Videonadzor

O upravljavcu videonadzora

Upravljavec videonadzora je družba ELES, sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja (skrajšana firma: ELES, d.o.o.), Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana, matična številka 5427223000.

Družba ELES, d.o.o. na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije izvaja gospodarsko javno službo sistemskega operaterja prenosa električne energije. V elektroenergetski sistem so vključeni proizvajalci električne energije, prenosno in distribucijsko elektroenergetsko omrežje ter uporabniki. Proizvajalci električno energijo proizvedejo, nato potuje po prenosnem in distribucijskem elektroenergetskem omrežju do uporabnikov, ki električno energijo potrebujejo za opravljanje različnih dejavnosti. Prenosno omrežje je namenjeno tudi uvozu, izvozu in tranzitu električne energije med elektroenergetskimi sistemi sosednjih držav.

Prenosno omrežje je visokonapetostno elektroenergetsko omrežje, ki ga sestavljajo trije napetostni nivoji (400 kV, 220 kV in 110 kV napetostni nivo). ELES skrbi za:

  • 828 kilometrov daljnovodov na 400 kV napetostnem nivoju,
  • 328 kilometrov daljnovodov na 220 kV napetostnem nivoju,
  • 1926 kilometrov daljnovodov na 110 kV napetostnem nivoju in
  • 31 kilometrov kablovodov na 110 kV napetostnem nivoju.

Elektroenergetski sistem Slovenije je povezan tudi s sosednjimi elektroenergetskimi sistemi. Z Avstrijo nas povezujeta dva 400 kV daljnovodna sistema in 220 kV daljnovod, z Italijo 400 kV in 220 kV daljnovod, s Hrvaško štirje 400 kV daljnovodni sistemi, dva 220 kV daljnovoda in trije 110 kV daljnovodi ter z Madžarsko 400 kV daljnovod.

ELES dejavnost izvaja v 21 lastniških objektih, od tega 14 razdelilnih transformatorskih postajah, 1 razdelilni postaji in 1 transformatorski postaji ter v 56 solastniških objektih, v katerih si lastništvo objektov deli s proizvajalci električne energije, podjetji za distribucijo električne energije in drugimi.

ELES je skladno s 45. členom Zakona o oskrbi z električno energijo zavezan skrbeti za varno, zanesljivo in učinkovito obratovanje, graditev in vzdrževanje prenosnega sistema. Za zagotovitev vseh zakonskih zahtev in s tem neprekinjenega prenosa električne energije je ELES vzpostavil tehnični sistem varovanja svojih objektov, v okviru katerega izvaja tudi videonadzor.

 

Izvajanje videonadzora in kje lahko dobite več informacij

ELES izvaja videonadzor z namenom varovanja ljudi in premoženja, takšnega namena pa ni mogoče doseči z milejšimi sredstvi. Z videonadzorom se prav tako zagotavlja nadzor vstopa/izstopa v prostore oziroma iz poslovnih prostorov ELES. Prav tako je videonadzor potrebno izvajati zaradi varovanja tajnih podatkov in varovanja poslovnih skrivnosti.

Lokacije, kjer se izvaja videonadzor so ustrezno označene z obvestilom. Obvestilo posameznikom je izdelano skladno s členom 13. Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (v nadaljevanju Splošna uredba o varstvu podatkov - GDPR) glede obdelave osebnih podatkov v evidenci podatkov o izvajanju videonadzora ter 76. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22, v nadaljevanju ZVOP-2).

V primeru vprašanj v zvezi videonadzora nam pišite na elektronski naslov korporativna.varnost@eles.si

Za kontakt z odgovorno osebo za zbirko videoposnetkov se obrnite na korporativna.varnost@eles.si.

Kontakt pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (DPO) v družbi ELES, d.o.o.: dpo@eles.si.

Pravne podlage za izvajanje videonadzora in obdelavo osebnih podatkov

Pravni podlagi za izvajanje videonadzora in obdelavo osebnih podatkov sta točka f člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov – GDPR in 76. člen ZVOP-2. Po določbi 6(1) f je videonadzor zakonit, če je potreben za izpolnitev zakonitega interesa, za katerega si prizadeva upravljavec.

ELES na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije opravlja javno službo dejavnosti sistemskega operaterja prenosnega omrežja na območju Republike Slovenije. ELES skrbi za varen, zanesljiv in neprekinjen prenos električne energije, kar je mogoče zagotavljati izključno z zagotavljanjem določenih ukrepov na področju varovanja ljudi in premoženja družbe, med drugim z izvajanjem videonadzora v okviru varovanih območij ELES.

