Sporočila za javnost

S sporočili za javnost medije obveščamo o vseh pomembnih dogodkih v družbi in o dejavnostih za zagotavljanje zanesljivega prenosa električne energije v primeru večjih izpadov daljnovodov iz omrežja.

Podpis krovnega sporazuma o povezovanju sektorjev ogrevanja z elektroenergetskim sistemom

Ljubljana, 13. 04. 2023 - Na sedežu družbe ELES, je mag. Aleksander Mervar, direktor družbe ELES, sistemskega operaterja prenosnega elektroenergetskega omrežja, z Mestno občino Murska Sobota, ki jo zastopa župan Damjan Anželj skupaj s podžupanom dr. Timijem Gombocem podpisal krovni sporazum o povezovanju sektorjev ogrevanja z elektroenergetskim sistemom.

Namen sporazuma je, da v prihajajočih mesecih strokovnjaki družbe ELES in Mestne občine Murska Sobota združijo kompetence in identificirajo skupne projektne cilje na področju proizvodnje električne in toplotne energije, ki bodo realno izvedljivi skladno s konceptom dolgoročnega ogrevanja KODO, ki ga razvija družba ELES. Za identificirane projekte se bodo poiskali primerni strateški partnerji in ustrezni viri financiranja, predvsem nepovratna sredstva. Namen skupnega delovanja je neprofiten, v dobrobit tako meščank in meščanov Mestne občine Murska Sobota kot tudi državljank in državljanov Republike Slovenije. Izkušnje, pridobljene z izvedenimi projekti bodo predstavljene tudi ostalim zainteresiranim lokalnim skupnostim. Pri identificiranih projektih in njihovi realizaciji bomo iskali možne sinergije s slovenskimi gospodarskimi družbami tako na razvoju kot tudi implementaciji investicij.


Direktor ELES, mag. Aleksander Mervar je podpis spremil z: "Vsem nam je poznana usmeritev EU na področju energetike, konkretno električne energije. Strnem jo lahko v štiri ključne smernice: trajnostni energetski razvoj, zeleni prehod, elektrifikacija in povezovanje oziroma enotni EU trg z električno energijo. 
Republika Slovenija, kot članica EU povzema usmeritve, smernice Evropske unije. Kot sem v svojih izjavah večkrat in pravočasno poudarjal: prehod ne bo enostaven in tudi ne poceni. Določene tehnološke rešitve so šele v povojih, tu mislim predvsem na pretvorbo viškov električne energije v vodik, njegovo hrambo, transport in ponovno uporabo. V odvisnosti od razvoja te tehnologije bo odvisen tudi obseg in hitrost zelene preobrazbe. Najpomembnejša dilema, ki se mi pojavlja zadnja leta je, kakšno količino električne energije bomo potrebovali za elektrifikacijo predvsem prometa in ogrevanja. Iz katerih proizvodnih virov bo proizvedena, po kakšni ceni ter kako usklajevati vsaj 15-minutne diagrame proizvodnje in porabe.
V času od decembra 2021 do aprila 2022 je skupina, v kateri sem bil jaz, prof. dr. Jože P. Damijan, dr. Dejan Paravan in mag. Drago Babič, na prošnjo Slovenske akademije znanosti in umetnosti, izdelala študijo, ki je vsebinsko obravnavala za Slovenijo optimalno strukturo proizvodnih virov, ki naj bi skupaj z uvozom pokrivali ocenjene bodoče 15-minutne intervale porabe električne energije. V tej študiji smo na strani proizvodnih virov do leta 2050 poudarili: nosilni tehnologiji sta jedrska in hidro, graditi soproizvodne enote na lesno maso slabe kvalitete, zgraditi centralno enoto soproizvodnje na nenevarne komunalne odpadke ter množično implementirati proizvodne vire na OVE, predvsem sončne elektrarne, po možnosti koncentrirane na lokacije večjih inštaliranih moči.
Približno ob koncu leta 2019 smo začeli v družbi ELES izvajati poglobljene analize in raziskave izven naše osnovne dejavnosti, prenosa električne energije. Obravnavali smo predvsem bodočo, množično preobrazbo prometa v smeri elektrifikacije in visoko povečano uporabo toplotnih črpalk kot vir energije za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode. Prišli smo do zaključka, da bo za uspešno preobrazbo potrebno tesno medsektorsko sodelovanje z deležniki iz področja elektroenergetike, oskrbe s toplotno energijo in prometa. Do sedaj smo, v luči teh ugotovitev, podpisali že precej sporazumov. Naša ocena je, da bo veliko večji izziv množično priključevanje toplotnih črpalk zaradi vidika sočasnosti njihove uporabe, kar v mrzlih dneh pač pomeni večjo porabo električne energije, kot pa elektrifikacija prometa. To pomeni potencialno izjemen izziv predvsem za ELES kot tistega, ki skrbi za nemoteno delovanje slovenskega elektroenergetskega omrežja, prav tako pa tudi za elektro distribucijska podjetja v Sloveniji.
Danes z županom, gospodom Damjanom Anželjem podpisujem dvostranski krovni sporazum, na osnovi katerega bomo skupaj, v prihodnjih mesecih, združili kompetence naših zaposlenih zato, da bomo identificirali skupne projektne cilje na področju proizvodnje električne in toplotne energije. Slednji so realno izvedljivi, zanje bomo iskali primerne strateške partnerje in vire financiranja, predvsem na področju nepovratnih sredstev. Namen skupnega delovanja je neprofiten, v dobrobit državljank in državljanov Republike Slovenije ter tako prebivalcev Mestne občine Murska Sobota. Svoje izkušnje imamo namen deliti z ostalimi deležniki na teritoriju RS. Pri teh projektih bomo iskali tudi možne sinergije s slovenskimi gospodarskimi družbami tako na razvoju kot implementaciji investicij."

