Sporočila za javnost

S sporočili za javnost medije obveščamo o vseh pomembnih dogodkih v družbi in o dejavnostih za zagotavljanje zanesljivega prenosa električne energije v primeru večjih izpadov daljnovodov iz omrežja.

Slavnost ob podpisu pogodbe za projekt GreenSwitch v okviru devetega energetskega investicijskega foruma v Kopenhagnu

København, 12. junij 2023 – Predstavniki konzorcija projekta GreenSwitch in Evropske izvajalske agencije za podnebje, infrastrukturo in okolje so v prisotnosti visokih predstavnikov Evropske komisije slavnostno obeležili podpis sporazuma o sofinanciranju projekta v okviru programa Instrument za povezovanje Evrope.

Za izvajanje projekta GreenSwitch bo Evropska komisija prispevala več kot 73 milijonov evrov. Slovesnost je potekala v okviru dvodnevnega Foruma energetske infrastrukture v Københavnu.

Forum energetske infrastrukture 2023 sta danes slavnostno otvorila komisarka za energijo Kadri Simson in danski minister za podnebje, energijo in infrastrukturo Lars Aagaard. Govorca sta poudarila pomen čimprejšnje energetske preobrazbe, pri čemer je komisarka še posebej izpostavila nujnost podpore projektom, kot je GreenSwitch. To se je še dodatno potrdilo v razpravi o tem, kako pospešiti vzpostavitev energetske infrastrukture Evropske Unije, kjer so predstavniki ključnih organizacij, ENTSO-E, ENTSO-G, ACER in drugi, zbranim predstavili izhodišča in ukrepe Evropske komisije za pospešitev zelenega prehoda.

Del uvodnega panela foruma je bil namenjen obeležitvi podpisa sporazuma o sofinanciranju projekta GreenSwitch v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope. Direktor področja strateških inovacij družbe ELES, mag. Uroš Salobir, je v imenu konzorcija v nagovoru izrazil veliko zadovoljstvo, da je Evropska komisija v GreenSwitchu prepoznala projekt, ki bo pomembno prispeval k reševanju izzivov, povezanih z zelenim prehodom, in ga uvrstila na seznam projektov skupnega evropskega interesa. Ob tej priložnosti se je obenem zahvalil Evropski komisiji in predstavnikom agencije CINEA za pomoč in sodelovanje, pristojnim ministrstvom vseh treh držav, še posebej pa slovenskega ministrstva za okolje, podnebje in energijo, za podporo ter ne nazadnje tudi vsem partnerjem na projektu, ki so od vsega začetka verjeli v idejno zasnovo in številne dobrobiti, ki jih ta skupni projekt prinaša. 

Slovesnosti so se udeležili tudi predstavniki partnerjev projekta in ob tej priložnosti poudarili njegov pomen tako na ravni posameznih podjetij kot tudi regij in držav. 

»Priznanje projekta v evropskem prostoru predstavlja za ELES kot koordinatorja konzorcija izjemno veliko motivacijo tako za izvedbo projekta kot tudi načrtovanje novih projektov in rešitev, potrebnih za čim hitrejši in uspešnejši zeleni prehod. ELES bo v okviru projekta vgradil naprave za regulacijo pretokov moči, sistem za oceno prenosnih zmogljivosti visokonapetostnih daljnovodov in transformatorjev, visokonapetostne priključke za polnilne parke velikih obremenitev ter sistem za odvzem odvečne toplote iz visokonapetostnih transformatorjev«, je izpostavil mag. Aleksander Mervar, direktor družbe ELES.

»Za distribucijsko podjetje Elektro Celje predstavlja projekt GreenSwitch celovit pristop k uvajanju različnih elementov in rešitev pametnega omrežja. Ti elementi bodo omogočili večjo možnost integracije obnovljivih virov električne energije ter povečali varnost oskrbe odjemalcev z električno energijo v srednje napetostni infrastrukturi. S pomočjo napredne telekomunikacijske tehnologije bomo izboljšali nadzor nad omrežjem in z vgradnjo napredne stikalne opreme vzpostavili osnovo za sistemsko analizo ter omogočili vodenje z naprednim distribucijskim sistemom vodenja. Napreden nadzor nad elementi omrežja bo omogočil učinkovitejšo izrabo obstoječe distribucijske infrastrukture, kar predstavlja osnovo za optimalno delovanje distribucijskega omrežja,« je povedal mag. Boris Kupec, predsednik uprave.

"Sodelovanje v projektu GreenSwitch je za Elektro Gorenjska odlična priložnost za izboljšanje in posodobitev našega omrežja. Načrtovane aktivnosti so ključne za uresničevanje našega poslanstva zagotavljanja trajnostne energije in omogočanja zelenega prehoda. Še dodatno bodo prispevale k temu, da bo naše omrežje najbolj odporno in zanesljivo v Sloveniji ter da bomo vzpostavili sistem za večjo prožnost omrežja. Tako bomo zagotavljali odlično kakovost oskrbe z električno energijo ob vključevanju večjega števila obnovljivih virov. Pomemben del projekta je tudi izmenjava različnih izkušenj in sodelovanje med partnerji v prihodnje, saj smo vsi na koncu priključena na isto omrežje,« je izpostavil dr. Ivan Šmon, predsednik uprave Elektro Gorenjska.

