Novice

Družba ELES je zavezana javnemu delovanju. Novice so namenjene vsem, ki jih naše delovanje zanima.

Združitev družb BSP, SEEPEX in HUPX v skupino Adex bo izboljšala storitev trgovanja z elektriko v Sloveniji, Srbiji in na Madžarskem

Madžarska borza elektrike HUPX se je pridružila Adex Skupini z namenom, da bi okrepila in razširila delovanje regionalne borze z elektriko v srednje vzhodni in jugovzhodni Evropi (CEE-SEE).

Beograd / Ljubljana / Budimpešta / Pariz, 25. marec 2024

Madžarska borza elektrike HUPX se je pridružila Adex Skupini z namenom, da bi okrepila in razširila delovanje regionalne borze z elektriko v srednje vzhodni in jugovzhodni Evropi (CEE-SEE). Adex Skupina je s tem postala najbolj likvidno središče promptnega trgovanja z elektriko na tem območju.

Ta premik spodbuja energetski prehod in konsolidacijo razdrobljenih lokalnih trgov ter služi kot pospeševalnik uvajanja bodočega enotnega evropskega trga v regiji. To za udeležence na trgu pomeni poenoten dostop do enotnega trgovalnega in klirinškega sistema v Sloveniji, Srbiji in na Madžarskem. Povsem optimizirani procesi bodo sedanjim in prihodnjim članom zagotovili poenostavljen dostop do storitev borze. Energetske borze znotraj Adex Skupine, s sedežem v Budimpešti, bodo združevale strokovno znanje več podružnic skupaj z usklajenimi pravili borze, enotnim sistemom za trgovanje in enotnim sistemom za izvedbo kliringa.

Adex Skupina je lastnik BSP, HUPX in SEEPEX. MAVIR, ELES, EMS in EPEX SPOT pa so solastniki Adex Skupine. Skupina je bila ustanovljena z namenom vključevanja trenutnih in bodočih partnerjev iz regije.

BSP, HUPX in SEEPEX ostajajo imenovani operaterji trga z elektriko in bodo tudi v prihodnje obdržali svoje IOTEE licence.

Po odobritvi s strani ustreznih organov pričakujemo, da bo razširjena Adex skupina začela delovati v drugi polovici leta 2024.

Adex Skupina d.o.o., prva regionalna borza elektrike za srednjo in jugovzhodno Evropo, je bila uradno ustanovljena 23. decembra 2022 v Ljubljani z ustanovnimi članicami ELES, EMS in EPEX SPOT ter dvema hčerinskima družbama v stoodstotni lasti (BSP in SEEPEX). Več kot 60 članov trguje z elektriko na promptnih trgih BSP in SEEPEX. Obseg trgovanja na trgih Adex Skupine je za leto 2023 znašal 16,3 TWh. Sedež Adex Skupine se bo v drugi polovici leta 2024 preselil v Budimpešto, ko bo HUPX postala njena tretja podružnica v popolni lasti. Za več informacij, prosimo obiščite www.adex-spot.com.

ELES, d.o.o. je operater kombiniranega prenosnega in distribucijskega elektroenergetskega omrežja Republike Slovenije in upravlja z omrežjem daljnovodov 400 kV, 220 kV in 110 kV v skupni dolžini 3.113 km. ELES geografsko na stičišču med zahodno, vzhodno in južno Evropo obvladuje osnovo tranzitnih tokov in zagotavlja zanesljiv prenos in distribucijo v več sosednjih državah. Za več informacij obiščite www.eles.si.

Delniška družba Elektromreža Srbije (EMS) je operater prenosnega sistema v Republiki Srbiji, katerega naloga je zagotavljanje varnega in zanesljivega prenosa električne energije, učinkovito upravljanje prenosnega sistema ter zagotavljanje optimalnega in trajnostnega razvoja. EMS upravlja omrežje daljnovodov 400 kV, 220 kV in 110 kV s skoraj 10.000 km in upravlja osem medobmočnih zmogljivosti s sosednjimi operaterji prenosnih omrežij v celoti v skladu s pravili in praksami ENTSO-E. Za več informacij obiščite www.ems.rs.

Evropska borza električne energije EPEX SPOT SE in njene podružnice upravljajo fizične kratkoročne trge z elektriko v 13 državah: Srednja Zahodna Evropa, Švica, Združeno kraljestvo, Nordijske države in Poljska. Poleg tega EPEX SPOT na novo ponuja rešitve lokalne prilagodljivosti trga in dražbe jamstev o izvoru, in sicer z namenom da bi spodbudili integracijo obnovljivih virov energije in povečali sodelovanje potrošnikov in proizvajalcev na trgu elektrike. Kot del EEX Group, skupine podjetij, ki služi mednarodnim trgom surovin, je EPEX SPOT zavezan ustvarjanju vseevropskega trga z elektriko. HGRT, holding operaterjev prenosnih sistemov, ima preostalih 49 % lastniškega kapitala. Več kot 380 članov je leta 2023 na EPEX SPOT trgovalo s 718 TWh električne energije. Za več informacij obiščite www.epexspot.com.

MAVIR d.o.o. upravlja madžarski elektroenergetski sistem. Ima licenco sistemskega operaterja prenosnega omrežja in zagotavlja ustrezne rezervne zmogljivosti za proizvodnjo in prenos. MAVIR d.o.o. nadzoruje in izboljšuje sredstva prenosnega sistema, vzdržuje stabilno oskrbo z električno energijo, podpira širitev trga in zagotavlja enakopraven dostop vsem uporabnikom sistema. Podjetje se koordinira s sosednjimi sistemi in izvaja strokovne mednarodne aktivnosti. Nenazadnje, MAVIR d.o.o. razvija strategijo omrežja in predlaga razvoj generatorskih skupin. Za več informacij obiščite www.mavir.hu.

HUPX d.o.o. upravlja madžarsko borzo elektrike. Ima licenco nacionalnega regulativnega organa Madžarske (MEKH) kot NEMO. Z reguliranjem trga in zagotavljanjem trgovinskega okvira HUPX spodbuja likvidnost in podpira pretok obratnega kapitala v regiji. Njegove glavne dejavnosti vključujejo zagotavljanje referenčnih cen in borzo, platformo za trgovanje, ki pomaga pri razvoju madžarskega trga elektrike. Transparentni, poenoteni tržni mehanizmi in liberalizirano tržno delovanje zagotavljajo varnost domače oskrbe z energijo in stroškovno učinkovitost trgovanja, kar vodi v rast razvoja in naložb v elektroenergetskem sektorju. Za več informacij obiščite www.hupx.hu.

© 2024 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAA Politika zasebnosti in piškotki/ Videonadzor/
Dostopnost/Avtorji