Sporočila za javnost

S sporočili za javnost medije obveščamo o vseh pomembnih dogodkih v družbi in o dejavnostih za zagotavljanje zanesljivega prenosa električne energije v primeru večjih izpadov daljnovodov iz omrežja.

Družba ELES z iniciativo ELES 3000 razpisuje idejni natečaj za ustvarjalni projekt v javnem prostoru

Iniciativa Eles 3000, ki jo je zasnovala družba Eles v sodelovanju s Centrom za kreativnost/MAO, v času velikih podnebnih in družbenih negotovosti opozarja na pomen medsektorskega in interdisciplinarnega sodelovanja z dinamično ustvarjalno skupnostjo za skupno vizijo boljše družbe.

Partnerji se skozi spodbujanje sodelovanja med ustvarjalci in različnimi sektorji zavzemajo za odgovoren odnos do okolja in skupnosti ter s podporo novim produkcijam omogočajo ustvarjalno raziskovanje, generiranje drugačnih idej in njihovo uresničevanje v prostoru. 

»Z izjemnimi zgodbami želimo navdihovati širšo javnost in podpirati ustvarjalno mišljenje v prizadevanju za trajnostni razvoj, spodbujanje človeških vrlin in boljši svet.«

 

Natečaj: Ustvarjalni projekt v javnem prostoru

Družba Eles v sodelovanju z Živalskim vrtom Ljubljana in Centrom za kreativnost/MAO vabi zainteresirane ustvarjalce različnih profilov – umetnike, oblikovalce, biologe, arhitekte, krajinske arhitekte, raziskovalce in druge multidisciplinarne ustvarjalce in strokovnjake, posameznike ali skupine, da v okviru natečaja oddajo predloge za ustvarjalni projekt v javnem prostoru. Natečaj temelji na zavezanosti partnerjev k trajnostnemu razvoju in uresničevanju evropskega zelenega dogovora, energetske in podnebne politike Slovenije ter Novega evropskega Bauhausa.

V sklopu natečaja bomo izbrali projektno skupino, ki bo v javnem prostoru zasnovala, oblikovala in izvedla kratkoročni in dolgoročni projekt, ki bo javnost ozaveščal o pomenu ohranjanja biotske pestrosti in spodbujal k razmisleku, kako lahko kot posamezniki prispevamo k njenemu varovanju oziroma bogatenju v mikrookolju, v katerem živimo. Z natečajem in dolgoročno realizacijo ter odkupom idej želimo ustvarjalce spodbuditi k iskanju inovativnih pristopov, idej ali rešitev v zvezi s temami, ki so v luči podnebnih sprememb izjemno pomembne za obstanek življenja na planetu.

 

Natečaj je priložnost za razvoj in realizacijo realnih in/ali spekulativnih projektov, ki skozi obravnavo problematike in iskanje skupnih prihodnosti izpostavljajo pomen ustvarjalcev pri bolj kritičnem, odgovornem, trajnostno naravnanem in transformativnem načinu našega skupnega delovanja. 

Projekt bo v imenu partnerjev vodil Center za kreativnost/MAO, javnosti ga bomo predstavili v začetku junija 2024, nagrajena dela pa bodo na ogled na razstavi v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje.  

 

Tema in izhodišče natečaja

Tematsko izhodišče kratkoročnega in dolgoročnega projekta obravnava izzive, povezane z ohranjanjem biotske pestrosti, kot jo dojemajo razširjena polja različnih strok. Ranljivost naravnega okolja kliče po ustvarjanju ustreznih pogojev in prostorov za sobivanje, ki bodo preizpraševali naše ustaljene načine mišljenja, načrtovanja okolja ter odzivanja na prihajajoče spremembe. Novi pogledi in drugačne rešitve za te kompleksne probleme so mogoči samo s spodbujanjem novih načinov sodelovanja ter izmenjav znanja med različnimi strokami in disciplinami.

Ustvarjalce spodbujamo k iskanju inovativnih pristopov, idej ali rešitev v zvezi s ključnimi temami, pomembnimi za razvoj in obstanek naše vrste in planeta. Predlog projekta naj bo (delno ali v celoti) zasnovan kot živ sistem oz. biotski inkubator za prihodnost, ki se ukvarja z zgoraj naštetimi temami ter spodbuja k razmisleku, kako lahko prispevamo k varovanju narave oziroma k njenemu bogatenju v mikrookolju, v katerem živimo. 

Predlog kratkoročnega projekta naj funkcionira kot zaključen modul in likovna celota z lastno sporočilnostjo, ki jo je mogoče najprej predstaviti kratkoročno za obdobje nekaj mesecev, v nadaljevanju dolgoročnega projekta pa aplicirati in realizirati v dolgoročno rešitev na različne površine oziroma pojavnostne medije ali na različne prostorske lokacije/objekte znotraj Živalskega vrta Ljubljana.  

 

Kdo se lahko prijavi

Natečaj je namenjen ustvarjalcem in multidisciplinarnim skupinam z različnih področij, od umetnikov, oblikovalcev, biologov, arhitektov, krajinskih arhitektov, urbanistov in raziskovalcev do drugih posameznikov ali skupin različnih profilov, aktivnih na področju umetnosti, oblikovanja, biologije, varovanja narave, arhitekture, krajinske arhitekture, prostorskega načrtovanja ter drugih disciplin, ki lahko prispevajo h koncipiranju, produkciji in predstavitvi teme in instalacije.

Prijava mora vključevati minimalno dve različni stroki – s področja ustvarjalnosti (arhitektura, oblikovanje, vizualna umetnost in/ali druge) ter s področja biologije in/ali sorodnih strok. Prijavitelje pozivamo, naj oblikujejo multidisciplinarne skupine z različnimi strokovnjaki, ki lahko pomembno pripomorejo k razvoju instalacije ali koncepta oziroma ideje.       

