ni mogla in ni smel plačati, zato smo vložili pobudo za DPN.

Tudi navedba v prispevku, da »so z večino tožb uspeli«, ne drži. Družba ELES ima pravnomočne odločbe upravne enote za DV 2X110 kV Gorica-Divača v nadzemni izvedbi, kar je tudi vknjiženo v zemljiški knjigi, vendar je država kljub temu prisluhnila željam posameznikov in šla v pripravo novega DPN za del trase v kabelski izvedbi.

Kar se tiče navedbe: »Ogorčeni so tudi zato, ker bodo žice visele tudi nad območjem, kjer deluje zavod za otroške dejavnosti v naravi, s pomočjo katerega želijo ta del Renč ohraniti neokrnjen, tako za otroke kot mlade družine in vaščane.«, bi le dodali, da je bil Zavod za otroške dejavnosti v naravi Renče vpisan v AJPES 10. junija 2016 (http://www.bizi.si/ZAVOD-ZA-OTROSKE-DEJAVNOSTI-V-NARAVI/) – dvajset dni pred sprejemom Uredbe o DPN, čeprav se je vsaj leto pred sprejemom Uredbe o DPN vedelo, katera trasa je najprimernejša:
- Študija variant je bila 20. novembra 2013 na MzIP predstavljena predsedniku krajevne skupnosti Renče in županu Občine Renče-Vogrsko. Na izdelano študijo nista imela vsebinskih pripomb, sta pa podala pobudo za predstavitev krajanom.
- 22. januarja 2014  je bila na pobudo občine  izvedena neformalna predstavitev rezultatov študije variant občinskim svetnikom in krajanom KS Renče.
- Od 12. novembra 2014 do 12. decembra 2014 je potekala javna razgrnitev, javna obravnava o razgrnjenih dokumentih pa je bila izvedena 1. decembra 2014 v KS Renče.
- Po javni razgrnitvi je bila spremenjena rešitev osnutka DPN 16. junija 2015 na MOP posebej predstavljena lastniku zemljišča, ki se mu eden izmed načrtovanih stebrov najbolj približa.