»Elektro Ljubljana verjame v ogljično nevtralno družbo ter zeleno in trajnostno prihodnost, k uresničevanju te vizije pa bo prispevalo tudi sodelovanje v projektu GreenSwitch. Projekt bo zagotovil 8,5 milijona evrov sofinanciranja ključnih naložb v primarnem omrežju, ki bodo družbi omogočile avtomatizacijo razdelilnih postaj, digitalizacijo sistema in integracijo novih tehnologij ter s tem izboljšanje kakovosti oskrbe z električno energijo za vse uporabnike,« je poudaril Urban Likozar, predsednik uprave.

»HEP sistemski operater distribucijskega omrežja želi z razvojem naprednega distribucijskega omrežja uresničiti vse evropske in svoje poslovne cilje. Pomen naprednega distribucijskega omrežja namreč močno narašča z naraščanjem porabe električne energije in vse večjim deležem proizvodnje iz obnovljivih virov energije. Sodelovanje našega podjetja v projektu GreenSwitch je še en dokaz, da na visoko reguliranem področju distribucije z interaktivnim delovanjem do naših odjemalcev in udeležencev na trgu z električno energijo krepimo lojalnost in ustvarjamo predpogoje za učinkovito razvojno prakso in nove poslovne modele. S projektom GreenSwitch usmerjamo vire v energetski prehod, da bomo pripravljeni izpolniti zahteve naših odjemalcev, ob upoštevanju doseganja podnebnih ciljev zelene energije do leta 2030,« je povedal Ivan Periša, direktor Sektorja za vodenje elektroenergetskega sistema. 

»Kot vsi sistemski operaterji prenosnih omrežij v Evropi se tudi HOPS sooča z izzivi pri zagotavljanju varnega delovanja omrežja z visoko penetracijo obnovljivih virov energije. V projektu GreenSwitch je predvidena vgradnja novega faznega prečnega transformatorja v RTP Gračac ter zamenjave vodnikov na daljnovodu Senj-Brinje z visokotemperaturno tehnologijo za povečanje prenosne zmogljivosti za integracijo OVE. Aplikacije prenosnega sistema bodo nadgrajene z novimi funkcijami, ki bodo zagotavljale dispečersko podporo za učinkovitejše in varnejše delovanje omrežja,« je poudaril Igor Ivanković, direktor družbe HOPS.

»Ta projekt je prvi projekt Instrumenta za povezovanje Evrope, v katerem sodeluje avstrijski distribucijski sistem,« je povedal Reinhard Draxler, izvršni direktor družbe Kelag. »Sodelovanje s slovenskimi in hrvaškimi partnerji je zelo dragoceno, saj se kot operaterji omrežij soočajo s podobnimi izzivi kot mi,« je dodal Reinhard Draxler. »Uporabniki omrežja bodo imeli tako posredne kot neposredne koristi od projekta GreenSwitch,« je pojasnil Michael Marketz, generalni direktor podjetja Kärnten Netz. »V našem interesu je, da so elektroenergetska omrežja nadgrajena tako, da bodo ustrezala njihovim zahtevam oziroma pričakovanjem. To je edini način za prehod s fosilne na obnovljivo proizvodnjo električne energije,« je izpostavil Michael Marketz.

 

O projektu GreenSwitch

Konzorcij podjetij iz Avstrije (Kärnten Netz), Hrvaške (HEP-ODS, HOPS) in Slovenije (Elektro Celje, Elektro Gorenjska, Elektro Ljubljana, ELES) je leta 2021 začel pripravljati projekt, ki bo omogočal hitrejšo zeleno preobrazbo elektroenergetskega sektorja, vključevanje novih obnovljivih virov energije in učinkovitejšo izrabo obstoječe elektroenergetske infrastrukture. Projekt so prijavili na peti seznam projektov skupnega evropskega interesa (PCI – Projects of Common Interest) s področja pametnih omrežij, kamor je bil 19. novembra 2021 tudi uvrščen. To je bil predpogoj, da je konzorcij lahko kandidiral za sredstva iz evropskega programa Instrument za povezovanje Evrope (Connecting Europe Facility). Evropska komisija je ocenila, da gre za projekt, ki bo pomembno prispeval k reševanju izzivov, povezanih z zelenim prehodom, in konzorciju odobrila 50-odstotno sofinanciranje investicije.  

Ključne aktivnosti:

- povečati nadzor nad elektroenergetskim omrežjem,  

- izboljšati upravljanje pretokov moči v prenosnem omrežju, 

- povečati čezmejne zmogljivosti na prenosnem in distribucijskem omrežju, 

- poskrbeti za čim boljšo izkoriščenost obstoječe infrastrukture, 

- omogočiti vključevanje vedno večjih količin obnovljivih virov v omrežje,

- povečati  kakovost in zanesljivost dobave električne energije, ter 

- vzpostaviti  sodelovanje s prometnim sektorjem ter sektorjem ogrevanja in hlajenja. 

 

© 2024 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAA Politika zasebnosti in piškotki/ Videonadzor/
Dostopnost/Avtorji