 

Komisija

Strokovno komisijo sestavljajo Barbara Mihelič (direktorica Živalskega vrta Ljubljana), Maja Vardjan (višja kustosinja za arhitekturo in oblikovanje, MAO), Vladimir Vidmar (vodja in kustos Male galerije Banke Slovenije) in Rok Žnidaršič (docent na Fakulteti za arhitekturo in podžupan MOL).

 

Nagradni sklad

Trem najustreznejšim predlogom bo ocenjevalna komisija podelila finančne nagrade. Nagradni sklad natečaja znaša 12.500 EUR. Nagrade se razdelijo po naslednjem ključu:

●          1. nagrada: 10.000 EUR

●          2. nagrada: 1.500 EUR

●          3. nagrada: 1.000 EUR

●          dve častni omembi 

Avtorjem zmagovalnega projekta bosta poleg nagrade na voljo tudi proračun za izvedbo kratkoročnega projekta v višini 30.000 EUR in podpora producenta (CzK/MAO). 

 

Roki in prijava

● oddaja vprašanj: 15. junij 2023  

● rok za oddajo projektov: 20. avgust 2023           

● 1. faza – izbor do treh nagrajenih predlogov: 8. september 2023    

● razgovori s tremi prijavitelji, izbranimi na prvi stopnji, in posredovanje usmeritev komisije: sredina septembra 2023  

● 2. faza – oddaja razdelanih predlogov, pripravljenih na podlagi usmeritev žirije: 3. december 2023

● odločitev o zmagovalnem predlogu in podpis pogodbe: 18.–30. december   

● razvoj projekta: od januarja do začetka junija 2024 

● predstavitev in trajanje kratkoročnega projekta: začetek junija do konca decembra 2024

 

Povezava do celotne razpisne dokumentacije:

https://czk.si/priloznosti/eles-3000-ustvarjalni-projekt-v-javnem-prostoru/

 

 

Izjave 

mag. Uroš Salobir, direktor Področja za strateške inovacije družbe ELES

»V družbi ELES, ki je ključni člen energetske stabilnosti v regiji z enim od tehnološko najnaprednejših omrežij, smo za uresničevanje našega poslanstva in vrednot v širšem družbenem, tehnološkem, znanstvenem in kulturnem kontekstu vzpostavili platformo ELES 3000. Njen cilj je z izjemnimi zgodbami navdihovati širšo javnost ter podpirati ustvarjalno mišljenje v prizadevanju za čisto okolje, spodbujanje človeških vrlin in boljši svet. V okviru te iniciative smo v sodelovanju z Živalskim vrtom Ljubljana in Centrom za kreativnost/MAO pripravili javni natečaj, s katerim želimo ustvarjalce in strokovnjake različnih strok spodbuditi k oddaji predloge za ustvarjalni projekt, ki bo javnost ozaveščal o pomenu ohranjanja biotske pestrosti in spodbujal k razmisleku, kako lahko kot posamezniki prispevamo k njenemu varovanju oziroma bogatenju v mikrookolju, v katerem živimo.«

 

Barbara Mihelič, direktorica ZOO Ljubljana

»Biotska raznovrstnost ima svojo neodtujljivo intrinzično vrednost in mesto. Poleg tega pa je bistvena za ekosistemske storitve, tj. storitve, ki izvirajo iz narave, kot so opraševanje, uravnavanje podnebja, zaščita pred poplavami, rodovitnost tal ter proizvodnja hrane, goriva, vlaken in zdravil. Ključnega pomena pa je tudi za človekovo blaginjo, saj zagotavlja storitve, ki podpirajo družbe in naša gospodarstva. Ker smo že dalj časa priča nenehnemu izgubljanju biotske raznovrstnosti, kar ima daljnosežne posledice za naravni svet in človekovo blaginjo, je še toliko bolj pomembno, da se njenega pomena zavedamo vsi in da razmišljamo o načinih, kako jo ohranjati ali ponovno vzpostavljati. Do leta 2030 bo več kot dve tretjini prebivalstva živelo v mestih in urbanih okoljih. Pri tem bo obstoječa biodiverziteta iz mest v veliki meri izrinjena, zaradi česar bodo brez ustreznih ukrepov tudi prebivalci vedno bolj izgubljali stik z biotsko raznovrstnostjo ter realno predstavo o njej in o njeni neodtujljivi povezanosti z našim obstojem.«

 

mag. Anja Zorko, vodja Centra za kreativnost

»V Centru za kreativnost verjamemo, da imata kultura in ustvarjalnost ogromen intelektualni, inovacijski, družbeni in tudi gospodarski potencial. S svojo senzibilnostjo, odprtostjo za eksperimentiranje in kritičnim mišljenjem izzivata, preizprašujeta ter dvomita v ustaljene sisteme in načine razmišljanja, s čimer delujeta kot nosilca sprememb, inovacij, gospodarskega in družbenega napredka ter blaginje. Danes postaja jasno, da tako kompleksnih problemov in izzivov, s katerimi se sooča naša družba, ne moremo več reševati v silosih. Potrebujemo partnerstva, načine dela, soustvarjanja in sodelovanja, ki imajo moč ustvarjati drugačne rešitve. Prav zato je preplet kulture, znanosti, tehnologije in gospodarstva tako pomemben – da se lahko ti navidezno različni svetovi srečujejo, se drug od drugega učijo in ustvarjajo ekosistem, v katerem vznikajo drugačne, bolj vključujoče ideje.«

© 2024 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAA Politika zasebnosti in piškotki/ Videonadzor/
Dostopnost/Avtorji