Novice

Družba ELES je zavezana javnemu delovanju. Novice so namenjene vsem, ki jih naše delovanje zanima.

Zakaj so cene na dnevnem trgu električne energije v Sloveniji znova visoke?

V minulih dneh so cene na dnevnem trgu električne energije v Sloveniji znova med najvišjimi v Evropi. V luči povečanega zanimanja javnosti glede aktualnega dogajanja na borzah z električno energijo želimo na Elesu pojasniti, zakaj so cene znova visoke in kateri dejavniki na to vplivajo. Predvsem pa poudarjamo, da se cene na dnevnem trgu električne energije ne odražajo na položnicah za elektriko, ki jih plačujemo državljani.

Cene na dnevnem trgu električne energije so visoke, ker je v tem trenutku zaradi celovite prenove določene opreme 400 kilovoltnega stikališča v razdelilno transformatorski postaji Maribor (*RTP Maribor – stikalna postaja, ki je povezana z daljnovodi prenosnega in distribucijskega omrežja) izklopljen visokonapetostni daljnovod Maribor–Kainachtal, kar delno omejuje zmožnost izvoza ali uvoza električne energije. Te visokonapetostne daljnovode družba Eles na letnem nivoju izklaplja načrtovano in dogovorjeno, v skladu z evropskimi pravili, predvsem pa v dogovoru in sodelovanju z ostalimi sodelujočimi sistemskimi operaterji. Tudi junijski izklop omenjenega daljnovoda je bil načrtovan in dokončno potrjen novembra lani (na usklajevanjih so poleg APG in Eles sodelovali še madžarski operater prenosnega omrežja MAVIR, italijanski operater prenosnega omrežja TERNA ter hrvaški operater prenosnega omrežja HOPS; Eles je med drugim napoved izklopa javno objavil IEEB_2024.pdf (eles.si). Ne glede na izklop daljnovoda sistemski operaterji ves čas zagotavljajo nemoteno oskrbo svojih odjemalcev.

Kot smo na Elesu že poudarili, so borzne cene električne energije še zlasti na dnevnem trgu izjemno volatilne, predvsem pa na gospodinjske odjemalca in veliko večino poslovnih odjemalcev ne vplivajo, saj imajo ti praviloma cene vezane na letne in večletne pogodbe, ki jih med seboj sklepajo proizvajalci, trgovci in dobavitelji. Na borzi električne energije medtem elektriko prodajajo in kupujejo trgovci z električno energijo, osnovni namen teh poslov pa je trgovanje in ne oskrba odjemalcev.  

Več o tem na tej povezavi: Pojasnilo družbe ELES glede visokih cen na dnevnem trgu električne energije v Sloveniji - Sporočila za javnost | Eles d.o.o.

Podatki Eurostata za leto 2023 medtem kažejo, da so imela gospodinjstva v Sloveniji osmo najnižjo končno ceno električne energije v EU27 in tretjo najnižjo v primerjavi s sosednjimi državami za Hrvaško in Madžarsko, pri čemer je politika teh dveh držav izrazito v prid gospodinjskemu odjemu, zato je bila cena na Madžarskem najnižja v EU27, cena na Hrvaškem pa četrta najnižja (pred Bolgarijo in Malto).  Primerjava končnih cen električne energije za gospodinjski odjem glede na BDP po standardu kupne moči medtem pokaže, da je imelo v letu 2023 kar sedem držav z nižjim BDP kot Slovenija višje končne cene. Primerjava na podlagi na javno objavljenih podatkih Eurostata, tako kaže, da smo imeli v Sloveniji šeste najnižje cene električne energije v EU27.  

Podrobna analiza cen za več vrst odjemalcev, ki jo je naredil generalni direktor družbe Eles Aleksander Mervar, je dostopna na tej povezavi: Analiza končnih cene električne energije v Sloveniji v letu 2023 v primerjavi z državami, članicami EU - Sporočila za javnost | Eles d.o.o.