Prehod 220kV omrežja na 400 kV Beričevo–Divača: začasna zamrznitev aktivnosti

Priprava DPN napreduje skladno z zakonodajo

Na podlagi predlogov javnosti v času posvetov konec leta 2013 in smernic nosilcev urejanja prostora je bilo obravnavanih 14 odsekov na trasah obeh variant, s katerimi sta bili optimizirani trasi, ki sta bili predstavljeni v sklepu Vlade RS o pripravi državnega prostorskega načrta. Spomladi leta 2015 so bili izdelani osnutki vseh gradiv za izvedbo javne razgrnitve študije variant, vključno z okoljskim poročilom in dodatkom za varovana območja. Okoljsko poročilo je bilo predloženo v postopek pridobitve preliminarnega mnenja o njegovi ustreznosti, ki pa ni bilo pridobljeno, temveč je več nosilcev urejanja prostora zahtevalo dopolnitve. V tem času je prišlo tudi do spremembe podatkov o območjih, po katerih potekata obe varianti, zato zdaj poteka dopolnjevanje dokumentacije z upoštevanjem veljavnih podatkov o okolju in usklajevanje z zahtevami varstvenih nosilcev urejanja prostora. Vse optimizacije (trenutno na 15 odsekih) se bodo upoštevale pri primerjavi obeh variant. Dopolnjena gradiva bodo recenzirali na pristojnih ministrstvih in nato sledi javna razgrnitev študije variant. Ta je predvidena pred poletjem 2016, potekala bo v vsaki občini in na Ministrstvu za okolje in prostor. V času javne razgrnitve bo na voljo najmanj 30 dni za podajanje pripomb in predlogov. V tem času bodo izvedene javne obravnave. Takrat bo tudi priložnost, da se zainteresirani krajani vključijo v postopek ter predložijo pripombe in predloge. Prejete pripombe in predlogi bodo strokovno obravnavani v stališčih do pripomb in predlogov javnosti ter smiselno vključeni v predlog najustreznejše variante, o kateri odloča Vlada RS.

Izbrana varianta bo podrobno preučena, dodatno optimizirana in predstavljena v osnutku državnega prostorskega načrta, poročilu o vplivih na okolje in drugih strokovnih podlagah. Ponovna javna razgrnitev z zbiranjem mnenj in pobud bo organizirana v fazi osnutka Državnega prostorskega načrta za prehod 220 kV omrežja na 400 kV od Beričevega do Divače, to bo predvidoma leta 2017. Celoten postopek je prikazan na sliki.