Novice

Družba ELES je zavezana javnemu delovanju. Novice so namenjene vsem, ki jih naše delovanje zanima.

Razpis za financiranje raziskovalno aplikativnega projekta in doktorske disertacije

Razpis za financiranje raziskovalno aplikativnega projekta in doktorske disertacije z naslovom Optimizacija trgovanja električne energije na harmoniziranem Evropskem trgu električne energije s hkratno optimizacijo regijske in medregijske zanesljivosti obratovanja

1. Predmet razpisa

Predmet razpisa za financiranje raziskovalno aplikativnega projekta in doktorske disertacije z naslovom Optimizacija trgovanja električne energije na harmoniziranem Evropskem trgu električne energije s hkratno optimizacijo regijske in medregijske zanesljivosti obratovanja (v nadaljevanju: raziskovalno aplikativni projekt) je financiranje izvajanja raziskovalno aplikativnega projekta.

Namen razpisa je izbor:

 • raziskovalca, ki bo začel z usposabljanjem za pridobitev doktorata znanosti;
 • mentorja, ki bo usmerjal raziskovalca pri študiju in izdelavi doktorske disertacije; in
 • raziskovalne organizacije, ki bo zagotovila akreditiran doktorski študijski program in raziskovalno infrastrukturo, za izvedbo raziskovalno aplikativnega projekta in doktorske disertacije z naslovom Optimizacija trgovanja električne energije na harmoniziranem Evropskem trgu električne energije s hkratno optimizacijo regijske in medregijske zanesljivosti obratovanja.

V razpisu je zagotovljena enakost med spoloma in preprečena vsakršna diskriminacija med osebami, ki kandidirajo za raziskovalca. Uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

 

2. Financiranje

Financiranje raziskovalno aplikativnega projekta bo opredeljeno s pogodbo o financiranju in skladno s trajanjem akreditiranega programa doktorskega študija raziskovalne organizacije v prijavi. Predvideni okvirni letni obseg sredstev znaša za vsako posamezno pogodbeno leto največ 40.000,00 EUR.

Predvideni začetek financiranja izvajanja raziskovalno aplikativnega projekta je z začetkom šolskega leta 2021/2022.

 

3. Vsebina

Raziskovalno aplikativni projekt je sestavljen iz dveh delov:

 1. Raziskovalni del je namenjen izpolnjevanju obveznosti doktorskega študijskega programa, znanstveni obravnavi metod za optimizacijo trgovanja z električno energijo na harmoniziranem Evropskem trgu električne energije s hkratno optimizacijo regijske in medregijske zanesljivosti obratovanja in izdelavi doktorske disertacije.
 2. Aplikativni del je namenjen pridobivanju praktičnih izkušenj raziskovalca pri reševanju stvarnih tehničnih ali gospodarskih problemov družbe. Vsebino aplikativnega dela bosta družba ELES, d.o.o. (v nadaljevanju: družba) in prijavitelj določila skupaj.

Raziskovalni del je osredotočen na naslednje aktivnosti:

 1. optimizacija trgovanja z električno energijo na harmoniziranem evropskem trgu upoštevajoč FB in NTC zmogljivosti;
 2. vključitev regijske in medregijske sigurnosti obratovanja v optimizacijo trgovanja;
 3. razvoj metode za hkratno optimizacijo trgovanja in sigurnosti obratovanja EES;
 4. ugotovitev in obravnavo vplivov hkratne optimizacije trgovanja in sigurnosti obratovanja EES na dobrobiti trgovanja in stroške popravnih ukrepov;
 5. opredelitev prednosti in slabosti hkratne optimizacije trgovanja in zanesljivosti obratovanja EES in vpliv posameznih ukrepov na izbiro optimizacijskega algoritma/čas in ponovljivost optimizacije;
 6. oblikovanje predloga delitve stroškov popravnih ukrepov za zagotavljanje zanesljivosti obratovanja EES, ki izhajajo iz takšne optimizacije.

Raziskovalec raziskovalno aplikativni projekt zaključi z uspešnim zagovorom doktorske disertacije in izpolnjevanjem pogojev aplikativnega dela, kot je to določeno v pogodbi.

 

4. Prijavitelj

Na razpis se lahko prijavijo kandidat za raziskovalca, kandidat za mentorja in raziskovalna organizacija, ki v prijavi nastopajo skupaj kot en prijavitelj.

Vsak prijavitelj lahko odda eno prijavo.

Raziskovalna organizacija lahko nastopa v več prijavah.

Kandidat za raziskovalca lahko prijavo oblikuje oziroma nastopa z enim kandidatom za mentorja in eno raziskovalno organizacijo.

Kandidat za mentorja lahko prijavo oblikuje oziroma nastopa z enim kandidatom za raziskovalca.