 

Mag. Gregor Goričar, koordinator direktorja družbe za strategije in inovacije v družbi ELES, pa je po zaključku dodal: "Podpisani krovni sporazum o povezovanju sektorja za ogrevanje z elektroenergetskim sistemom med družbo ELES in Mestno občino Murska Sobota je že tretji po vrsti. Pred tem je družba ELES podpisala enaka krovna sporazuma z Mestno občino Ljubljana in Energetiko Ljubljana, Mestno občino Velenje in občino Šoštanj.
Osnovni namen podpisanih sporazumov je nadaljnja identifikacija projektnih ciljev na področju oskrbe lokalnih skupnosti z električno in toplotno energijo. Identificirani projektni cilji v posamezni lokalni skupnosti nadalje predstavljajo vsebinske gradnike akcijskih načrtov, ki jih občine oz. lokalne skupnosti potrebujejo za izvedbo razogljičenja oskrbe z električno in toplotno energijo skladno z zavezami Slovenije Evropski uniji in nacionalnim energetskim podnebnim načrtom. V družbi ELES smo po skrbni analizi poglobljenih študij prišli do zaključka, da bo veliko večji izziv za elektroenergetski sistem, množično priključevanje malih toplotnih črpalk zaradi vidika sočasnosti njihove uporabe v hladnejših dneh, kar pomeni povečano porabo električne energije, kot pa bo predstavljala elektrifikacija prometa, s katero se ELES tudi intenzivno ukvarja. Slednjemu pripisujem velik izziv za družbo ELES in elektrodistribucijska podjetja v Sloveniji. Mestna občina Murska Sobota je vzorčni primer v RS zaradi potenciala geotermalne energije in obstoječih vrtin, ki predstavljajo trajnostni vir toplotne energije za tamkajšnji daljinski sistem za ogrevanje, ki trenutno uporablja za ogrevanje zemeljski plin. Družba ELES postavlja v ospredje že obstoječe daljinske sisteme za ogrevanje, kot tudi moderne sisteme 4. in 5. generacije, ki bodo predstavljali hrbtenico prehoda lokalnih skupnosti v zeleno nizko-ogljično ogrevanje na način, ki bodo izkoristili lokalne obnovljive vire energije, in hkrati zmanjšal izgube energije skozi prepotrebne energetske sanacije. Z vpeljavo koncepta dolgoročnega ogrevanja KODO želi družba ELES lokalnim skupnostim omogočiti cenovno vzdržno ogrevanje z minimalnim okoljskim odtisom v prihodnosti, v nadaljevanju zagotavljati nemoteno delovanje elektroenergetskega sistema na račun minimizacije vstopa toplotnih črpalk in zmanjšati uvozno odvisnost od energentov in električne energije v RS. Svoje znanje in izkušnje delimo regionalno in mednarodno na področju povezovanja sektorjev tako skozi evropske razvojno raziskovalne projekte, kot v organizaciji ENTSO-E, in ne nazadnje na najprestižnejših univerzah, kot je Oxford."


Župan Mestne občine Murske Sobote Damjan Anželj je ob podpisu poudaril: "Kot gospodaren in odgovoren župan v svoji občini ne želim ničesar prepuščati naključju, še posebej ne tehtnih stisk naših občank in občanov, pri katerih potrebujejo naše konkretne usmeritve in pomoč. Odločitev, da za mnenje in rešitve povprašamo največje strokovnjake pri nas in v regiji, torej družbo ELES, in združimo moči ter znanja, tako danes rezultira v pričetek sodelovanja, ki bo prinašalo konkretne koristi za naše občanke in občane ter nadalje služilo kot primer dobre prakse uspešnega povezovanja elektrogospodarstva in mestnih ter lokalnih skupnosti."  

© 2024 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAA Politika zasebnosti in piškotki/ Videonadzor/
Dostopnost/Avtorji