Interni predpis družbe ELES, ki ureja področje videonadzora je Pravilnik kontrola vstopa in videonadzor, PR I 4.2.4. Varstvo osebnih podatkov ureja Pravilnik o varovanju osebnih podatkov, PR I 4.2.8.

Katere vrste osebnih podatkov zbiramo in obdelujemo?

ELES vodi evidenco uporabe videonadzornega sistema, iz katere so razvidne vrste osebnih podatkov (posnetki sistema) in nameni njihove obdelave.

Zbirka osebnih podatkov videonadzora vsebuje:

  • posnetek posameznika (slika),
  • podatek o lokaciji,
  • datum in čas posnetka.

Do zgodovinskih posnetkov videonadzornega sistema lahko izključno na podlagi sklepa nadrejene pooblaščene osebe dostopa operater nadzornega centra ELES, ki opravi izvoz posnetka, pregled posnetkov pa opravi tričlanska komisija, imenovana s sklepom odgovorne osebe ELES.

Obdelava osebnih podatkov ne temelji na privolitvi posameznika. Vstop v objekte ELES in varovana območja ELES ni mogoč na način, da bi se posameznik izognil videonadzoru.

Neobičajne nadaljnje obdelave osebnih podatkov

Videonadzor omogoča spremljanje dogajanja v živo. Zvočna intervencija v primeru spremljanja dogajanja v živo ni omogočena.

Posnetkov videonadzornega sistema ELES ne posreduje v tretje države ali mednarodnim organizacijam.

Osebne podatke pridobljene z videonadzornim sistemom posredujemo tretjim osebam (pristojne državne institucije), če obveznost posredovanja družbi nalaga zakon.

Kdo so uporabniki vaših osebnih podatkov, pridobljenih z videonadzornim sistemom?

Osebne podatke, ki jih ELES pridobi z videonadzornim sistemom uporabljajo zaposleni ELES in pogodbeni partnerji na področju zagotavljanja varnosti oseb in premoženja, skladno z vsakokratno veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov, varovanja poslovnih skrivnosti in zakonodaje na področju zasebnega varovanja. Dostop do podatkov je omogočen izključno zaposlenim z ustreznimi pooblastili in pravicami za dostop do podatkov. Pogodbeni partner na področju zagotavljanja varnosti oseb in premoženja ima vpogled v posnetke izključno za potrebe varovanja premoženja in ljudi pod pogojem, da izpolnjuje vse zakonske zahteve za izvajanje zasebnega varovanja.

Vsak vpogled ali uporaba posnetkov videonadzornega sistema je zabeležena v evidenci vpogledov (uporabe), iz katere je razvidno kateri podatki so bili obdelani, kdaj in kako so bili uporabljeni, komu so bili posredovani, kdo je izvedel dejanja obdelave, kdaj in s kakšnim namenom oziroma z navedbo pravne podlage vpogleda oziroma obravnave. Za vsak vpogled ali uporabo posnetkov je zagotovljena revizijska sled.

Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke, pridobljene z videonadzornim sistemom?

Posnetki videonadzora se brišejo po treh mesecih od nastanka.

Posnetki varnostnih dogodkov in incidentov se za potrebe preiskave dogodkov/incidentov hranijo največ eno leto.

ELES vaše osebne podatke hrani in varuje na način, da ne bo prišlo do neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam.

Vaše pravice in kako jih lahko uresničujete?

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od upravljavca dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki. V kolikor je temu tako, ima posameznik pravico za dostop do lastnih osebnih podatkov in informacij skladno z določbami 15. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov, postopkovna pravila so urejena v 11. in 12. členu omenjene uredbe.

Pisno zahtevo za uveljavitev pravic posredujte na elektronski naslov: korporativna.varnost@eles.si ali na sedež družbe ELES, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana s pripisom »Služba za korporativno varnost«.

Če menite, da ELES vaše zahteve ni ustrezno obravnaval oz. jo je zavrnil, se lahko pritožite pri Informacijskem pooblaščencu v roku 15 dni od prejema zavrnilnega odgovora na naslov Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana ali gp.ip@ip-rs.si. Roka za vložitev pritožbe zaradi molka ni.

Vzorčni obrazci za vložitev zahtev in pritožb, ki vam bodo v pomoč pri uresničevanju vaših pravic so na voljo na spletni strani Informacijskega pooblaščenca https://www.ip-rs.si/obrazci/.

Pripravil: Služba za korporativno varnost

Ljubljana, 19. 4. 2023

© 2024 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAA Politika zasebnosti in piškotki/ Videonadzor/
Dostopnost/Avtorji