Kandidat za raziskovalca, kandidat za mentorja in raziskovalna organizacija izmed sebe imenujejo predstavnika za izvedbo procesa prijave in kontakt z družbo.

 

5. Pogoji

Razpis določa pogoje za kandidate za raziskovalca, kandidate za mentorja in raziskovalno organizacijo.

Neizpolnjevanje vseh navedenih pogojev je lahko razlog za izključitev prijavitelja. Družba v primeru nepopolnih prijav lahko zahteva dopolnitev. Neresnične navedbe so razlog za takojšnjo izključitev.

 

5.1 Pogoji za kandidata za raziskovalca

1. V študijskem letu 2021/2022 bo vpisan v 1. letnik doktorskega študijskega programa (kandidat predloži potrdilo o vpisu); 

2. Starost do vključno 28 let; upošteva se letnica rojstva (kandidat na razgovoru predloži na vpogled osebni dokument); 

3. Še nima zaključenega doktorata znanosti oziroma pridobljenega znanstvenega naslova doktor/doktorica znanosti s področja elektrotehnike (kandidat predloži izjavo);

4. Ima najmanj univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri, doseženo po študijskem programu sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004 in povprečno oceno vseh izpitov in vaj (brez ocene diplome) najmanj 8,00 (kandidat predloži formalni izpis ocen visokošolskega zavoda)

ali

5. Ima magisterij znanosti ustrezne smeri, dosežen po podiplomskem študijskem programu sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004 

ali

6. Ima izobrazbo, doseženo po študijskem programu druge stopnje ustrezne smeri in povprečno oceno vseh izpitov študijskih programov prve in druge stopnje skupno najmanj 8,00 (oceni diplomskega in magistrskega dela se ne upoštevata, kandidat predloži formalni izpis ocen visokošolskega zavoda);

7. Še ni bil financiran s strani družbe za namen razpisa;

8. Ni zaposlen v družbi ELES.

Kandidat za raziskovalca mora predložiti ustrezna dokazila oziroma izjave, s katerimi dokazuje izpolnjevanje navedenih pogojev. 

 

5.2 Pogoji za kandidata za mentorja

 1. Raziskovalni dosežki po klasifikaciji ARRS z indeksom A1 najmanj 0,3 (kandidat predloži formalni izpis);
 2. Število čistih citatov CI najmanj 1 (kandidat predloži formalni izpis);
 3. Raziskovalni dosežki po klasifikaciji ARRS z indeksom A″ najmanj 50 (kandidat predloži formalni izpis);
 4. Uspešno zaključeno glavno mentorstvo pri vsaj treh doktorskih disertacijah od vključno leta 2011 v visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji (kandidat predloži ustrezen formalni izpis);
 5. Visokošolski naziv redni profesor, izredni profesor ali docent (kandidat predloži ustrezno dokazilo, ki ga potrdi visokošolska organizacija);
 6. Izkazana raziskovalna aktivnost z ustrezno znanstveno bibliografijo s področja teme doktorske disertacije (kandidat predloži izpis iz sistema COBISS);
 7. Aktivno delovno razmerje za nedoločen čas pri raziskovalni organizaciji (potrdilo raziskovalne organizacije);
 8. Sodelovanje pri raziskovalnem ali aplikativnem projektu, ki ga je (so)financirala družba, v preteklih petih letih (kandidat predloži izjavo z navedbo projektov);
 9. Poznavanje delovanja ENTSO-E s poudarkom na tržnih mehanizmih (kandidat predloži izjavo, se preveri na razgovoru).

Kandidat za mentorja mora predložiti ustrezna dokazila, s katerimi dokazuje izpolnjevaje navedenih pogojev.

 

5.3 Pogoji za raziskovalno organizacijo

 1. Akreditiran doktorski študijski program elektrotehnika;
 2. Izvajanje doktorskega študijskega programa za področje elektroenergetike;
 3. Vpis v evidenci raziskovalnih organizacij;
 4. Status visokošolskega zavoda;
 5. Zagotovitev razpoložljivosti raziskovalnih kapacitet oziroma raziskovalne infrastrukture za raziskovalca.

Raziskovalna organizacija mora predložiti ustrezna dokazila s katerimi dokazuje izpolnjevanje navedenih pogojev.

 

6. Merila za ocenjevanje

Razpis določa merila za kandidate za raziskovalca in kandidate za mentorja.

