Prehod 220kV omrežja na 400 kV Beričevo–Divača: začasna zamrznitev aktivnosti

Začetek delovanja delovne skupine za posvetovanje

Aprila 2015 je bil organiziran prvi sestanek predstavnikov civilnih iniciativ in drugih deležnikov, na katerem je bil obravnavan osnutek imenovanja delovne skupine, ki je pokazal precejšnje razlike v pričakovanjih med deležniki. Osnutek imenovanja je bil decembra 2015 dopolnjen in predstavljen vsem deležnikom. Z upoštevanjem predlogov, ki so jih podali člani delovne skupine (DS) na pripravljalnem sestanku, so bili v prvih tednih leta 2016 izpolnjeni osnovni pogoji za zagon njenega delovanja. Kot je znano, je osnovni namen delovne skupine posvetovanje o predlogih optimizacij in še učinkovitejše vključevanje javnosti v postopek priprave državnega prostorskega načrta za prehod 220 kV omrežja na 400 kV Beričevo–Divača, s končnim ciljem povečati sprejemljivost daljnovoda v lokalnem okolju (Zabeležka).

Delovna skupina je komunikacijsko in posvetovalno telo ter nima pristojnosti sprejemanja odločitev o izboru prostorske ali tehnične rešitve. Člani delovne skupine so imenovani predstavniki Ministrstva za okolje in prostor, Direktorata za prostor, graditev in stanovanja, Ministrstva za infrastrukturo, Direktorata za energijo, družbe ELES, državnih varstvenih nosilcev urejanja prostora, lokalnih skupnosti in civilnih iniciativ na območju umeščanja tega daljnovoda v prostor.

Na podlagi razprave in zaključkov decembrskega sestanka je bil še z zadnjimi predlogi dopolnjen Sklep o imenovanju delovne skupine, ki ga je nato 21. januarja 2016 podpisala ministrica za okolje in prostor Irena Majcen (Sklep). Sklep določa osnovne okvire za delovanje DS (namen, članstvo, vloge in pristojnosti, naloge, načela delovanja, organiziranost ipd.), vsa odprta vprašanja in različne podrobnosti glede vsebinskih vidikov in tudi glede delovanja DS pa bodo uvrščena na program rednih sestankov delovne skupine.

© 2024 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAA Politika zasebnosti in piškotki/ Videonadzor/
Dostopnost/Avtorji