 

6.1 Merila za oceno kandidata za raziskovalca

1. Povprečna ocena (povprečna ocena določa število točk) vseh izpitov in vaj (brez diplome) na univerzitetnem študijskem programu sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004 

    ali

    vseh izpitov na študijskem programu prve in druge stopnje; 

2. Že zaključen magisterij znanosti, dosežen po podiplomskem študijskem programu sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004 (1 točka); 

3. Prejete nagrade oziroma priznanja: univerzitetna nagrada (1 točka), fakultetna nagrada (0,5 točke), Bedjaničeva nagrada (1 točka) ali nagrada za najboljši študentski referat CIGRE CIRED (0,5 točke, skupaj največ 2 točki); 

4. Objavljen/-i članek/-ki pri katerih se upošteva avtorstvo ali soavtorstvo (vsak samostojen članek je vreden do 1 točke; v primeru soavtorstva se 1 točka deli s številom soavtorjev in zaokroži na dve decimalni mesti natančno; upoštevajo se članki z elektrotehniškega področja objavljeni na strokovnih konferencah in v revijah, skupaj največ 3 točke); 

5. Sodelovanje z družbo pri izdelavi magistrskega dela po študijskem programu druge stopnje (1 točka); 

6. Sodelovanje pri projektu, ki ga je (so)financirala družba, v preteklih petih letih in ni predmet alineje 5 (vsak projekt je vreden 1 točko, največ 3 točke);

7. Delovna doba v elektroindustriji (vsako polno leto je vredno 1 točko);

8. Ocena razgovora s kandidatom za raziskovalca (največ 5 točk).

 

6.2 Merila za oceno za mentorja za raziskovalca

 1. Število objavljenih znanstvenih člankov v zadnjih 5 letih (1 članek je vreden 1 točko, največ 3 točke);
 2. Število uspešno zaključenih usposabljanj z magisterijem (druga bolonjska stopnja) v obdobju zadnjih 5 let s področja prenosa električne energije (vsako zaključeno usposabljanje je enako 0,5 točke, skupaj največ 2 točki);
 3. Število uspešno zaključenih usposabljanj z doktoratom v obdobju zadnjih 5 let s področja prenosa električne energije (vsako zaključeno usposabljanje je vredno 1 točko, skupaj največ 3 točke);
 4. Število uspešno zaključenih glavnih mentorstev pri doktorskih disertacijah od vključno leta 2011 v visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji (vsako mentorstvo je vredno 0,5 točke, skupaj največ 3 točke);
 5. Število sodelovanj pri projektih, ki jih je (so)financirala družba, v preteklih petih letih in ni predmet alineje 2 ali alineje 3 (vsak projekt je vreden 0,5 točke, skupaj največ 3 točke);
 6. Število strokovnih objav s soavtorstvom zaposlenih v družbi (vsaka objava je vredna 0,5 točke, skupaj največ 3 točke);
 7. Aktivno članstvo v Združenju slovenskih elektroenergetikov CIGRE CIRED (vsako leto je vredno 0,5 točke, največ 3 točke);
 8. Ocena razgovora s kandidatom za mentorja (največ do 5 točk).

7. Izbor prijavitelja

Prijavitelj za izvedbo vsebine tega razpisa bo izbran na podlagi največjega skupnega števila doseženih točk po merilih, izračunanih po formuli:

Skupno število točk = 0,5 * skupno število točk kandidat + 0,5 * skupno število točk mentor.

Prejete prijave preveri in oceni strokovna komisija družbe. Strokovna komisija opravi tudi razgovore s prijaviteljem. Predlog o izbranem prijavitelju za izvedbo vsebine razpisa pošlje v odločitev direktorju družbe.

 

8. Prijava

Prijava na razpis se izpolnjuje na prijavnem obrazcu Vloga (Prijavnica) v slovenskem jeziku.

Člane prijavitelja iz prijave v času veljavnosti pogodbe ni mogoče spreminjati, razen v primerih, ki jih dovoljuje pogodba.

Prijava na razpis se izvede v elektronski obliki s posredovanjem dokazil na elektronsko pošto zaposlovanje@eles.si. Dokazila naj vsebujejo elektronske podpise ali žige, kjer je to primerno.

Naslov elektronske pošte pošiljatelja bo uporabljen v formalni komunikaciji s prijaviteljem.

Prijava se šteje za pravočasno, če je oddana do vključno 23. 07. 2021 do 10. ure.

Prijavitelji bodo o izboru izvajalca vsebine tega razpisa predvidoma obveščeni v treh (3) tednih po oddanih prijavah.

 

9. Pomoč in informacije

Informacije v zvezi z razpisom lahko pridobite vsak delovni dan od 9. do 12. ure.

Dodatna pojasnila glede RAZPISA lahko dobite na naslovu: andreja.nardinrepensek@eles.si ali na telefonski številki 031 668 765 (gospa Andreja Nardin Repenšek).

 

10. Pravna sredstva

Družba lahko razpis ali izbiro prijavitelja kadarkoli prekine brez utemeljitev.

Številka:  353-21 /1004/ANR
Datum:   14. 07. 2021

 

Razpisna dokumentacija:

 

VLOGA-obrazecV1.pdf

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANE AAA Politika zasebnosti in piškotki/ Videonadzor/
Dostopnost/Avtorji